Au­di A7

Cea de-a do­ua veni­re pe Pă­mânt a lui A7 nu ar tre­bui să fie mo­tiv de săr­bă­toa­re doar pen­tru fa­nii măr­cii Au­di. Pen­tru că, din­co­lo de de­sig­nul ine­dit și de in­te­ri­o­rul fi­ni­sat im­pe­ca­bil, mo­de­lul ger­man dis­pu­ne și de un pa­chet teh­no­lo­gic de top.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Mo­del de cla­să ma­re ca­re se re­mar­că prin de­sign și teh­no­lo­gie

SUV-uri­le sunt o mi­nă de aur pen­tru măr­ci­le pre­mi­um, ca Au­di, însă pro­du­că­to­rul din Ingol­stadt nu și-a ui­tat ori­gi­ni­le înră­dă­ci­na­te în tra­diți­o­na­le­le se­da­nuri. A4, A6 și A8 con­ti­nuă să fie fun­dația ga­mei, ba chiar și A3 a fost ex­tins într-o mi­că „li­mu­zi­nă“. Însă cum nișe­le sunt și ele un hit ale vre­mu­ri­lor pe ca­re le trăim, Au­di a dez­vol­tat și va­riați­uni ale for­mei de se­dan, cu un spa­te ca­re amin­tește de si­lue­ta unui co­u­pé. Iar cel mai ma­re și mai im­pre­si­o­nant din­tre ele es­te A7, aflat astă­zi la cea de-a do­ua ge­ne­rație.

În fond, un fra­te mai re­bel și mai di­na­mic al lui A6 (ajuns și el re­cent la o no­uă ge­ne­rație), A7 are o do­ză de spec­ta­cu­lo­zi­ta­te în de­sign ca­re poa­te smul­ge câte un stri­găt de ui­mi­re din par­tea ob­ser­va­to­ri­lor, în spe­cial da­că e pri­vit din spa­te. Pen­tru că, du­pă un de­ce­niu în ca­re toa­te mo­de­le­le Au­di ară­tau la fel de ba­nal, ul­ti­me­le apa­riții ale aces­tui con­struc­tor sunt prin­tre ce­le mai im­pre­si­o­nan­te re­a­li­zări ale de­sig­nu­lui ger­man. Au­di a acor­dat me­reu o ma­re ate­nție de­ta­li­i­lor, însă în ca­zul lui A7 ace­as­tă ob­se­sie a fost du­să la rang de ar­tă.

O plat­for­mă ino­va­toa­re

O ma­re par­te din su­ban­sam­ble­le lui A7 sunt pre­lua­te de la na­va-ami­ral A8 – ele­men­te­le struc­tu­ra­le ale ca­ro­se­ri­ei, con­stru­i­te acum mai mult din oțel de înal­tă re­zis­te­nță de­cât din alu­mi­niu, teh­no­lo­gia din ha­bi­ta­clu și sis­te­me­le de pro­pul­sie cu un sis­tem mild hy­brid la 48 V. Deși nu pot mișca mași­na in­te­gral elec­tric, aces­tea din ur­mă au o ca­pa­ci­ta­te îmbu­nă­tăți­tă de a re­cu­pe­ra ener­gia de frâna­re și pot opri mo­to­rul atunci când mași­na înain­te­a­ză din ine­rție cu vi­te­ze cu­prin­se între 55 și 160 km/h. Așa că, pe co­bo­râri­le de pe au­tos­tra­dă, pro­pul­so­rul amuțește com­plet, tran­smi­sia es­te de­cu­pla­tă, iar mași­na e lă­sa­tă să cur­gă la va­le. Mai mult, sis­te­mul stop/start oprește și el mo­to­rul în mers, în tim­pul de­ce­le­ră­rii, încă de la 20 km/h (da­că sim­te că mași­na ur­me­a­ză să stea în tra­fic).

Mo­de­lul tes­tat de noi în Ro­mânia dis­pu­nea de un pro­pul­sor di­e­sel 3.0 TDI, pe ca­re Au­di îl alin­tă „A7 50 TDI“. Așa, de dra­gul am­bi­gu­i­tății. 286 CP

nu par foar­te mu­lți pen­tru o mași­nă ca­re cântă­rește 1880 kg, însă cu­plul de 620 Nm es­te cel ca­re fa­ce lu­cru­ri­le să se miște. Du­pă un mo­ment de ezi­ta­re, în ca­re cu­tia au­to­ma­tă cu opt trep­te își ia avânt, exu­be­ran­tul Au­di se nă­pus­tește ca un pră­dă­tor asu­pra vic­ti­mei, fă­când in­di­cați­i­le vi­te­zo­me­tru­lui să ur­ce ver­ti­gi­nos. Con­form de­cla­rați­i­lor ofi­cia­le ale con­struc­to­ru­lui, A7 50 TDI poa­te atin­ge 100 km/h în 5,7 se­cun­de, iar avântul lui es­te do­mo­lit de un li­mi­ta­tor elec­tro­nic la 250 km/h.

Opți­o­na­le­le con­te­a­ză

Evo­luția teh­no­lo­gi­ei fa­ce ca, mai ales în seg­men­te­le su­pe­ri­oa­re, lis­ta de echi­pa­men­te opți­o­na­le să fie uriașă. Iar din­co­lo de ce­le ca­re au doar im­pact

Ele­ro­nul in­te­grat în hayon se ri­di­că au­to­mat la vi­te­ze de pes­te 120 km/h. Sau ori­când, la apă­sa­rea unui bu­ton, cum le place „la ro­mâni“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.