TAK BYŁO NA GALI KSW 34

TRZY OBRONIONE PASY, PIĘĆ NOKAUTÓW I AKCJE, KTÓRYCH NIE ZAPOMNI ŻADEN KIBIC MIESZANYCH SZTUK WALKI – TAK W SKRÓCIE WYGLĄDAŁA GALA KSW 34: NEW ORDER.

KSW News - - News -

Federacja KSW powróci³a na warszawski Torwar po dwóch latach i zaprezentowa³a pe³nej hali widzów i milionom przed telewizorami niezapomniany spektakl.

BEDORF VS MCSWEENEY

James McSweeney nie przebiera³ w s³owach przed walk¹ o pas mistrzowski w wadze ciê¿kiej. Anglik wielokrotnie deprecjonowa³ dokonania Karola Bedorfa i zapowiada³, ¿e szybko obna¿y wszystkie jego s³abooeci. Sta³o siê dok³adnie odwrotnie. Zawodnik poznañskiego Ankosu i szczeciñskich Berserkerów bez respektu podszed³ do utytu³owanego uderzacza i najpierw mocno go zrani³, a nastêpnie zasypa³ gradem ciosów i ³okci pod siatk¹. Sêdzia nie mia³ wyjoecia i musia³ przerwaæ starcie.

MŁODY MISTRZ ZE STAJNI SZCZECINSKICH BERSERKERÓW NIE DAŁ ZADNYCH SZANS CASSIO BARBOSSIE. „ZYRAFA” ZAATAKOWAŁ BRAZYLIJCZYKA LATAJACYM KOLANEM, A NASTEPNIE DOBIŁ CIOSAMI W PARTERZE.

NARKUN VS BARBOSA

Jeszcze szybciej ze swoim rywalem upora³ siê Tomasz Narkun. M³ody mistrz ze stajni szczeciñskich Berserkerów nie da³ ¿adnych szans Cassio Barbossie. „¯yrafa” zaatakowa³ Brazylijczyka lataj¹cym kolanem, a nastêpnie dobi³ ciosami w parterze. Co prawda, „Cassio Jacare” protestowa³ i uwa¿a³, ¿e sêdzia przerwa³ starcie za szybko, ale wydaje siê, i¿ kolejne ciosy l¹duj¹ce na g³owie rywala zza oceanu by³yby zbyteczne.

SOWINSKI VS CONCEICAO

Ostatnie starcie mistrzowskie by³o du¿o bardziej zaciête. Wschodz¹ca gwiazda KSW, Artur „Kornik” Sowiñski w pierwszej obronie tytu³u mistrzowskiego w kategorii piórkowej trzy rundy zmaga³ siê z solidnym pretendentem z Brazylii, Fabianem Silv¹. W pierwszej ods³onie reprezentant Silesian Cage Club dobrze rozgrywa³ pojedynek w stójce, ale „Jacarezinho” d¹¿y³ za wszelk¹ cenê do sprowadzenia i w koñcu mu siê to uda³o. W drugiej rundzie jeszcze szybciej sprowadzi³ Polaka, ale znów nie potrafi³ zaatakowaæ znacz¹c¹ ofensyw¹. Ostatnia ods³ona od pocz¹tku do koñca nale¿a³a ju¿ do zawodnika znad Wis³y i sêdziowie nie mieli innego wyjoecia, jak tylko wypunktowaæ starcie dla katowiczanina.

SAIDOV VS ENOMOTO

Tu¿ przed pojedynkami mistrzowskimi dosz³o do starcia na szczycie kategorii pó³oeredniej europejskiej sceny MMA. Walcz¹cy pod szwajcarsk¹ ‚ag¹ Yasubey Enomoto postawi³ by³emu czempionowi, Aslambeko- wi Saidovowi bardzo trudne warunki. Walka toczy³a siê o ka¿dy centymetr klatki, a obaj fighterzy nie pozwalali sobie na najmniejszy b³¹d. Ostatecznie minimalnie lepszy okaza³ siê reprezentant Arrachionu Olsztyn, który skutecznie obala³ i kontrolowa³ rywala o peruwiañsko-japoñskich korzeniach.

CHMIELEWSKI VS SAVOV

Jedyne starcie karty KSW 34, które zakontraktowano w kategorii oeredniej, zakoñczy³o siê spektakularnym zwyciêstwem powracaj¹cego po latach do Federacji KSW Antoniego Chmielewskiego. Warszawianin zdecydowa³ siê stan¹æ naprzeciw m³odszego i perspektywicznego Svetlozara Savova zaledwie tydzieñ przed gal¹, ale udowodni³, ¿e niezale¿nie od d³ugooeci przygotowañ jest zawsze groźny. Zawodnik Okniñski Nastula Team najpierw da³ siê mocno trafiæ w pierwszych sekundach walki, ale później odpowiedzia³ dwoma potê¿nymi rzutami, z których drugi przejdzie do historii KSW. Chmielewski wyniós³ Bu³gara nad g³owê, a nastêpnie rozbi³ go o ziemiê z tak¹ si³¹, ¿e 27-latek od razu straci³ przytomnooeæ. Kolejne ciosy by³y tylko formalnooeci¹. KUŁAK VS JEWTUSZKO Tak¿e Krzysztof Ku³ak powraca³ do KSW po przerwie. Czêstochowianin nie móg³ jednak byæ szczêoeliwy ze swojego wystêpu. „Model” przypomina³ cieñ samego siebie z lat oewietnooeci i nie potrafi³ poradziæ sobie z szybkooeci¹ i technik¹ Macieja Jewtuszki. Szczeciñski Berserker unika³ ataków oponenta, a gdy tylko nadarzy³a siê okazja sam wyprowadza³ skuteczn¹ ofensywê. Najbli¿ej skoñczenia pojedynku by³ pod koniec pierwszej ods³ony, kiedy to za³o¿y³ trójk¹t rêkoma. Ku³ak dotrwa³ jednak do gongu. W drugiej piêciominutówce „Irokez” nie czeka³ tak d³ugo na powa¿niejsze ataki. Szczecinianin ruszy³ od pierwszej sekundy i b³yskawicznie zdoby³ obalenie. Potem zacz¹³ raz za razem trafiaæ rywala mocnymi uderzeniami i ³okciami, a na sam koniec do³o¿y³ firmowe kolano na korpus. Ku³ak mia³ dosyæ przyjmowania kolejnych ciosów i skapitulowa³.

BAJOR VS MACKOWIAK

Niema³ym zaskoczeniem zakoñczy³a siê druga walka warszawskiej gali KSW 34. Mocno faworyzowany Jêdrzej Maækowaiak musia³ uznaæ wy¿szooeæ dooewiadczonego Szymona Bajora. Ju¿ w pierwszej rundzie reprezentant Spartakusa by³ szybszy i skuteczniejszy od wiêkszego „Wa³ujewa”. W drugiej ods³onie poznaniak nie chcia³ sobie pozwoliæ na kolejne obra¿enia, wiêc szybko obali³ rywala, lecz nie robi³ za wiele z góry. Ostatnia runda by³a dooeæ wyrównana a¿ do momentu, gdy Bajor na pó³torej minuty przed koñcem obali³ Maækowiaka i zaatakowa³ kanonad¹ ciosów. Tylko reprezentant Ankosu wie, jak zdo³a³ to przetrwaæ. Niestety dla niego, ta ostatnia akcja przechyli³a szalê na korzyoeæ Szymona Bajora i to jego rêka powêdrowa³a w górê dziêki decyzji sêdziów.

KONDRACIUK VS WÓJCIK

KSW 34 otworzy³ pojedynek w kategorii pó³ciê¿kiej pomiêdzy Tomaszem Kondraciukiem i debiutuj¹cym Marcinem Wójcikiem. Obaj zawodnicy zaczêli spokojnie, ale w miarê up³ywu czasu przewagê zacz¹³ zdobywaæ reprezentant GLD Pi³a. Na pocz¹tku drugiej ods³ony „Gigant” mocno trafi³ „Tomaja” i ten zacz¹³ siê cofaæ. Wójcik nie móg³ przepuoeciæ okazji, doskoczy³ do rywala i zakoñczy³ pojedynek ciosami.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.