Isto­ria măr­cii Ves­pa

Mo­de­lul Stre­et a apă­rut du­pă 13 ani de la lan­sa­rea ul­ti­mu­lui mo­del H.-D. com­plet nou și du­pă 40 de ani de la apa­riția ul­ti­mei mo­to­ci­cle­te de ca­pa­ci­ta­te ci­lin­dri­că me­die.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Ti­be­riu Troia Fo­to: Ra­du Chin­driș

Nu doar un scu­ter, ci un stil de viață

Gândit ca un mo­del ief­tin, des­ti­nat înce­pă­to­ri­lor și pen­tru fo­lo­si­nța zil­ni­că, Stre­et 750 a fost im­por­tant din punct de ve­de­re stra­te­gic, dar, fi­ind pro­dus într-o fa­bri­că din India, a avut une­le pro­ble­me de or­din es­te­tic. În ca­zul aces­tei noi apa­riții Har­ley-Da­vid­son, di­fe­ri­tă față de ti­pa­re­le cu ca­re fir­ma își obișnu­i­se cli­e­nții, mo­to­ci­cle­ta a fost pri­mi­tă cu mul­tă ră­ce­a­lă de fani, ne­fi­ind re­cu­nos­cu­tă ca un ade­vă­rat mo­del H.-D. Oda­tă con­sta­ta­tă re­a­cția de res­pin­ge­re a mo­to­ci­cliști­lor, cei de la De­par­ta­men­tul de de­sign au fă­cut din nou efor­turi și au mers în ze­ce țări, un­de au luat le­gă­tu­ra cu po­se­so­rii mo­to­ci­cle­te­lor, în încer­ca­rea de a afla ce anu­me își do­resc. Es­te o me­to­dă fo­lo­si­tă de cei de la Har­ley-Da­vid­son din ce în ce mai mult – așa au fă­cut și în ca­zul Proi­ec­tu­lui Rus­hmo­re, ce­rând pă­re­rea mo­to­ci­cliști­lor din SUA – și a înce­put să fie co­pia­tă și de alți mari pro­du­că­tori. Răs­pun­sul a fost că o mo­to­ci­cle­tă po­tri­vi­tă pen­tru înce­pu­tul vi­eții de mo­to­ci­clist tre­bu­ie să fie în pri­mul rând ac­ce­si­bi­lă, fă­ră a ne­gli­ja ati­tu­di­nea, per­for­ma­nțe­le, și tre­bu­ie să ofe­re o ex­pe­ri­e­nță in­te­re­san­tă și di­na­mi­că.

Zis și fă­cut

Spe­cia­liștii din De­par­ta­men­tul de de­sign, aflat sub coor­do­na­rea lui Brad Ri­char­ds, s-au pus pe tre­a­bă și a fost ne­voie de 3 ani pen­tru ca un nou mo­del al ti­ne­rei fa­mi­lii Stre­et să apa­ră pe piață, aces­ta fi­ind Stre­et Rod, la ca­re mul­te din­tre ca­rac­te­ris­ti­ci­le ve­chi­u­lui mo­del au fost îmbu­nă­tăți­te.

Prin­ci­pi­i­le cu­ren­tu­lui Dark Cus­tom, ca­re stau la ba­za ul­ti­me­lor moto- ci­cle­te pro­du­se de Har­ley-Da­vid­son, au in­flue­nțat și as­pec­tul aces­tui mo­del, su­pra­fețe­le cro­ma­te fi­ind înlo­cu­i­te cu ne­gru mat și nua­nțe de ce­nușiu, în timp ce mas­ca fa­ru­lui și car­ca­sa pri­zei de aer, in­spi­ra­tă de for­me­le ad­mi­si­i­lor fo­lo­si­te la cru­i­se­re și mași­ni­le hot rod de acum 20–30 de ani, aduc un aer neo-re­tro.

Stre­et Rod e mai mult de­cât un Stre­et 750 re­vi­zu­it, es­te o mo­to­ci­cle­tă no­uă, având foar­te puți­ne com­po­nen­te pre­lua­te de pe mo­de­lul inițial. Sub­ca­drul a fost scur­tat, iar bas­cu­la, lun­gi­tă, dar punc­tul de prin­de­re a fost mo­di­fi­cat, re­zul­tând un am­pa­ta­ment mai scurt și gar­dă la sol mai ma­re, de un­de și o ma­ne­vra­bi­li­ta­te, și o ți­nu­tă de drum îmbu­nă­tăți­te.

Și mo­to­rul s-a bu­cu­rat de ate­nție, com­po­nen­te­le sis­te­mu­lui de in­je­cție fi­ind mo­di­fi­ca­te, chi­u­la­se­le, re­proi­ec­ta­te, iar eva­cua­rea, scur­ta­tă. Toa­te aces­tea au adus cu 20% mai mul­tă pu­te­re, cu 10% mai mult cu­plu, dar și un plus de 5 kg la ma­sa mo­to­ci­cle­tei, sin­gu­rul ma­re mi­nus al no­u­lui mo­del. Pu­te­rea es­te li­vra­tă în pla­ja de tu­rații joa­se și mij­lo­cii, pro­pul­so­rul si­mțin­du-se bi­ne pe la 4000–5000 rpm, un­de e li­vrat cu­plul ma­xim, însă eu nu am si­mțit ne­voia să tu­rez mo­to­rul până la 8750 rpm, un­de es­te fur­ni­za­tă pu­te­rea ma­xi­mă.

Încă din pri­me­le mo­men­te în ca­re am por­nit cu mo­to­ci­cle­ta în test, am si­mțit că e altce­va, nu doar o sim­plă cos­me­ti­za­re a ve­chi­u­lui Sport 750, pe ca­re îl tes­ta­sem ime­diat du­pă apa­riție. La ace­as­tă sen­zație a con­tri­bu­it po­ziția pi­lo­tu­lui, mo­di­fi­ca­tă da­to­ri­tă re­am­pla­să­rii re­zer­vo­ru­lui de com­bus­ti­bil, ca­re, chiar da­că păs­tre­a­ză

ace­e­ași for­mă, fi­ind mon­tat mai sus co­rec­te­a­ză po­ziția cel puțin ci­u­da­tă a ce­lui de pe Stre­et 750, aflat mult prea jos. Față de po­ziția re­la­xa­tă, ase­mă­nă­toa­re ce­lei de pe un cru­i­ser pe ca­re o ai pe Stre­et 750, Stre­et Rod îți ofe­ră una avan­sa­tă, mai po­tri­vi­tă mer­su­lui ener­gic în oraș (nu vre­au să spun „spor­tiv“pen­tru a nu da im­pre­sia că mo­to­ci­cle­ta es­te o spor­ti­vă).

În rest, for­me­le lui Stre­et Rod sunt un ames­tec de stre­et­fi­ghter, flat-track și moște­ni­re Har­ley-Da­vid­son, în ori­ce caz nu re­tro, con­form sco­pu­lui pro­pus de cre­a­to­rii săi, ca­re și-au do­rit ca mo­to­ci­cle­ta să fie mai agre­si­vă și să re­flec­te evo­luția de­sig­nu­lui mo­dern din do­me­niu, dar să păs­tre­ze și ce­va din li­ni­i­le ti­pi­ce pen­tru Har­ley-Da­vid­son.

Mi­li­me­tri, ki­lo­gra­me, cai-pu­te­re

Mo­di­fi­că­ri­le adu­se șa­si­u­lui nu nu­mai că au in­flue­nțat la­tu­ra es­te­ti­ca, dar au îmbu­nă­tățit mult per­for­ma­nțe­le, ma­ne­vra­bi­li­ta­tea și ți­nu­ta de drum a mo­to­ci­cle­tei. Ni­mic din di­men­si­u­ni­le șa­si­u­lui Stre­et 750 nu a fost păs­trat: un­ghi­ul fur­cii a fost mi­cșo­rat cu 5 gra­de, po­ziția scă­rițe­lor pi­lo­tu­lui, re­tra­să cu 75 mm, am­pa­ta­men­tul, mi­cșo­rat cu 25 mm, cur­sa roți­lor față/spa­te, re­du­să la 126 mm, toa­te aces­tea per­mițând o încli­na­re mult su­pe­ri­oa­ră în vi­ra­je, de 37,3 gra­de pe stânga, res­pec­tiv 40,2 gra­de pe dre­ap­ta, față de ce­le 28,5 gra­de ale mo­de­lu­lui Stre­et 750.

Amor­ti­zoa­re­le in­sta­la­te în față se com­por­tă bi­ne, fă­ră po­si­bi­li­tăți de se­ta­re și re­gla­te con­form ten­di­nței ge­ne­ra­le din ul­ti­mul timp, fi­ind co­mo­de, poa­te prea co­mo­de, în vre­me ce amor­ti­zoa­re­le de spa­te mi s-au pă­rut du­re sau poa­te pre­com­pri­ma­rea ar­cu­ri­lor era re­gla­tă pen­tru o greu­ta­te mai ma­re.

Frâne­le sunt efi­ci­en­te, ce­le trei dis­curi de câte 300 mm fi­ind mai mult de­cât su­fi­ci­en­te pen­tru ma­sa mo­to­ci­cle­tei și mo­to­rul de aproa­pe 70 CP, chiar da­că toa­te com­po­nen­te­le sis­te­mu­lui de frâna­re ara­tă ca niște pi­e­se ief­ti­ne.

Ma­ne­te­le și toa­te ele­men­te­le co­men­zi­lor de pe ghi­don sunt, la rândul lor, eco­no­mi­ce, dar to­tul fun­cți­o­nea­ză fă­ră re­proș, iar bor­dul es­te foar­te sim­plu. La pri­ma ve­de­re, in­for­mați­i­le ofe­ri­te de sin­gu­rul ca­dran al bor­du­lui sunt ele­men­ta­re, dar, în tim­pul fun­cți­o­nă­rii, apa­re in­for­mația ofe­ri­tă de tu­ro­me­trul di­gi­tal și tre­ap­ta din cu­tia de vi­te­ze, da­te im­por­tan­te pen­tru ori­ce ni­vel de pre­gă­ti­re și ex­pe­ri­e­nță ale pi­lo­tu­lui.

Toa­te ci­fre­le și da­te­le pre­zen­ta­te mai sus sunt mai ușor de înțe­les atunci când înca­leci mo­to­ci­cle­ta. Stre­et Rod

es­te într-ade­văr un mo­del nou și la ori­ce mo­to­ci­cle­tă exis­tă de­ta­lii ca­re o pun în va­loa­re și ca­re tre­bu­ie re­cu­nos­cu­te. În ca­zul nos­tru, în afa­ră de plu­su­ri­le evi­den­te, es­te re­mar­ca­bi­lă iniția­ti­va pro­du­că­to­ru­lui Har­ley-Da­vid­son de a porni pe ca­lea in­tro­du­ce­rii pe piață a unor mo­to­ci­cle­te pen­tru toți, re­nu­nțând la ex­clu­si­vis­mul mo­de­le­lor mari și stră­lu­ci­toa­re, dar scum­pe.

În loc de con­clu­zii

Es­te Stre­et Rod o mo­to­ci­cle­tă per­fec­tă? Nu, nici pe de­par­te, dar ni­meni nu și-a pro­pus să reușe­as­că așa ce­va cu un mo­del din ga­ma ief­ti­nă, ca­re ar tre­bui să se bu­cu­re de vânzări ma­si­ve. Nu es­te un vârf al teh­no­lo­gi­ei, nu are sis­te­me elec­tro­ni­ce de con­trol și si­gu­ra­nță, e o mo­to­ci­cle­tă grea, dar ara­tă bi­ne și es­te Har­ley-Da­vid­son. Pen­tru mu­lți, aces­ta poa­te fi ar­gu­men­tul prin­ci­pal în lua­rea de­ci­zi­ei de a cum­pă­ra vi­i­toa­rea mo­to­ci­cle­tă și are toa­te șan­se­le să con­vin­gă cli­e­nți noi, ca­re nu ar fi atrași de cla­si­ce­le și ma­si­ve­le mo­de­le To­u­ring.

Cu câte­va luni în ur­mă, preșe­din­te­le com­pa­ni­ei Har­ley-Da­vid­son a anu­nțat di­re­cți­i­le pla­nu­lui de dez­vol­ta­re a fir­mei. În ur­mă­to­rii 10 ani, com­pa­nia va pro­du­ce nu mai puțin de 100 de mo­de­le noi, pro­pu­nându-și să con­vin­gă do­uă mi­li­oa­ne de noi cli­e­nți să le ale­a­gă. Pen­tru re­a­li­za­rea aces- tui scop am­biți­os, pro­ba­bil că es­te ne­voie de mult mai mult de­cât să-i con­vin­gă pe ac­tua­lii pro­pri­e­tari de mo­to­ci­cle­te să cum­pe­re alte­le noi, e ne­voie să con­vin­gă oa­meni ca­re nu fo­lo­sesc mo­to­ci­cle­te Har­ley-Da­vid­son, poa­te chiar pe unii ca­re sunt împo­tri­va mo­de­le­lor ac­tua­le. Iar asta înse­am­nă o schim­ba­re ra­di­ca­lă față de ga­ma ac­tua­lă, o înnoi­re tehnică și es­te­ti­că a Har­ley-uri­lor pe ca­re le cu­noaștem. Poa­te că, în acest con­text, mo­de­le­le Stre­et și vi­i­toa­re­le lor ver­si­uni vor ju­ca un rol im­por­tant, ofe­rind mai mul­tă mo­bi­li­ta­te și di­na­mism, și – de ce nu? – un aer proas­păt.

Agi­lă, ma­ne­vra­bi­lă și cu o po­ziție de pi­lo­taj ne­o­bișnu­i­tă pen­tru Har­leyDa­vid­son

Șaua pa­sa­ge­ru­lui nu es­te chiar un răs­făț.

Ți­nu­tă re­mar­ca­bi­lă pe vi­ra­je

Frâna față es­te efi­ci­en­tă, chiar da­că nu ara­tă ca un sis­tem pre­mi­um.

Amor­ti­zoa­re­le spa­te au re­gla­re la pre­com­pri­ma­rea ar­cu­lui.

Mas­ca fa­ru­lui es­te doar un ele­ment de­co­ra­tiv, fă­ră rol de pro­te­cție la vânt.

Mo­to­rul Hi­gh Out­put Re­vo­lu­ti­on X cu ră­ci­re pe li­chid es­te ce­va mai rar întâlnit la mo­de­le­le H.-D.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.