VOLKSWAGEN

Mul­tă vre­me, cla­si­cul break nu a tre­bu­it să se te­a­mă de con­cu­re­nță, dar acum ace­as­ta vi­ne din pro­pria ogra­dă.

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Ti­guan Allspa­ce

Du­pă pes­te 4 ani de pro­du­cție, în toam­nă va ur­ma un fa­ce­lift ma­jor pen­tru Pas­sat Va­riant. De­oa­re­ce nu prea exis­tă ni­mic de cri­ti­cat în pri­vi­nța ca­rac­te­ris­ti­ci­lor veșni­cu­lui nos­tru câști­gă­tor al tes­te­lor com­pa­ra­ti­ve, el va fi împros­pă­tat mai ales op­tic și ca mo­to­ri­zări. Pe lângă par­tea fron­ta­lă în sti­lul ce­lei de la Arte­on, va­rian­te­le pe gaz și hi­bri­de vor avea mai mul­tă pu­te­re și o au­to­no­mie mai ma­re. Deși aces­tea re­duc im­pac­tul bre­a­ku­lui asu­pra me­di­u­lui, re­zer­voa­re­le su­pli­men­ta­re sau mo­du­le­le de ba­te­rii re­duc vo­lu­mul ma­re al por­tba­ga­ju­lui cu ca­re am fost obișnu­iți. În loc de 650, vor exis­ta doar vreo 500 de li­tri spațiu de ba­ză în por­tba­gaj. Chiar și la va­lo­ri­le ma­xi­me, va­rian­te­le eco­lo­gi­ce ale lui Pas­sat pi­erd cir­ca 150 de li­tri.

Acum in­tră în sce­nă Ti­guan Allspa­ce, pen­tru că el ofe­ră mai mult spațiu de de­po­zi­ta­re (700–1775 de li­tri), în ci­u­da fap­tu­lui că mă­soa­ră cu 6 cm mai puțin în lun­gi­me, în plus, pen­tru 750 de eu­ro, dis­pu­nând de un al trei­lea rând de scau­ne în spa­te, ce­ea ce îl fa­ce o mași­nă cu șap­te lo­curi. În afa­ră de asta, ban­che­ta poa­te fi cu­li­sa­tă, iar un­ghi­ul de încli­na­re al spă­ta­ru­lui poa­te fi mo­di­fi­cat. To­tuși, Pas­sa­tul pa­re mai bun în ce­ea ce pri­vește ni­ve­lul ca­li­ta­tiv, teh­nic și de echi­pa­re, însă fă­ră a cos­ta sub­sta­nțial mai mult.

La fel ca Va­riant GTE, și hi­bri­dul plug-in al lui Allspa­ce va cos­ta cel puțin 45.000 de eu­ro, dar va apă­rea abia oda­tă cu fa­ce­lif­tul din 2019. Pen­tru cei in­de­ciși va con­ti­nua să exis­te Pas­sat Alltrack cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă și cu gar­dă la sol mai ma­re, ca­re va com­bi­na ca­rac­te­ris­ti­ci­le SUV-ului cu ce­le ale bre­a­ku­lui. Se va des­cur­ca bi­ne în te­ren ușor ac­ci­den­tat și nu va pi­er­de din spați­ul de de­po­zi­ta­re, va­rian­ta cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă ur­mând a avea doar mo­toa­re pe ben­zi­nă și di­e­sel.

Mai mult spațiu și mai mul­te lo­curi la di­men­si­uni ex­te­ri­oa­re mai mici. Doar la pro­pul­si­i­le alter­na­ti­ve mai es­te de lu­crat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.