Evo­luție Da­cia Dus­ter

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Da­ni­el But­na­riu Fo­to: Bog­dan Pis­pi­ris

Schim­bări im­por­tan­te pen­tru vi­i­to­rul ga­mei Da­cia

Când am pu­bli­cat, la înce­pu­tul anu­lui, tes­tul com­pa­ra­tiv din­tre no­ul și ve­chi­ul Dus­ter, am pus de­o­par­te câte­va ele­men­te apa­rent fă­ră însem­nă­ta­te, ca­re însă ne-au atras ate­nția. Acum, le pu­nem în con­text pen­tru a scoa­te în evi­de­nță câte­va schim­bări im­por­tan­te pen­tru vi­i­to­rul ga­mei Da­cia.

Es­te greu de cre­zut că se va ajun­ge vre­o­da­tă la un con­sens ge­ne­ral le­gat de di­fe­re­nțe­le din­tre ce­le do­uă ge­ne­rații Da­cia Dus­ter și pro­ba­bil că dis­cuți­i­le pe acest su­bi­ect vor ră­mâne des­tul de aprin­se in­di­fe­rent de ar­gu­men­te și do­ve­zi. Unii pre­fe­ră să pri­ve­as­că no­ul Dus­ter drept o ver­si­u­ne res­ti­li­za­tă a înain­tașu­lui său, în vre­me ce alții se con­cen­tre­a­ză pe re­pe­re­le noi, de la pa­no­u­ri­le ca­ro­se­ri­ei până la scau­ne și pla­nșa de bord. Ste­le­le obți­nu­te la tes­te­le Eu­ro NCAP vor fi în con­ti­nua­re con­ta­bi­li­za­te și co­men­ta­te de par­că ar lip­si la nu­mă­ră­toa­re din con­ste­lația Ursa Ma­re. To­tuși, din­co­lo de dez­ba­te­ri­le însu­fleți­te, no­ul Dus­ter ofe­ră câte­va de­ta­lii ca­re re­flec­tă o abor­da­re di­fe­ri­tă a mo­du­lui în ca­re sunt con­ce­pu­te acum mo­de­le­le Da­cia.

Schim­bări dis­cre­te

Cu toa­te no­u­tăți­le pe ca­re le adu­ce a do­ua ge­ne­rație Dus­ter, nu ai cum să ig­nori prag­ma­tis­mul aces­tui mo­del. Fă­ră pre­te­nții ne­mă­su­ra­te în com­pa­rație cu ri­va­lii din seg­ment, do­tă­ri­le in­te­ri­oa­re ale no­u­lui Dus­ter pri­vi­le­gia­ză la­tu­ra fun­cți­o­na­lă și so­li­di­ta­tea con­stru­cți­ei: re­glaj ma­nual pen­tru per­so­na­li­za­rea pos­tu­lui de con­du­ce­re, ma­te­rial ri­gid, dar re­zis­tent pen­tru pa­no­u­ri­le de plas­tic, se­le­cție cum­pă­ta­tă a sis­te­me­lor elec­tro­ni­ce de asis­te­nță. Toc­mai de ace­ea, une­le re­pe­re par ne­po­tri­vi­te pen­tru con­cep­tul ca­re a dat naște­re aces­tei mașini. Des­chi­zi por­ti­e­ra an­te­ri­oa­ră și ve­zi apă­ră­toa­rea din cau­ci­uc din par­tea su­pe­ri­oa­ră a ari­pii față, mon­ta­tă în pre­lun­gi­rea che­de­ru­lui, ca­re co­boa­ră de pe pla­fon până la ba­za par­bri­zu­lui. Înain­te, zo­na ace­as­ta era pro­te­ja­tă doar cu un bu­re­te înghe­su­it între stâlp și ari­pă. Cu ușa din spa­te des­chi­să, ob­ser­vi că stre­ași­na cau­ci­u­ca­tă are o ter­mi­nație croi­tă pe mă­su­ră, nu mai es­te un che­der „la me­tru“, tăiat cu o la­mă, ca la Dus­te­rul ve­chi. De ase­me­nea, opri­to­rul de ușă nu mai e me­ta­lic, pre­dis­pus la ru­gi­nă și ge­ne­ra­tor de scârțâi­e­li sâcâi­toa­re, ci are o struc­tu­ră de plas­tic, pro­te­ja­tă cu o gar­ni­tu­ră de plas­tic ca­re se fi­xe­a­ză eta­nș de stâlpul por­ti­e­rei. Iar între­ru­pă­to­rul elec­tric pen­tru pla­fo­ni­e­ră nu mai es­te pe prag, ci a fost mu­tat mai sus, într-o po­ziție pro­te­ja­tă de in­tem­pe­rii. De­si­gur, la pri­ma ve­de­re aces­te schim­bări fac par­te din ga­ma de acți­uni des­ti­na­te con­ce­pe­rii unui mo­del nou, dar, în con-

diți­i­le pre­si­u­nii con­stan­te în di­re­cția re­du­ce­rii cos­tu­ri­lor, de ce să înlo­cu­i­ești re­pe­re ief­ti­ne va­li­da­te de mo­de­le­le de până acum ale ga­mei Da­cia cu so­luții evi­dent mai scum­pe, ca­re aduc be­ne­fi­cii aproa­pe im­per­cep­ti­bi­le pen­tru cli­ent? Sau es­te ce­va mai mult în spa­te­le aces­tor de­ta­lii?

Stra­te­gie re­vi­zu­i­tă

Da­că ele­men­te­le me­nți­o­na­te an­te­ri­or spri­ji­nă apa­rent doar un sim­plu de­mers spe­cu­la­tiv, să adău­gam atunci în ecuație ști­rea că Da­cia es­te pri­ma mar­că din alia­nța Re­nault-Nis­san-Mit­su­bis­hi ca­re pri­mește, înce­pând din acest an, mo­to­rul di­e­sel 1.5 Blue dCi, lan­sat în pre­mi­e­ră pe no­ul Mer­ce­des Cla­sa A. Pro­pul­so­rul adop­tă un per­for­mant ca­ta­li­za­tor SCR (re­du­ce­re ca­ta­li­ti­că se­lec­ti­vă), cu un sis­tem de in­je­cție de uree în cir­cu­i­tul de eva­lua­re (AdBlue), scă­zând ast­fel emi­si­i­le de NOX con­co­mi­tent cu spo­ri­rea per­for­ma­nțe­lor (pu­te­rea ce­lor do­uă ver­si­uni ale aces­tui mo­tor crește cu 5 CP, la 95, res­pec­tiv 115 CP).

Dar pen­tru ca ima­gi­nea de an­sam­blu să fie com­ple­tă, mai avem ne­voie de ce­va, de stra­te­gia gru­pu­lui Re­nault pen­tru pe­ri­oa­da 2017–2022. Anu­nța­tă anul tre­cut, ace­as­tă stra­te­gie pre­ve­de, prin­tre alte­le, in­tro­du­ce­rea unei plat­for­me mo­du­la­re pen­tru seg­men­tul B, iar pri­mul său re­zul­tat vi­zi­bil va fi pri­le­ju­it de lan­sa­rea no­u­lui Re­nault Clio în toam­nă, la Pa­ris. Ace­as­tă plat­for­mă, bo­te­za­tă CMF-B, es­te al­că­tu­i­tă din cinci mo­du­le dis­tinc­te – tren de ru­la­re față și spa­te, ha­bi­ta­clu, grup mo­to­pro­pul­sor și ar­hi­tec­tu­ră elec­tri­că/ elec­tro­ni­că – și, mai im­por­tant, es­te de­cli­na­tă în do­uă ver­si­uni, una de­di­ca­tă mo­de­le­lor so­fis­ti­ca­te din alia­nța Re­nault-Nis­san-Mit­su­bis­hi și una sim­pli­fi­ca­tă, pen­tru ga­ma Da­cia și pen­tru anu­mi­te mo­de­le vându­te pe pi­ețe­le emer­gen­te (ve­zi Re­nault Kap­tur în Ru­sia și Nis­san Ter­ra­no în India).

Cum plat­for­ma pe ca­re au fost con­stru­i­te mo­de­le­le Da­cia de până acum are de­ja 20 de ani în spa­te, de­ci­zia înnoi­rii es­te cât se poa­te de jus­ti­fi­ca­tă, însă la fel de im­por­tan­te sunt fo­rțe­le ca­re stau la ba­za aces­tei schim­bări: nor­me­le tot mai stric­te de me­diu și si­gu­ra­nță, la ca­re se adau­gă pro­fi­lul di­na­mic al cli­e­nți­lor măr­cii.

Ga­mă am­plă de opți­uni

Con­strânge­ri­le le­ga­te de emi­si­i­le mo­toa­re­lor ter­mi­ce, avântul mo­de­le­lor elec­tri­ce și adop­ta­rea în se­rie a unui nu­măr tot mai ma­re de sis­te­me avan­sa­te de asis­te­nță re­pre­zin­tă o pre­si­u­ne asu­pra con­cep­tu­lui au­to­mo­bi­lu­lui ac­ce­si­bil re­pre­zen­tat până acum de mar­ca Da­cia. Drept ur­ma­re, ga­ma con­struc­to­ru­lui ro­mân are ne­voie de o mai ma­re fle­xi­bi­li­ta­te pen­tru a pu­tea oferi la ne­voie ori­ce con­fi­gu­rație de echi­pa­men­te, in­clu­siv so­luții alter­na­ti­ve de pro­pul­sie (de exem­plu, es­te de aștep­tat ca no­ul Re­nault Clio să ai­bă o ver­si­u­ne hi­bri­dă, ca­re ar pu­tea fi in­te­gra­tă la un mo­ment dat pe plat­for­ma mo­du­la­ră uti­li­za­tă de Da­cia). Mo­toa­re­le cu ve­chi­me din ogra­da Re­nault nu mai re­pre­zin­tă de ce­va vre­me o opți­u­ne pen­tru mo­de­le­le Da­cia, ca­re au ajuns să ai­bă sub ca­po­tă pro­pul­soa­re ca­re pun în mișca­re și mo­de­le Mer­ce­des sau smart.

Nu în ul­ti­mul rând, cli­e­nții măr­cii Da­cia im­pul­si­o­nea­ză și ei ma­tu­ri­za­rea sa ac­ce­le­ra­tă. Din­co­lo de fap­tul că vânză­ri­le sunt do­mi­na­te de ver­si­u­ni­le mai bi­ne echi­pa­te și că prin­ci­pa­le­le pi­ețe de ex­port sunt re­pre­zen­ta­te de țări din Eu­ro­pa Occi­den­ta­lă, Da­cia a pus în timp ba­ze­le unui por­to­fo­liu de cli­e­nți pe ca­re tre­bu­ie să-l cul­ti­ve și să-l cre­as­că. Pen­tru acești cli­e­nți, ale­ge­rea unui mo­del nou din ga­ma Da­cia nu mai are cum să se ba­ze­ze doar pe ar­gu­men­tul prețu­lui atrac­tiv. Ast­fel se ex­pli­că și une­le de­ta­lii apar­te de la bor­dul no­u­lui Dus­ter: tex­tu­ra ele­gan­tă a mon­ta­nți­lor cen­tra­li, car­ca­sa de plas­tic a oglin­zii re­tro­vi­zoa­re, con­ce­pu­tă spe­cial pen­tru a in­te­gra fă­ră pro­ble­me ca­me­ra fron­ta­lă DVR, dez­vol­ta­tă de Fal­con Elec­tro­nics la stan­dard OEM, sau de­sig­nul uni­form al co­men­zi­lor (co­roa­na zi­mța­tă de pe schim­bă­tor, bu­toa­ne­le ro­ta­ti­ve ale cli­ma­ti­ză­rii și co­mu­ta­toa­re­le de pe co­loa­na de di­re­cție). Pen­tru un cli­ent al măr­cii Da­cia, toa­te aces­te de­ta­lii însu­me­a­ză o ex­pe­ri­e­nță de uti­li­za­re su­pe­ri­oa­ră mo­de­lu­lui pre­ce­dent, anu­nțând în ace­lași timp schim­bări și mai mari pen­tru vi­i­toa­rea ge­ne­rație Lo­gan/San­de­ro/MCV, adi­că pri­ma apa­riție a plat­for­mei mo­du­la­re CMF-B în ga­ma bran­du­lui au­toh­ton.

Șe­zut mai lung, su­port lom­bar îmbu­nă­tățit, re­glaj pe înă­lți­me în trep­te pen­tru scau­nul șo­fe­ru­lui la no­ul Dus­ter. Plus vo­lan re­gla­bil în adânci­me, nu doar pe înă­lți­me.

Pro­fil mai so­fis­ti­cat pen­tru stre­ași­na cau­ci­u­ca­tă, cu ter­mi­nație in­di­vi­dua­li­za­tă, în lo­cul unei so­luții ge­ne­ri­ce.

Anti­fo­na­re mai bu­nă la vârte­ju­ri­le ae­ro­di­na­mi­ce. Re­per in­di­vi­dua­li­zat stânga/dre­ap­ta față de so­luția sim­plă de di­nain­te.

So­luție ac­tua­li­za­tă pen­tru sis­te­mul de închi­de­re a por­ti­e­re­lor (sus). Si­gu­ra­nță spo­ri­tă și mai ma­re pre­ci­zie con­struc­ti­vă.

Un re­per pre­cis, în lo­cul a trei pi­e­se cu mar­je am­ple de ajus­ta­re

Opri­tor de ușă din plas­tic, cu pro­te­cție mai bu­nă. Nici ca­pa­cul cau­ci­u­cat an­te­ri­or nu a apă­rut inițial în ga­ma Da­cia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.