În ju­rul lu­mii cu Mini Li­ving: Urban Ca­bin, în LA

Auto Motor Sport - - AUTO -

Mini că­lă­to­rește în ju­rul lu­mii pro­mo­vând con­cep­tul Mini Li­ving. În ca­drul LA De­sign Fes­ti­val, des­fășu­rat între 7 și 10 iu­nie, la Los Ange­les, a fost pre­zen­tat no­ul con­cept Urban Ca­bin. Ace­as­ta e a treia in­ter­pre­ta­re – fi­e­ca­re cre­ație fi­ind lo­ca­li­za­tă în altă par­te a lu­mii (Lon­dra și New York în tre­cut) – a con­cep­tu­lui pro­priu de mi­croa­par­ta­ment. Vor mai exis­ta încă do­uă, la Bei­jing și To­kyo. Ide­ea es­te de a de­mon­stra cum poa­te fi uti­li­zat cu ma­xi­mum de efi­ci­e­nță chiar și cel mai mic spațiu – su­pra­fața con­stru­i­tă are doar 15 mp. Fi­e­ca­re con­cept es­te com­pus din trei ele­men­te – do­uă aran­ja­te de Mini, iar al trei­lea, de par­te­ne­rii lo­ca­li, de ace­as­tă da­tă Fre­e­lan­dBuck.

Q

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.