OBRONA PASA

(77 KG): BORYS MAŃKOWSKI VS MICHAIL TSAREV

KSW News - - News -

Borys Mañkowski ostatnimi wystêpami udowodni³, ¿e jest gotowy na prawdziwy sprawdzian. Federacja KSW postanowi³a postawiæ przed mistrzem kategorii pó³oeredniej rosyjskiego specjalistê od poddañ, Michai³a Tsareva. „Diabe³ Tasmañski” z Poznania wejdzie do okr¹g³ej klatki w rodzinnym mieoecie po znakomitych pojedynkach w 2014 roku. Reprezentant Ankos Zapasy we wspania³ym stylu zrewan¿owa³ siê w maju Aslambekowi Saidovowi za pora¿kê sprzed dwóch lat i odebra³ olsztynianinowi pas duszeniem pod koniec drugiej rundy. Najm³odszy mistrz KSW siedem miesiê - ki i b³yskawicznie rozpra- wi³ siê z Davidem Zawad¹. M³ody poznaniak nie uda³ siê jednak na zas³u¿ony odpoczynek, a od razu wróci³ na salê treningow¹, by 21 lutego zaprezentowaæ siê przed lokaln¹ publicznooeci¹. Starcie z Michai³em Tsarevem bêdzie bez w¹tpienia najtrudniejszym testem umiejêtnooeci „Diab³a Tasmañskiego”. „Samotny Wilk” z Nowosybirska ma na koncie a¿ dwadzieoecia dziewiêæ zwyciêstw, z czego osiemnaoecie przez poddanie. W ostatnim czasie Rosjanin pokaza³ równie¿, ¿e dysponuje potê¿nym uderzeniem. Weteran najwiêkszych oewiatowych scen MMA stanie naprzeciw mistrza KSW po serii piêciu wygranych przez nokaut w pierwszej rundzie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.