ŠKODA

La anul, apre­cia­tul break in­tră într-o no­uă run­dă. Dar oa­re îi la­să Ko­diaq des­tul spațiu?

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Cu 59.147 de exem­pla­re noi înma­tri­cu­la­te, Octa­via nu es­te doar mași­na de im­port cel mai bi­ne vându­tă în Ger­ma­nia, ci e și cel mai îndră­git break. Chiar și în Ro­mânia, cu pes­te 1500 de uni­tăți co­mer­cia­li­za­te în pri­me­le 4 luni ale anu­lui 2018 (con­form APIA), Octa­via es­te cel mai de suc­ces mo­del im­por­tat. Pen­tru a con­so­li­da acest suc­ces și a-l ex­tin­de, no­ua ediție de la fi­ne­le anu­lui 2019 va ră­mâne fi­de­lă de­sig­nu­lui și va fi doar cu puțin mai lun­gă, ajun­gând la cir­ca 4,70 m. Par­tea fron­ta­lă cu pa­tru fa­ruri, in­tro­du­să oda­tă cu ul­ti­mul fa­ce­lift, va fi mo­di­fi­ca­tă sub­sta­nțial. În in­te­ri­o­rul îmbu­nă­tățit își vor gă­si lo­cul do­uă ecra­ne mai mari și in­stru­men­te di­gi­ta­le.

Ga­ma de­ja lar­gă de pro­pul­soa­re pe ben­zi­nă și di­e­sel va fi com­ple­ta­tă de mo­toa­re elec­tri­ce ca­re să aju­te con­sis­tent la re­du­ce­rea con­su­mu­lui și emi­si­i­lor. No­ul mo­tor pe gaz de 130 CP (1.5 TGI evo) va con­su­ma nu­mai cir­ca 3,5 kg la 100 km și va avea o au­to­no­mie pe gaz de până la 500 km, vo­lu­mul re­zer­vo­ru­lui de ben­zi­nă re­du­cându-se în schimb la ni­ve­lul unei re­zer­ve pen­tru ur­ge­nțe. Ca și până acum, Octa­via va fi dis­po­ni­bi­lă și cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, dar și ca Sco­ut, și ca R.S., pu­te­rea dez­vol­ta­tă de va­rian­ta de top cres­când doar puțin, la cir­ca 250 CP.

Fa­mi­lia R.S. va crește în altă par­te. În vi­i­to­rul apro­piat, Škoda va scoa­te o va­rian­tă de top spor­ti­vă a lui Ko­diaq, cu un mo­tor TDI bi­tur­bo, de 2 li­tri, cu 240 CP, DSG și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă. Încă de-acum, SUV-ul poa­te să trac­te­ze sar­cini de până la 2,5 to­ne, să ca­re 2065 de li­tri de ba­ga­je și să tran­spor­te doi pa­sa­geri pe rândul al trei­lea de scau­ne. Ci­ne con­si­de­ră toa­te astea mult prea prac­ti­ce poa­te că va apre­cia va­rian­ta GT co­u­pé cu pa­tru por­ti­e­re, pre­vă­zu­tă inițial pen­tru piața asia­ti­că, un­de va fi dis­po­ni­bi­lă la toam­nă.

În ce­ea ce pri­vește mul­ti­tu­di­nea de echi­pări, ca­li­ta­tea și in­fo­tain­men­tul, SUV-ul mai ma­re nu poa­te ți­ne pa­sul cu no­ua Octa­via Com­bi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.