Le­xus NX

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Da­ni­el Se­că­rea Fo­to: Iu­lian Ia­cob

Cros­so­ver-ul com­pact a ajuns la ma­tu­ri­ta­te.

Ori­gi­na­ră din Asia Ră­să­ri­te­a­nă, dar fă­cu­tă ce­le­bră de că­tre lup­tă­to­rii din in­su­le­le ja­po­ne­ze Ryu­kyu, Sai es­te o ar­mă com­pac­tă, le­ta­lă, per­fect adap­ta­tă pen­tru lup­ta corp la corp. O lup­tă pe ca­re Toyo­ta a ales să o poar­te cu ri­va­lii ger­mani în seg­men­tul pre­mi­um, in­ven­tând pro­pri­ul stil, prin mar­ca Le­xus, și pro­pri­i­le ar­me, așa cum es­te cros­so­ver-ul com­pact NX.

Apă­rut in 2014, într-o vre­me în ca­re GLC 350e și iX3 erau doar la sta­di­ul de schițe, Le­xus NX își pro­pu­nea să du­că mai de­par­te pi­o­ni­e­ra­tul hi­brid al măr­ci­i­ma­mă și să-l im­pu­nă ca sta­te­ment într-un seg­ment ex­clu­si­vist, prea puțin in­te­re­sat de ac­ti­vis­mul eco­lo­gic. Cu un suc­ces sur­prin­ză­tor la pu­blic, NX a reușit ci­fre de vânzări foar­te bu­ne chiar și pe con­ti­nen­tul nos­tru, un­de ver­si­u­nea hi­bri­dă 300h și-a gă­sit anul tre­cut aproa­pe 20.000 de cli­e­nți.

Vârsta a do­ua

Acum, ajuns la ma­tu­ri­ta­te, mo­de­lul ja­po­nez are par­te de câte­va re­tușuri es­te­ti­ce ca­re nu alte­re­a­ză con­cep­tul an­gu­lar inițial, ci amin­tesc și mai mult de for­me­le ar­mei Sai, în spe­cial în zo­na di­fu­zo­ru­lui din spa­te. Au fost păs­tra­te sem­nă­tu­ri­le lu­mi­noa­se ale lu­mi­ni­lor de zi și lăm­pi­lor din spa­te, ca­re su­ge­re­a­ză L-ul din si­gla Le­xus, pre­cum și im­po­zan­ta gri­lă fu­si­for­mă. În plus, au apă­rut mici pro­te­cții de plas­tic la pa­rașo­cu­ri­le fron­tal și pos­te­ri­or, ca­re in­duc sub­til ide­ea de SUV. Nu s-a exa­ge­rat însă în ace­as­tă di­re­cție, pen­tru că NX a fost și ră­mâne un mo­del urban ca­re pu­ne preț pe stil, ati­tu­di­ne și he­do­nism. Căci nu poa­te fi vor­ba de altce­va oda­tă ce scau­ne­le foar­te bi­ne pro­fi­la­te, îmbră­ca­te în pi­e­le fi­nă asi­gu­ră un ex­ce­lent con­fort. Ban­che­ta es­te la fel de con­for­ta­bi­lă, iar spați­ul pen­tru pi­ci­oa­re îngă­du­ie că­lă­to­rii lun­gi fă­ră con­strângeri. Nu ace­lași lu­cru se poa­te spu­ne des­pre por­tba­gaj, un­de vo­lu­mul de 475 de li­tri nu poa­te fi ex­ploa­tat efi­ci­ent din pri­ci­na înă­lți­mii re­du­se.

Par­tea cea mai bu­nă a că­lă­to­ri­ei într-un NX es­te da­tă de sus­pen­sia mul­ti­link ex­ce­len­tă, prea puțin agre­si­vă chiar și în mo­dul Sport+, în com­bi­nație cu un foar­te bun ni­vel al in­so­no­ri­ză­rii.

Isto­ria mer­ge mai de­par­te

NX preia so­luția tehnică a mo­to­ri­ză­rii ter­mi­ce/elec­tri­ce în com­bi­nație cu o tra­cți­u­ne in­te­gra­lă in­te­li­gen­tă, de­nu­mi­tă E-Fo­ur All-Whe­el Dri­ve, ca­re fa­ce inu­til axul car­da­nic. Ace­as­ta, pen­tru că roți­le pos­te­ri­oa­re sunt pu­se în mișca­re de un mo­tor elec­tric de 68 CP in­te­grat în pun­tea spa­te.

Sis­te­mul hi­brid es­te for­mat din­tr-un pro­pul­sor pe ben­zi­nă ca­re fun­cți­o­nea­ză în ci­clul Atkin­son și un mo­tor elec­tric in­te­grat în tran­smi­sia au­to­ma­tă cu va­riație con­ti­nuă și li­vre­a­ză o pu­te­re com­bi­na­tă de 197 CP. Con­lu­cra­rea ce­lor do­uă pro­pul­soa­re es­te foar­te li­nă, abia per­cep­ti­bi­lă. La vi­te­ze sub 60 km/h, se ru­le­a­ză ex­clu­siv în mod elec­tric, atât timp cât ba-

te­ria es­te încăr­ca­tă, dar au­to­no­mia elec­tri­că es­te re­du­să la apro­xi­ma­tiv 10 km. La ne­voie, mo­to­rul ter­mic in­ter­vi­ne ra­pid, pen­tru a asi­gu­ra sur­plu­sul de pu­te­re sau pen­tru a încăr­ca ba­te­ria, ace­as­ta be­ne­fi­ci­ind și de pe ur­ma frână­rii re­ge­ne­ra­ti­ve. Tot acest joc al tran­sfe­ru­lui de ener­gie, ca­re poa­te fi ur­mă­rit pe ecra­nul TFT de 4,2” din spa­te­le vo­la­nu­lui, ga­ran­te­a­ză scă­de­rea con­su­mu­lui de car­bu­rant. Însă nu atât de mult pe cât s-ar cre­de, iar cei cu con­vin­geri eco­lo­gis­te vor avea ne­voie de ner­vi tari pen­tru a obți­ne un con­sum de 7 l/100 km. Cu efort, mer­gând în li­mi­te le­ga­le și pro­fi­tând ob­se­siv de mo­to­rul elec­tric, noi am reușit să co­bo­râm sub acest prag psi­ho­lo­gic. Iar da­că ți­nem cont de fap­tul că cei pa­tru ci­lin­dri ai mo­to­ru­lui ter­mic însu­me­a­ză o ca­pa­ci­ta­te to­ta­lă de 2,5 li­tri, pu­tem con­si­de­ra ace­as­ta o per­for­ma­nță…

Pa­sul ur­mă­tor

Tim­pul nu mai are răb­da­re cu NX și, în ci­u­da vânză­ri­lor bu­ne, pre­si­u­nea exer­ci­ta­tă de com­pe­tiție ce­re schim­bări. Mo­to­rul ter­mic es­te prea ma­re, încă nu exis­tă o so­luție plug-in, iar în epo­ca to­u­chscre­en, con­tro­lul sis­te­mu­lui de in­fo­tain­ment al lui Le­xus NX se fa­ce prin­tr-un to­u­chpad am­pla­sat pe con­so­la cen­tra­lă. Nu sunt toc­mai ar­gu­men­te­le cu ca­re Le­xus să-i poa­tă învin­ge pe ger­mani în seg­men­tul aprig dis­pu­tat al cros­so­ve­re­lor com­pac­te, mai ales pre­mi­um…

Ca­dra­ne­le de bord cu afișaj dual înca­dre­a­ză un ecran TFT mul­ti­fun­cți­o­nal.

Ce­a­sul din bord, un de­ta­liu de efect ti­pic mo­de­le­lor pre­mi­um

Ne place dis­play-ul cen­tral de 10,3”, în stil ci­ne­mas­co­pe, nu și con­tro­lul prin to­u­chpad.

Prin alu­ră și ca­li­ta­tea exe­cuți­ei, NX in­spi­ră so­li­di­ta­te si ex­clu­si­vism.

Scau­ne ele­gan­te și foar­te bi­ne pro­fi­la­te.

Mo­to­rul ter­mic es­te su­pli­men­tat sau înlo­cu­it com­plet de mo­to­rul elec­tric in­te­grat în tran­smi­sie

Spați­ul util al por­tba­ga­ju­lui es­te pe­na­li­zat de înă­lți­mea mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.