EXTRA FIGHT

(52 KG): KAROLINA KOWALKIEWICZ VS KALINDRA FARIA

KSW News - - News -

Napoznañskiej gali nie zabraknie tak¿e jedynej mistrzyni KSW. Karolina Kowalkiewicz w stolicy Wielkopolski bêdzie szuka³a pi¹tego zwyciêstwa w Federacji. Po znakomitej trzyrundowej wojnie z Simon¹ Soukupov¹, ³odzianka b³yskawicznie zdominowa³a i podda³a Jasminkê Cive podczas KSW 27 w Gdañsku. Teraz przysz³a pora na najwiêksze wyzwanie w karierze reprezentantki Gracie Barra. Kowalkiewicz skrzy¿uje rêkawice z dziewi¹t¹ zawodniczk¹ na oewiecie, Kalindr¹ Fari¹. Du¿o bardziej dooewiadczona Brazylijka ma na koncie piêtnaoecie zwyciêstw, a jej walki przewa¿nie koñczone s¹ przed czasem. Starcie Pañ bêdzie pierwszym w historii naszego kraju pojedynkiem dwóch osób notowanych w pierwszej dziesi¹tce oewiatowych rankingów!

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.