(66 KG): ANZOR AZHIEV VS KLEBER KOIKE

KSW News - - News -

Podwóch elektryzuj ¹ cych, ale zakoñczonych kontrowersjami starciach z Arturem Sowiñskim i wspania³ej wojnie z Helsonem Henriquesem, uwa¿anej przez wielu za jeden z najlepszych pojedynków minionego roku, Anzor Azhiev wraca do okr¹g³ej klatki KSW, by zmierzyæ siê ze specjalist ¹ od duszeñ, Kleberem Ko Czeczen w ka¿dym wystê- pie zaskakuje widzów kolejn¹ efektown¹ technik¹. Tym razem 24-latek bêdzie musia³ byæ niezwykle uwa¿ny nawet w swojej czyli w parterze. Kleber na KSW 30 po serii dziesiêciu zwyciêstw przed czasem na najwiêkszych azjatyckich scenach MMA. Tylko dwa z dziewiêtnastu pojedynków 25-letniego Japoñczyka zakoñczy³o siê decyzj¹.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.