Da­cia

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Da­cia, mar­că au­toh­to­nă ca­re, anul aces­ta, împli­nește 50 de ani de exis­te­nță, are un des­tin în mod in­va­ria­bil le­gat de pă­rin­te­le Re­nault și ța­ra sa de ori­gi­ne, un­de bran­dul ro­mânesc a fost „adop­tat“ca unul de-al lor, drept pen­tru ca­re nu tre­bu­ie să ne mi­răm că anu­mi­te no­u­tăți ajung întâi în He­xa­gon și abia apoi la noi. Spre exem­plu, no­ua se­rie li­mi­ta­tă San­de­ro Urban Step­way es­te dis­po­ni­bi­lă în Fra­nța în com­bi­nație cu pro­pul­so­rul SCe 75, de la 10.500 de eu­ro. Da­cia a gândit no­ul mo­del drept cel mai ac­ce­si­bil mod de a be­ne­fi­cia de va­le­nțe­le Step­way pe San­de­ro – Urban fi­ind cu pes­te 2000 de eu­ro mai ief­tin de­cât ver­si­u­nea ur­mă­toa­re vându­tă pe piața fran­ce­ză. În plus, la mai puțin de un an de la lan­sa­rea pe piață, a do­ua ge­ne­rație Da­cia Dus­ter adu­ce cu si­ne și pri­ma no­u­ta­te ma­jo­ră, tot în Fra­nța con­struc­to­rul de la Mi­o­veni ofe­rind pen­tru pri­ma oa­ră mo­to­ri­zări noi pen­tru SUV-ul sub­com­pact. Dus­ter are ast­fel par­te de no­ua fa­mi­lie de pro­pul­soa­re di­e­sel Blue dCi 95 și 115 cu ce­le mai noi teh­no­lo­gii de re­du­ce­re a emi­si­i­lor, per­for­ma­nțe cres­cu­te și un con­sum op­ti­mi­zat.

Exis­tă un sis­tem SCR (Se­lec­ti­ve Ca­ta­ly­tic Re­duc­ti­on), un nou schim­bă­tor aer-apă, pre­si­u­nea de in­je­cție a fost mo­di­fi­ca­tă și au apă­rut noi ra­poar­te ale tran­smi­si­i­lor, un „amă­nunt“ca­re s-ar pu­tea do­ve­di cru­cial în cu­rând. În ci­fre, no­ua ge­ne­rație dCi 95 și 115 înse­am­nă un plus de câte 5 CP pen­tru fi­e­ca­re, pre­cum și 30 Nm la ver­si­u­nea de ba­ză de 95 CP, în timp ce am­be­le sunt acum cu apro­xi­ma­tiv o se­cun­dă mai ra­pi­de în pri­vi­nța sprin­tu­lui la 100 km/h. Con­form com­pa­ni­ei, con­su­mul de com­bus­ti­bil es­te de 4,4 l/100 km, iar emi­si­i­le sunt de 115g CO2, da­te­le fi­ind con­for­me cu stan­dar­dul NEDC BT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.