Scha­ef­fler pre­zin­tă un Au­di RS3... elec­tric

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Gu­pul Scha­ef­fler a de­cis să-și ara­te în mod spec­ta­cu­los ex­pe­ri­e­nța acu­mu­la­tă în do­me­ni­ul pro­pul­si­ei elec­tri­ce, cu aju­to­rul unui con­cept de per­for­ma­nță. Nu de alta, dar com­pa­nia es­te unul din­tre spon­so­rii de top ai echi­pei de For­mu­la E Au­di Sport ABT, re­cent întoar­să de la E-Prix-ul de la Ber­lin cu o vic­to­rie, lo­cul al doi­lea, po­le-po­si­ti­on și cel mai ra­pid tur, fi­ind pri­ma echi­pă ca­re reușește o ast­fel de per­for­ma­nță. Spor­ti­vul se­dan RS3 a stat la ba­za con­cep­tu­lui 4ePer­for­man­ce – un ade­vă­rat ura­gan elec­tric, cu un in­cre­di­bil to­tal de 1200 CP da­to­ri­tă ce­lor pa­tru mo­toa­re elec­tri­ce pre­lua­te de la mo­no­pos­tul FE01. Lo­gic, ci­fre­le per­for­ma­nțe­lor sunt ab­so­lut de­bor­dan­te – de pil­dă, mai puțin de 7 se­cun­de pen­tru a atin­ge 200 km/h. În plus, ma­ne­vra­bi­li­ta­tea es­te și ea la co­te înal­te: ba­te­ri­i­le cu un to­tal de 64 kWh au fost împă­rți­te în față și spa­te, iar câte o tran­smi­sie con­tro­le­a­ză mo­toa­re­le elec­tri­ce de pe fi­e­ca­re pun­te pen­tru a pu­tea vec­to­ri­za tra­cți­u­nea în fun­cție de ne­ce­si­tăți­le de mo­ment. Un bun exem­plu des­pre cum teh­no­lo­gia de cur­se poa­te ajun­ge ra­pid în in­te­ri­o­rul unui con­cept con­si­de­rat a fi ex­trem de aproa­pe de pro­du­cția de se­rie.

Re­pe­tați du­pă noi: 1200 de cai-pu­te­re...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.