O no­uă ge­ne­rație a sis­te­me­lor de in­fo­tain­ment la Opel

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Mar­ca din Rüssel­sheim ape­le­a­ză la teh­no­lo­gie ori de câte ori vrea să fa­că viața mai ușoa­ră la vo­lan – sau mai plă­cu­tă, du­pă cum do­ve­desc noi­le ge­ne­rații ale sis­te­me­lor sa­le de in­fo­tain­ment, ofe­ri­te de anul aces­ta în ga­ma Insig­nia. Noi­le Mul­ti­me­dia și Mul­ti­me­dia Na­vi Pro vor de­ve­ni dis­po­ni­bi­le pe ecra­ne to­u­chscre­en de până la 8 in­chi, lu­crând în co­la­bo­ra­re cu sis­te­mul Dri­ver Infor­ma­ti­on Clus­ter și un he­ad-up dis­play opți­o­nal. Co­nec­ti­vi­ta­tea es­te, de­si­gur, unul din­tre punc­te­le ma­jo­re de in­te­res astă­zi: blue­tooth, USB, Apple Ca­rPlay / Android Au­to, ra­dio AM/FM, DAB+ și co­ne­xi­u­ne si­mul­ta­nă cu do­uă te­le­foa­ne smar­tpho­ne. Prin­tre noi­le fun­cți­o­na­li­tăți in­te­gra­te de sis­te­me­le Mul­ti­me­dia și Na­vi Pro, stan­dard sau opți­o­nal, me­ri­tă me­nți­o­na­te ser­vi­ci­i­le de na­vi­gație co­nec­ta­te (POI, cău­ta­re des­ti­nații, Li­ve Traf­fic, in­for­mații în timp re­al cu pri­vi­re la prețul com­bus­ti­bi­lu­lui sau a dis­po­ni­bi­li­tății lo­cu­ri­lor de par­ca­re), po­si­bi­li­ta­tea ac­tua­li­ză­rii on­li­ne a hă­rți­lor, no­ua Hu­man Ma­chi­ne Inter­fa­ce cu de­sign stil ta­ble­tă și chiar opți­u­nea de a in­te­gra pro­fi­luri ale uti­li­za­to­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.