Ford

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

aco­mo­da­re înain­te de a de­ve­ni con­for­ta­bi­lă pen­tru șo­fer. Iar la cum se încli­nă Dus­te­rul pe vi­ra­je, un plus de fe­ed­back ar fi fost bi­ne-venit. ESP-ul in­ter­vi­ne bru­tal une­ori, iar frâna­rea es­te cam fa­dă. Pen­tru că, deși SUV-ul ro­mânesc are ce­le mai bu­ne dis­ta­nțe de frâna­re din test, une­ori de­via­ză de la trai­ec­to­rie atunci când su­pra­fețe­le sunt de­ni­ve­la­te, ce­rând co­re­cții ale di­re­cți­ei. Sunt si­tuații-li­mi­tă, însă re­le­van­te pen­tru eva­lua­re, ală­turi de toa­te ce­le­lal­te ca­li­tăți ale Da­ci­ei. Mo­to­rul, de exem­plu, are o fun­cți­o­na­re ra­fi­na­tă și es­te si­le­nți­os. Inso­no­ri­za­rea fă­cu­tă cu gândul la cos­turi la­să su­ne­tul tur­bi­nei să se au­dă în ha­bi­ta­clu, însă asta nu e nea­pă­rat ce­va rău. Iar cu­tia eta­ja­tă scurt fa­ce ca mași­na să pa­ră mai ra­pi­dă de­cât o su­ge­re­a­ză cei 125 CP dez­vol­tați de mi­cul pro­pul­sor pe ben­zi­nă. Tre­nul de ru­la­re are un com­por­ta­ment foar­te bun pe de­ni­ve­lă­ri­le lun­gi, însă es­te per­tur­bat se­si­za­bil la tre­ce­rea pes­te de­ni­ve­lări am­ple sau ros­turi de îmbi­na­re ale po­du­ri­lor.

Vo­lu­mul por­tba­ga­ju­lui și sar­ci­na uti­lă ale Dus­te­ru­lui sunt su­pe­ri­oa­re ce­lor ofe­ri­te de Ecos­port și Mok­ka X, iar prețul ră­mâne în con­ti­nua­re un atu im­ba­ta­bil. La mo­men­tul re­dac­tă­rii aces­tui ar­ti­col, mo­to­ri­za­rea 1.2 TCe

Sis­te­mul Sync3 im­pre­si­o­nea­ză atât prin di­men­si­u­ni­le ge­ne­roa­se ale ecra­nu­lui, cât și prin bu­na fun­cți­o­na­re a co­men­zi­lor vo­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.