MATERLA I CHMIELEWSKI

DROGA ZAWODNIKÓW DO KSW 35

KSW News - - News -

Podczas zbli¿aj¹cego siê wielkimi krokami KSW 35 dojdzie do starcia dwóch legend mieszanych sztuk walki w Polsce. Legend, które nie tylko debiutowa³y w tym samy 2003 roku, ale równie¿ toczy³y walki podczas tych samych gal, nigdy jednak na przestrzeni trzynastu lat nie stanê³y naprzeciwko siebie. Dzioe starcie to dojdzie do skutku i spo- kojnie mo¿na powiedzieæ, ¿e bêdzie nie tylko kwintesencj¹ mieszanych sztuk walki, ale równie¿ kolejnym rozdzia³em historii tego sportu w Polsce.

DEBIUT W TYM SAMYM CZASIE

Micha³ Materla i Antoni Chmielewski zadebiutowali w zawodowym MMA tego samego dnia i trakcie tej samej gali. 22 października 2003 roku obaj wziêli udzia³ w turnieju zorganizowanym podczas wydarzenia o nazwie MMA Polska 2. Obaj te¿ wygrali dwa pojedynki eliminacyjne, a w finale, który odby³ siê w grudniu zdobyli tytu³y mistrzów Polski – Micha³ Materla w kategorii 100 kg, a Antoni Chmielewski w kategorii 80 kg. Później drogi fighterów siê rozesz³y.

DROGA MATERLI

Przez dwa lata zawodowej kariery Micha³ Materla szed³ jak burza przez oewiat MMA pokonuj¹c a¿ ooemiu przeciwników w kraju i za granic¹. Dopiero w listopadzie roku 2005 szczeciñski Berserker posmakowa³o goryczy pierwszej pora¿ki, by pó³ roku później przegraæ ponownie. W październiku 2006 roku Micha³ trafi³ do KSW i wróci³ ponownie na oecie¿kê zwyciêstw, wygrywaj¹c turniej w wadze oeredniej i pokonuj¹c w finale Krzysztofa Ku³aka. Cztery zwyciêstwa na ringu KSW zosta³y przerwane jedn¹ pora¿k¹ i blisko czteroletni¹ pauz¹ w wystêpach dla najwiêkszej polskiej organizacji. W 2011 roku Materla powróci³ jednak w szczytowej formie na gali KSW 15, by rozpocz¹æ sw¹ walkê o najwy¿sze laury. Trzy kolejne zwyciêstwa sprawi³y, ¿e podczas KSW 19 w 2012 roku Micha³ star³ siê w legendarnym ju¿ dzioe boju z Jayem Silv¹. Niesamowity, pe³en zwrotów akcji pojedynek zakoñczy³ siê zwyciêstwem Polaka i zdobyciem miêdzynarodowego mistrzostwa KSW w wadze oeredniej. Kolejne dwa wygrane pojedynki pokaza³y, ¿e pas mistrzowski nie trafi³ na biodra Materali przypadkowo, a niespodziewana pora¿ka z Jayem Silv¹ w roku 2013 doprowadzi³a do kolejnego pojedynku z Angolczykiem i zamkniêcia ekscytuj¹cej trylogii drugim zwyciêstwem polskiego mistrza. W kolejnym starciu Materla pokona³ Tomasza Drwala i rz¹dzi³ niepodzielnie zasiadaj¹c na tronie kategorii oeredniej w KSW. Pod koniec roku 2015 dosz³o jednak do konfrontacji, na któr¹ czekali wszyscy fajni MMA w Polsce. Micha³ Materla stan¹³ naprzeciwko Mameda Khalidova, by ostatecznie wyjaoeniæ, kto jest królem wagi oeredniej w kraju. Nieprzewidywalny Mamed rozwia³ wszelkie w¹tpliwooeci b³yskawicznie nokautuj¹c Micha³a i odbieraj¹c mu tym samy mistrzowski pas KSW.

CZAS SIE „ODKUC”

Dzioe Materla wraca by zmazaæ ostatni¹ pora¿kê i pokazaæ, ¿e ma jeszcze cooe do udowodnienia, a jego sportowa historia nie dobieg³a jeszcze koñca.

CHMIELEWSKI MIAŁ JUZ NA KONCIE JEDENASCIE ZWYCIESTW, Z CZEGO AZ OSIEM ZAKONCZYŁ PRZEZ PODDANIE. W SWOICH WALKACH WYKORZYSTYWAŁ OGROMNE DOSWIADCZENIE JAKIE WYNIÓSŁ Z JUDO

DROGA CHMIELEWSKIEGO

Antoni Chmielewski po wygraniu tytu³u mistrza Polski zwyciê¿y³ jeszcze dwa razy i trafi³ do KSW. Podczas drugiej gali organizacji, Antoni szyb- ko rozprawi³ siê z dwoma przeciwnikami i w finale pokona³ zwyciêzcê pierwszego KSW, £ukasza Jurkowskiego. Panowie zawalczyli z sob¹ ponownie w 2005 roku podczas KSW 3 i ponownie ze starcia zwyciêsko wyszed³ Antoni Chmielewski. W miêdzyczasie Chmielewski obroni³ tytu³ mistrza Polski w kategorii 80 kg. Po ostatniej wygranej nad „Jurasem” zawodnik z Warszawy mia³ ju¿ na koncie jedenaoecie zwyciêstw, z czego a¿ osiem zakoñczy³ przez poddanie. Chmielewski w swoich walkach wykorzystywa³ ogromne dooewiadczenie jakie wyniós³ z judo i dziêki temu z ³a- twooeci¹ zmusza³ do poddawania siê swoich rywali. Dobra passa zakoñczy³a siê w roku 2005, kiedy to Jacek Buczko znokautowa³ Antoniego i dopisa³ do jego rekordu pierwsz¹ pora¿kê. Dalsze lata kariery Chmielewskiego to ponad trzydzieoeci zawodowych walk toczonych zarówno dla KSW jak i dla wielu innych organizacji. £¹cznie pod bander¹ Konfrontacji Antoni stoczy³ a¿ 16 pojedynków, w tym czasie poza KSW wygra³ równie¿ w finale turnieju Full Contact Challenge oraz dwa razy walczy³ o mistrzowskie pasy innych organizacji. Podczas KSW 17 ponownie zawalczy³ razem z Micha³em Materl¹, lecz ponownie ich sportowe drogi siê nie przeciê³y.

POWRÓT DO KSW

Dzioe Chmielewski jest jednym z najbardziej dooewiadczonych zawodników w polskim MMA. Z czterdziestoma szeoecioma pojedynkami na koncie i wspania³y zwyciêstwem, które odniós³ nad Svetlozarem Savovem podczas ostatnie gali KSW 34 w Warszawie, wreszcie spotka siê w okr¹g³ej klatce z cz³owiekiem, który tak jak on budowa³ MMA nad Wis³¹.

SPOTKANIE PO LATACH

Która z legend wyjdzie z tego starcia z podniesionymi rêkami? Przekonamy siê niebawem, 27 maja podczas gali KSW 35 w Ergo Arenie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.