21 de Fe­ve­rei­ro de 1878

PC Guia - - SLEEP -

A PRI­MEI­RA LIS­TA TELEFÓNICA DE SEM­PRE Pu­bli­ca­da em New Ha­ven, no Con­nec­ti­cut, nos Es­ta­dos Uni­dos,os, fi­ca­ria pa­ra a His­tó­ria co­mo a pri­mei­ra lis­ta telefónica de e sem­pre. Con­ti­nha a ape­nas 21 no­mes e te­le­fo­nes, um nú­me­ro que ac­tu­al­men­te nem m de­ve cons­ti­tuir um quar­to da lis­ta a telefónica de um uti­li­za­dor de smartpho­ne…

Newspapers in Portuguese

Newspapers from Portugal

© PressReader. All rights reserved.