Util

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

În acor­du­ri­le de blues ale tru­pei Sto­ry­tel­lers,

Opel Com­bo Li­fe are la ba­ză un ve­hi­cul uti­li­ty de seg­ment B, însă con­struc­to­rul ger­man se re­mar­că prin­tr-o abor­da­re foar­te pre­te­nți­oa­să a aces­tui con­cept. Li­fe re­pre­zin­tă ver­si­u­nea tu­rism a fa­mi­li­ei, ca­re a și inau­gu­rat no­ua ge­ne­rație (ce-a de-a cin­cea) a lui Com­bo. Opel a gândit din start mași­na cu va­le­nțe aproa­pe pre­mi­um în acest seg­ment, împru­mu­tând idei de la cros­so­ve­re, mo­no­vo­lu­me și mo­de­le de cla­să su­pe­ri­oa­ră. Așa se fa­ce că, într-o ver­si­u­ne de vârf, Com­bo Li­fe poa­te înglo­ba la bord tran­smi­sie au­to­ma­tă cu opt trep­te, vo­lan încăl­zit și ma­na­ge­ment al tra­cți­u­nii, Intel­liGrip. Seg­men­tul B de uti­li­ta­re a cres­cut cu 26% între 2014 și 2017, semn că pu­bli­cul apre­cia­ză po­li­va­le­nța aces­tor ve­hi­cu­le ca­re pot fi uti­li­za­te atât pen­tru ne­voi­le unei fa­mi­lii, cât și ale unei mici afa­ceri. De alt­fel, spați­ul in­te­ri­or ge­ne­ros, ra­por­tat la di­men­si­u­ni­le com­pac­te, ge­ne­re­a­ză prin­ci­pa­lul avan­taj al aces­tui tip de ve­hi­cul, iar no­ul Opel Com­bo nu înșa­lă aștep­tă­ri­le. Sunt dis­po­ni­bi­le do­uă ver­si­uni de lun­gi­me (4,4 și 4,75 m), cea su­pe­ri­oa­ră (XXL) pro­pu­nând un por­tba­gaj cu vo­lu­mul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.