Ca în fi­e­ca­re an, a fost in­vi­tat la acest pres­ti­gi­os eveni­ment de că­tre Mer­ce­des-Benz Ro­mânia, par­te­ner tra­diți­o­nal al TIFF.

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Din­co­lo de mi­ra­jul ce­lei de-a șap­te ar­te, pen­tru noi de­pla­sa­rea la TIFF a însem­nat și po­si­bi­li­ta­tea de a con­du­ce în pre­mi­e­ră în Ro­mânia no­ul Mer­ce­des Cla­sa A, mo­del ca­re sta­bi­lește câte­va pre­mi­e­re în ga­ma con­struc­to­ru­lui, cum ar fi no­ul sis­tem de in­fo­tain­ment și asis­ten­tul vo­cal „Hey Mer­ce­des!“Și cum cei ca­re se scoa­lă de di­mi­neață ajung de­par­te, fap­tul că în di­mi­neața zi­lei de 31 mai am ajuns pri­mii la se­di­ul im­por­ta­to­ru­lui ne-a per­mis să ale­gem un fru­mos exem­plar roșu, în echi­pa­re aproa­pe com­ple­tă, ca­re ne-a dus cu vi­te­ze mai mult sau mai puțin le­ga­le, dar în si­gu­ra­nță la Cluj. În nu­mă­rul vi­i­tor, vom avea un test de­ta­liat cu acest mo­del, dar până atunci ne re­zu­măm la a afir­ma că am apre­ciat con­su­mul mai mic de 6 l/100 km, la plin, al no­u­lui mo­tor de 1,3 li­tri și 163 CP, pre­cum și spați­ul mai mult de­cât su­fi­ci­ent pe ca­re l-a avut la dis­po­ziție echi­pa noas­tră de pa­tru per­soa­ne, plus ba­ga­je.

Tra­diție înde­lun­ga­tă

Cla­sa A și-a fă­cut per­fect da­to­ria de a ne tran­spor­ta la Cluj, iar du­pă ce am ajuns, ne-a aștep­tat cu­min­te în par­ca­rea ho­te­lu­lui Gol­den Tu­lip, până ce a tre­bui să ple­căm. În res­tul tim­pu­lui, Mer­ce­des ne-a pus a dis­po­ziție shut­tle-uri pen­tru de­pla­sa­rea în di­ver­se lo­curi, cum ar fi ci­ne­ma­to­gra­fe­le in­clu­se în cir­cu­it, ce­le­bre­le pe­tre­ceri de se­a­ră și chiar până la ba­za co­vo­ru­lui roșu din fața Te­a­trul Nați­o­nal „Lu­cian Bla­ga“din Cluj-Na­po­ca, fă­cându-ne, pen­tru câte­va zi­le, să ne si­mțim ca niște ve­de­te. Mai ales că și ade­vă­ra­te­le ve­de­te au fost tran­spor­ta­te tot cu au­to­mo­bi­le Mer­ce­des, im­por­ta­to­rul pu­nând la dis­po­ziția or­ga­ni­za­to­ri­lor fes­ti­va­lu­lui o flo­tă com­pu­să din Cla­sa E, GLC, Cla­sa V, iar pen­tru su­por­tul lo­gis­tic, Sprin­ter și Ci­tan.

Mer­ce­des-Benz a fost pen­tru a do­uăs­pre­ze­cea oa­ră mași­na ofi­cia­lă a fes­ti­va­lu­lui, ast­fel că om­ni­pre­ze­nța prin oraș a ele­gan­te­lor au­to­mo­bi­le in­scri­pți­o­na­te „TIFF“nu a sur­prins pe ni­meni în săp­tă­mâna fes­ti­va­lu­lui.

Re­venind la fes­ti­val, aces­ta a înre­gis­trat și câte­va re­cor­duri anul aces­ta:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.