CNRD – Ra­li­ul Ara­du­lui KIA

În pe­ri­oa­da 25–27 mai a avut loc Ra­li­ul Ara­du­lui KIA, a treia eta­pă din Cam­pi­o­na­tul Nați­o­nal de Ra­li­uri Dun­lop, un­de am par­ti­ci­pat la in­vi­tația KIA Ro­mânia.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text și fo­to:

Pri­ma eta­pă de ma­ca­dam din cam­pi­o­nat

Ra­li­ul Ara­du­lui KIA re­pre­zin­tă pri­ma eta­pă de ma­ca­dam din cam­pi­o­nat și una foar­te apre­cia­tă de mu­lți pi­loți da­to­ri­tă pro­be­lor spec­ta­cu­loa­se. Eveni­men­tul a atras și ate­nția pu­bli­cu­lui, atât la des­chi­de­re, pro­ba su­per­spe­cia­lă și fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re, toa­te des­fășu­ra­te în cen­trul orașu­lui, cât și pe pro­be­le din pre­aj­ma Ara­du­lui, aco­lo un­de au fost ame­na­ja­te pos­turi de ob­ser­vație des­ti­na­te pu­bli­cu­lui larg.

Ra­li­ul a ajuns de­ja la a ze­cea ediție și es­te or­ga­ni­zat de Mi­hai Leu, cam­pi­on la box, cam­pi­on nați­o­nal de ra­liu în 2003, dar și am­ba­sa­dor KIA, în par­te­ne­riat cu ofi­cia­li­tăți­le lo­ca­le și cu KIA Mo­tors Ro­mânia. Im­por­ta­to­rul mo­de­le­lor co­re­e­ne la noi în ța­ră ia foar­te în se­ri­os acest par­te­ne­riat, do­va­dă și de­le­gația de jur­na­liști pe ca­re aces­ta a in­vi­tat-o cu oca­zia eveni­men­tu­lui.

În spri­ji­nul mo­tor­spor­tu­lui

În pre­zent nu exis­tă ni­ci­un mo­del KIA ca­re să aler­ge în Cam­pi­o­na­tul Nați­o­nal de Ra­li­uri Dun­lop, dar nu es­te ex­clus ca acest lu­cru să se schim­be pe vi­i­tor. Până atunci, KIA își me­nți­ne pro­mi­si­u­nea de a su­sți­ne mo­tor­spor­tul în ța­ra noas­tră. Par­te­ne­ria­tul du­re­a­ză de­ja de mu­lți ani, iar or­ga­ni­za­tori cau­tă în per­ma­ne­nță noi mo­da­li­tăți de a fa­ce acest ra­liu mai atrac­tiv pen­tru pu­blic și par­ti­ci­pa­nți, așa cum ne-a pro­mis și Adi Lu­ca, re­pre­zen­tan­tul lo­cal al măr­cii și co­le­cți­o­nar al unor mo­de­le­lor in­te­re­san­te din isto­ria măr­cii co­re­e­ne. Pen­tru anul vi­i­tor exis­tă pla­nuri de a schim­ba lo­cul pro­bei su­per­spe­cia­le, mai ales că Ara­dul es­te un oraș cu foar­te mult po­te­nțial din acest punct de ve­de­re. Nu vă pu­tem spu­ne încă des­pre ce e vor­ba, dar vă pu­tem pro­mi­te că, da­că acest lu­cru se va con­cre­ti­za, Ra­li­ul Ara­du­lui KIA va sta­bi­li o pre­mi­e­ră în pei­sa­jul mo­tor­spor­tu­lui eu­ro­pe­an, sau chiar mon­dial. De­si­gur, vă vom ți­ne la cu­rent cu evo­luția aces­tei idei.

Dan Scar­lat Iu­bi­to­rii au­to­mo­bi­le­lor is­to­ri­ce de com­pe­tiție au pu­tut ad­mi­ra câte­va exem­pla­re reuși­te, cum ar fi acest Opel Asco­na.

Câști­gă­to­rii ediți­ei 2018 a ra­li­u­lui, pe sce­na din fața Pri­mă­ri­ei Arad

Pe pro­be au fost ame­na­ja­te lo­curi spe­cia­le pen­tru spec­ta­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.