KSW TYM RAZEM W PIĄTEK

NAJWIĘKSZE GWIAZDY ORGANIZACJI MAMED KHALIDOV, MARIUSZ PUDZIANOWSKI I MICHAŁ MATERLA ZAWALCZĄ W TRZECH WALKACH WIECZORU 27 MAJA NA GRANICY GDAŃSKA I SOPOTU

KSW News - - News -

Pozdobyciu pasa KSW w kategorii oeredniej niepokonany na polskiej ziemi Mamed Khalidov (31-4, 12 KO, 17 Sub) stanie do pierwszej obrony tytu³u. Naprzeciw nieprzewidywalnego i zjawiskowo walcz¹cego zawodnika Berkut Arrachion Olsztyn stanie król nokautu Aziz Karaoglu ( 9-6, 8 KO, 1 Sub). Autor jednego z najszybszych nokautów w dziejach Federacji KSW skoñczy³ ostatnie trzy pojedynki w pierwszej rundzie. Zderzenia z piêoeci¹ 38-latka nie przetrwali Piotr Strus, Jay Silva i Maiquel Falcao. Teraz Karaoglu zmierzy siê z najwiêkszym wyzwaniem w karierze i spróbuje odebraæ pas najlepszemu zawodnikowi w Europie, Mamedowi Khalidovowi.

STARCIE IKON KSW

Najsilniejszy cz³owiek na oewiecie powróci na polsk¹ ziemiê, ¿eby zmierzyæ siê po raz kolejny z legend¹ sportów walki. Po wy- granej z Paw³em Nastul¹ Mariusz Pudzianowski (94, 3 KO, 2 Sub) spróbuje pokonaæ jednego z najlepszych uderzaczy w organizacji KSW, Marcina Ró¿alskiego (5-4, 3 KO, 1 Sub). Legendarny „P³ocki Barbarzyñca” zawsze zostawia w klatce ca³e serce i podkreoela, ¿e najwa¿niejsza jest dla niego widowi- skowooeæ toczonych bojów. Mo¿emy byæ pewni, ¿e „Pudzian” chêtnie do³¹czy siê do tej gry.

MATERLA WRACA DO KLATKI

By³y mistrz Micha³ Materla (22-5, 4 KO, 12 Sub) powróci po stracie pasa, by zawalczyæ z najbardziej dooewiadczonym zawodnikiem polskiej sceny MMA, Antonim Chmielewskim (32-14, 5 KO, 18 Sub). „ Antonio” to zwyciêzca turniejów na KSW 2i KSW 3, z kolei Materla to najd³u¿ej panuj¹cy mistrz w dziejach Federacji KSW. To bêdzie starcie dwóch legend.

NIE ZABRAKNIE MISTRZÓW

Na KSW 35 przyznany zostanie tak¿e zwakowany przez Macieja Jewtuszkê pas w kategorii lekkiej. Do boju o niego stanie niepokonany reprezentant Ankosu Poznañ Mateusz Gamrot (10-0, 4 KO, 2 Sub) oraz by³y mistrz dwóch czo³owych europejskich organizacji Mansour Barnaoui (12-3, 4 KO, 7 Sub).

WETERANI VS MŁODZI

Oprócz tego widzowie w hali i miliony przed telewizorami zobacz¹ pojedynki weterana £ukasza Chlewickiego z m³odym talentem Marifem Piraevem oraz walcz¹czych o utrzymanie w organizacji Rafa³a Moksa z Robertem Radomskim. Do okr¹g³ej klatki w trójmieoecie wejdzie równie¿ dwóch debiutantów Marcin Wrzosek i Filip Wolañski, ponadto niezwykle wytrzyma³y Micha³ Fija³ka i „Gigant” z Pi³y Marcin Wójcikm, a kartê walk otwarzy pojedynek Kamila Szymuszowskiego z Mindaugasem Verzbickasem.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.