Ele­men­ta­ry, my dear Wat­son!

Auto Motor Sport - - REPORTAJ -

Cam cât timp din ce­le 24 de ore ale unei zi­le stă mași­na ta par­ca­tă? Cam mult, nu-i așa? Cum ar fi da­că, în vre­me ce stă, ar fi ali­men­ta­tă de la cea mai ma­re „ben­zi­nă­rie“din sis­te­mul nos­tru so­lar?

Ome­ni­rea con­su­mă anual cir­ca 20 TW de ener­gie, pen­tru obți­ne­rea că­reia se fo­lo­sesc pes­te 300 mi­li­oa­ne de to­ne de com­bus­ti­bi­li fo­si­li în fi­e­ca­re an (cu con­se­ci­nțe­le de ri­goa­re în ma­te­rie de emi­sii no­ci­ve și ga­ze cu efect de se­ră). Ei bi­ne, Soa­re­le emi­te într-o se­cun­dă cir­ca 400 TW de ener­gie, deci într-un an vor­bim de o can­ti­ta­te impre­si­o­nan­tă, de pes­te 12,5 mi­liar­de de te­ra­wați. .

Da­că am avea o teh­no­lo­gie prin ca­re să cap­tăm doar 0,00000016% din cât pro­du­ce ma­rea cen­tra­lă nu­cle­a­ră în ju­rul că­reia or­bi­te­a­ză mi­ca noas­tră pla­ne­tă al­bas­tră... Păi, avem! ener­gia obți­nu­tă din ace­as­tă re­sur­să re­ge­ne­ra­bi­lă asi­gu­rând de­ja 2% din con­su­mul mon­dial de ener­gie.

De fapt, în stu­di­ul „The Fu­tu­re of So­lar Ener­gy“, cei de la MIT su­sțin că ne­ce­sa­rul de ener­gie al uma­ni­tății ar pu­tea fi sa­tis­fă­cut ex­clu­siv din sur­se so­la­re. Iar asta, cu teh­no­lo­gi­i­le ac­tua­le, des­pre ca­re spe­cia­liștii spun că pot fi mult îmbu­nă­tăți­te (de exem­plu, în ur­mă­to­rul de­ce­niu se aște­ap­tă o du­bla­re a efi­ci­e­nței fo­to­vol­tai­ce­lor). To­tul es­te ca so­ci­e­ta­tea să-și schim­be ac­tua­la men­ta­li­ta­te de con­sum și să di­re­cți­o­ne­ze ra­pid in­ves­tiți­i­le din do­me­ni­ul „fos­sil fuels“spre re­ge­ne­ra­bi­le – dar asta e o altă dis­cuție.

Acum, să re­venim la pro­ble­ma par­că­ri­lor. Per­mi­teți-mi să fac re­fe­ri­re la un stu­diu ame­ri­can (Ber­kley Lab), în ca­re se ara­tă că apro­xi­ma­tiv un sfert din su­pra­fețe­le orașe­lor ame­ri­ca­ne sunt par­cări în aer li­ber as­fal­ta­te. Iar pen­tru că as­fal­tul acu­mu­le­a­ză căl­du­ra soa­re­lui, aces­te par­cări con­tri­bu­ie din plin la efec­tul „urban he­at is­land“(in­su­le de căl­du­ră ur­ba­nă), ca­re agra­ve­a­ză po­lua­rea din orașe.

Evi­dent, și în ha­bi­ta­clul mași­ni­lor par­ca­te pes­te zi în aces­te lo­curi se acu­mu­le­a­ză mul­tă căl­du­ră, deci in­te­ri­o­rul se su­praîncăl­zește, ne­ce­si­tând uti­li­za­rea cli­ma­ti­ză­rii, ce­ea ce du­ce la con­sum mai ma­re de car­bu­rant, deci la mai mul­tă po­lua­re. Dar cel mai im­por­tant es­te că aces­te par­cări au un po­te­nțial imens de pro­du­ce­re a ener­gi­ei.

Par­cări so­la­re

În ul­ti­mul de­ce­niu, prin ță­ri­le mai ci­vi­li­za­te (în spe­cial în ce­le ca­re încu­ra­je­a­ză mași­ni­le elec­tri­ce) au înce­put să apa­ră așa nu­mi­te­le „car-por­turi“, lo­curi de par­ca­re aco­pe­ri­te, do­ta­te cu pa­no­uri fo­to­vol­tai­ce. Avan­ta­je­le pri­ma­re sunt cla­re, mași­na fi­ind fe­ri­tă de bă­taia soa­re­lui, dar și de in­tem­pe­rii. Însă alte­le sunt avan­ta­je­le ma­jo­re ale aces­tor car-por­turi so­la­re. Proi­ec­te-pi­lot re­a­li­za­te până acum în Ca­li-

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.