70 de ani de Por­sche

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

O reu­ni­u­ne a mo­de­le­le con­tem­po­ra­ne ale măr­cii ger­ma­ne

Reu­ni­te într-o ca­ra­va­nă de­di­ca­tă săr­bă­to­ri­rii ce­lor 70 de ani de la omo­lo­ga­rea pro­to­ti­pu­lui Por­sche 356/1, mo­de­le­le con­tem­po­ra­ne ale măr­cii ger­ma­ne ne dau oca­zia să par­cur­gem un tra­seu ima­gi­nar prin isto­ria Por­sche.

Lip­sește la apel doar Por­sche Ma­can, ca­re se pre­gă­tește în cu­li­se pen­tru fa­ce­lift, în rest fa­mi­lia es­te aici: 911, 718, Pa­na­me­ra, Cayen­ne. Cu do­uă și cu pa­tru uși, cu hayon sau aco­pe­riș tex­til, cu mo­tor pe pun­tea față, cen­tral și în spa­te, cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă sau pro­pul­sie, dar toa­te însu­fleți­te de ace­e­ași pa­si­u­ne pen­tru per­for­ma­nță. Par­te a eveni­men­te­lor or­ga­ni­za­te cu oca­zia ani­ver­să­rii ce­lor șap­te de­ce­nii de la apa­riția pri­mu­lui 356, Por­sche Ro­mânia a reu­nit aces­te mo­de­le re­pre­zen­ta­ti­ve nu pen­tru un test con­venți­o­nal, ci pen­tru o că­lă­to­rie in­spi­ra­tă în uni­ver­sul măr­cii, întru­cât ori­ca­re din­tre aces­te mașini poa­te ser­vi drept pre­text pen­tru a arun­ca an­co­ra ima­gi­nați­ei în tre­cut sau în vi­i­tor. Ai în față un Pa­na­me­ra 4S Sport Tu­ris­mo, un mo­del ca­re în ur­mă cu câți­va ani ar fi pă­rut o blas­fe­mie la adre­sa iden­ti­tății măr­cii, dar re­a­li­ze­zi că astă­zi el re­pre­zin­tă un pas in­ter­me­diar că­tre Tay­can, pri­mul Por­sche elec­tric, un se­dan dez­vol­tat pe ba­za con­cep­tu­lui Mis­si­on E, pre­zen­tat la Sa­lo­nul au­to de la Fran­kfurt din 2015. Con­duci un 911 Car­re­ra 4 GTS Ca­brio, cel mai pu­ter­nic exem­plar din grup (450 CP), dar ai în min­te cei pes­te 600 de cai cra­vașați de pi­lo­tul Ste­fan Bel­lof în 1983, pe Nor­dschlei­fe, la Nürbur­gring, înre­gis­trând cu un Por­sche 956 un timp-re­cord (6.11,13), ca­re ră­mâne în pi­ci­oa­re și astă­zi. Iar când acest re­cord va fi do­bo­rât, sunt șan­se să întâmple tot da­to­ri­tă per­for­ma­nțe­lor unui mo­del de com­pe­tiție Por­sche.

Când ca­ra­va­na ajun­ge la des­ti­nație, la co­na­cul Ha­gia­noff, de pe do­me­ni­ul Mă­nă­sia, una din­tre gaz­de es­te un Por­sche GT3, unul

Su­te de cai­pu­te­re se ali­nia­ză în drep­tul co­na­cu­lui Ha­gia­noff pen­tru o ani­ver­sa­re în fa­mi­lie. Pa­re in­cre­di­bil că stră­moșul Por­sche 356/1 avea doar 40 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.