No­u­tăți, ten­di­nțe, eveni­men­te

Să re­cu­noaștem, „ne­bu­nia cros­so­ve­re­lor“ar fi fost pro­ba­bil o sin­tag­mă ine­xis­ten­tă într-o re­a­li­ta­te pa­ra­le­lă în ca­re pro­du­că­tori de lux pre­cum Au­di sau BMW nu s-ar fi im­pli­cat ac­tiv…

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Pe scurt, ști­ri­le ca­re au con­tat în ul­ti­ma lu­nă

Cam la fel es­te si­tuația și da­că luăm în cal­cul nișa SUV-uri­lor cu pre­te­nții de co­u­pé, ca­re a pro­li­fe­rat aproa­pe 100% doar în zo­na pre­mi­um (OK, n-am ui­tat de Ssan­gYong Actyon… din pă­ca­te). BMW X6 are par­te de con­cu­re­nță din par­tea lui Mer­ce­des-Benz GLE Co­u­pé și oa­re­cum Ran­ge Ro­ver Ve­lar, iar de acum, și de la Au­di, prin no­ul Q8. Gândit să „com­bi­ne ele­ga­nța spe­ci­fi­că mo­de­le­lor co­u­pé de lux cu ver­sa­ti­li­ta­tea prac­ti­că a SUV-uri­lor de ta­lie ma­re“(con­form co­mu­ni­ca­tu­lui ofi­cial), aces­ta are o lun­gi­me de 4,99 m, o lăți­me de 2,00 m și o înă­lți­me de 1,71 m. No­ul Q8 es­te înru­dit teh­nic cu fra­te­le Q7, însă e mai lat, mai scund și cu gar­da la sol mai re­du­să. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le prac­ti­ce ar fi că în spa­te exis­tă trei scau­ne in­de­pen­den­te, opți­o­nal ajus­ta­bi­le lon­gi­tu­di­nal, iar ca­pa­ci­ta­tea ma­xi­mă a por­tba­ga­ju­lui crește, cu lo­cu­ri­le din spa­te ra­ba­ta­te, de la 605 la 1755 de li­tri. Con­stru­it la Bra­tis­la­va, în Slo­va­cia, Q8 are un de­sign proas­păt, însă to­tul ră­mâne în pri­mul rând sub sem­nul teh­no­lo­gi­ei – sis­te­mul de tra­cți­u­ne in­te­gra­lă quat­tro are in­clu­siv di­fe­re­nțial cen­tral blo­ca­bil me­ca­nic, gar­da la sol mă­soa­ră 254 mm, sus­pen­si­i­le sunt adap­ti­ve (și, opți­o­nal, pneu­ma­ti­ce), sis­te­mul de di­re­cție poa­te acți­o­na la toa­te ce­le pa­tru roți (opți­o­nal) și exis­tă doar sis­te­me de pro­pul­sie elec­tri­fi­ca­te cu aju­to­rul teh­no­lo­gi­ei mild hy­brid (MHEV).

Ha­bi­ta­clu mi­ni­ma­list și foar­te mo­dern, cu mul­te co­men­zi in­te­gra­te în dis­play-uri tac­ti­le

Au­di a in­trat mai târziu în lup­ta SUV-uri­lor mari gen co­u­pé.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.