Vol­vo V60

Vol­vo are o tra­diție bi­ne con­ser­va­tă în do­me­ni­ul mo­de­le­lor break. Poa­te că toc­mai de ace­ea, pen­tru no­ua sa ga­mă me­die, a ales să pre­zin­te inițial ver­si­u­nea fa­mi­lia­lă, lă­sând ber­li­na pen­tru o da­tă ul­te­ri­oa­ră.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

No­ul break me­diu al sue­de­zi­lor a cres­cut în di­men­si­uni, dar și ca pre­te­nții.

No­ul V60 a cres­cut sen­si­bil în di­men­si­uni com­pa­ra­tiv cu mo­de­lul pre­ce­dent, ce­ea ce se tra­du­ce în spațiu su­pli­men­tar pen­tru pa­sa­geri și ba­ga­je, dar și într-o per­so­na­li­ta­te mai di­na­mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.