Al-Sharq Sports : 2020-06-17

Żưś : 4 : 4

Żưś

04 Ľưıǩ ‪11689 źŻƯǤĝ Ǧ2020 ǍŐŠǍɿ 17 ĔǮ 1441 ǡĝǍƗ 25 ĖģƯśƃĭĝ‬ ŻƯś ‪2022 ǡģšŻŠǍǩ ńĝźģņƒĝ ʼnǤģŞ ǶŐǨŐǣƯņǤĝ ǶŏšŻǨǤĝ źģņƒĝ Ŧģņʛƾĝ‬ ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻮاﻟﻨﺠﺎ أﻫﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎن .. ﺑﻮاﺑﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وﻳﺤﺎﻛﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻨﺪق وﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻮق اﻟﺨﻮر .. ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺮ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 30 ﻣﻠﻌﺒﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

© PressReader. All rights reserved.