Ra­li­uri

Într-o ța­ră în ca­re se vor­bește nu­mai des­pre fot­bal, niște oa­meni pa­si­o­nați înce­ar­că să ne fa­că o ma­re bu­cu­rie: un echi­paj ro­mânesc a luat star­tul în WRC.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Inter­viu re­a­li­zat de Ti­be­riu Troia Fo­to: ar­hi­va per­so­na­lă S. Tem­pes­tini

Inter­viu cu Si­mi­o­ne Tem­pes­tini

Re­cent, în Por­tu­ga­lia s-a des­fășu­rat cea de-a șa­sea eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de Ra­li­uri ediția 2018. Loc bi­ne­cu­vântat pen­tru spor­tu­ri­le cu mo­tor, Por­tu­ga­lia înse­am­nă o tra­diție de 50 de ani, tra­see spec­ta­cu­loa­se și un pu­blic pro­fe­si­o­nist, dis­ci­pli­nat, ma­re iu­bi­tor de ase­me­nea eveni­men­te. Pe stra­dă, în ca­fe­ne­le, pi­loții sunt re­cu­nos­cuți, su­sți­nuți și încu­ra­jați cu ma­re en­tu­ziasm de toa­tă lu­mea.

În ace­as­tă at­mos­fe­ră, Si­mo­ne Tem­pes­tini, cam­pi­on mon­dial WRC Ju­ni­or și câști­gă­tor al ca­te­go­ri­ei WRC3 în 2016, împreu­nă cu co­pi­lo­tul Ser­giu Itu au luat star­tul la pri­ma lor par­ti­ci­pa­re din acest se­zon în ca­drul ca­te­go­ri­ei WRC2. Du­pă pri­me­le do­uă zi­le de con­curs, la ci­nă am stat de vor­bă în li­niște cu Si­mo­ne des­pre pro­ble­me­le teh­ni­ce avu­te, des­pre ra­li­uri în ge­ne­ral și des­pre pro­gra­mul lui de pre­gă­ti­re.

Si­mo­ne, cu fa­mi­lia vor­bești în ita­lia­nă, cu me­ca­ni­cii, în en­gle­ză, cu mi­ne, în ro­mână, dar cum vor­bești cu co­pi­lo­tul?

E un lim­baj spe­cial, pe ca­re l-am pus la punct în ul­ti­mul timp. Pen­tru că dic­ta­rea se fa­ce în ma­re vi­te­ză, toa­te cu­vin­te­le sunt pres­cur­ta­te și fi­e­ca­re echi­paj își sta­bi­lește abre­vi­e­ri­le. Nu am in­ven­tat eu asta, doar mi-am adap­tat ter­me­nii du­pă cum mi s-a pă­rut mai efi­ci­ent.

Cu­vin­te­le de ba­ză sunt în ita­lia­nă?

Inițial așa era, dar le-am mo­di­fi­cat. De exem­plu, „des­tra“și „si­nis­tra“(dre­ap­ta și stânga) erau greu de fo­lo­sit și se pu­te­au fa­ce con­fu­zii: des-tra, si­nis-tra. Acel „tra“de la sfârșit, în zgo­mo­tul din mași­nă, pu­tea fi in­ter­pre­tat di­fe­rit. Mu­lți fo­lo­sesc „a“în loc de „si­nis­tra“și „di“în loc de „des­tra“. În lim­ba­jul sta­bi­lit, ave­am „apre“și „an­ti­ci­pa“, ca­re înce­pe­au tot cu „a“, așa că am încer­cat pe rând toa­te vo­ca­le­le, iar cea mai ra­pi­dă re­a­cție am avut-o la „o“pen­tru „si­nis­tra“și la „di“pen­tru „des­tra“.

Reușești să înveți vi­ra­je­le du­pă un sin­gur tur pe un tra­seu, așa cum afir­mă unii din­tre pi­loții din WRC?

Nu, eu nu am învățat nici stră­zi­le din Cluj, în con­curs mă ba­zez pe dic­ta­rea co­pi­lo­tu­lui.

Ce pro­gram de pre­gă­ti­re ai?

Pen­tru că vor­be­am de dic­ta­re, obișnu­i­esc să as­cult dic­tări. Nu ca să le învăț, ci ca să mă obișnu­i­esc cu rit­mul. Așa cum mu­zi­ci­e­nii as­cul­tă mu­zi­că, pi­loții de ra­liu tre­bu­ie să as­cul­te dic­tări, pe­ri­oa­da în ca­re as­cu­lți dic­tări în con­curs nu es­te su­fi­ci­en­tă.

Și pre­gă­ti­rea fi­zi­că?

Alerg câte 6–7 ki­lo­me­tri pe zi și fac câte 3–4 ore de pre­gă­ti­re fi­zi­că pen­tru spa­te, ab­do­men și pi­ept, timp de 5 zi­le pe săp­tă­mână în pe­ri­oa­de­le în ca­re nu am con­curs.

Îți do­resc mult suc­ces, Si­mo­ne, și îți țin pum­nii!

Mu­lțu­mesc mult și le mu­lțu­mesc su­por­te­ri­lor ca­re mă ur­mă­resc.

Una din­tre pro­be­le spe­cia­le în ca­re echi­pa­jul nos­tru a im­pre­si­o­nat asis­te­nța.

În une­le po­rți­uni ale pro­be­lor spe­cia­le s-a ru­lat cu pes­te 180 km/h.

Echi­pa­jul din Ro­mânia, Si­mo­ne Tem­pes­tini și Ser­giu Itu, la pre­zen­ta­rea ofi­cia­lă a echi­pe­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.