WAŻENIE KSW 30 I PREZENTACJA GWIAZD KSW 31

KSW News - - News -

Wpi¹tek 20 lutego w Sali Ziemi w pawilonie 15 na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich Federacja KSW zaprasza - cjaln¹ ceremoni¹ wa¿enia przed KSW 30: Genesis po³¹czon¹ z prezentacj¹ g³ównych gwiazd KSW 31. O godzinie 16:00, obok uczestników gali, pojawi¹ siê najwiêksze gwiazdy Federacji Mamed Khali- dov, Mariusz Pudzianowski, Karol Bedorf, Marcin Ró¿alski i Maciej Jewtuszko. Podczas specjalnej prezentacji ujawnimy, którzy z nich wyst¹pi¹ podczas drugiej tegorocznej gali KSW zaplanowanej na prze³om maja i czerwca.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.