Ca­dil­lac va ex­tin­de Su­per Cru­i­se

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Pro­du­că­to­rul de lux ame­ri­can a de­cis că es­te tim­pul să „po­pu­la­ri­ze­ze“par­cur­su­ri­le se­miau­to­no­me, sis­te­mul său de­nu­mit Su­per Cru­i­se ur­mând să tre­a­că de la sta­tu­tul de ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru se­da­nul CT6 la cel de opți­u­ne pen­tru între­a­ga ga­mă, înce­pând cu 2020. Aces­ta es­te un sis­tem de asis­te­nță se­miau­to­nom, ca­re însă, în anu­mi­te con­diții, per­mi­te ce­da­rea to­ta­lă a con­tro­lu­lui vo­la­nu­lui (șo­fe­rul nu mai tre­bu­ie să ți­nă mâi­ni­le pe el). În plus, Ca­dil­lac, unul din­tre pi­o­ne­rii teh­no­lo­gi­i­lor „con­nec­ted“– CTS ofe­ră un sis­tem V2V (co­mu­ni­ca­re între ve­hi­cu­le) – va oferi, înce­pând cu 2023, pe un cros­so­ver încă ne­dez­vă­lu­it, sis­te­me de co­nec­ta­re de tip V2X

Q

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.