Au­di, co­nec­tat la Cu­pa Mon­dia­lă

Auto Motor Sport - - AUTO - Fo­to:

Au­to­mo­bi­le­le do­ta­te cu Au­di Con­nect au par­te de ser­vi­cii noi – unul din­tre ele, ab­so­lut ine­dit. Ast­fel, cli­e­nții com­pa­ni­ei din Ingol­stadt pot as­cul­ta mu­zi­ca fa­vo­ri­tă da­to­ri­tă re­cen­tei in­te­grări a fun­cți­ei Ama­zon Mu­sic, iar împă­ti­miții fot­ba­lu­lui pot fi si­guri că nu vor pi­er­de nici un gol chiar da­că se află pe drum. Au­di Con­nect ofe­ră, pen­tru o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă, fun­cția „2018 Wor­ld Cup Tic­ker“, dis­po­ni­bi­lă pen­tru cli­e­nții din Eu­ro­pa. În iu­nie și iu­lie, pe par­cur­sul com­pe­tiți­ei din Ru­sia, no­ua fun­cți­o­na­li­ta­te va adu­ce știri des­pre echi­pe, pro­gra­mul me­ci­u­ri­lor, sco­ruri cu­ren­te, re­zul­ta­te și cla­sa­ment chiar și atunci când fa­nii sunt pe drum. De­si­gur, es­te ne­voie de un mo­del Au­di cu o co­ne­xi­u­ne ac­ti­vă de da­te și ca­pa­bi­li­tăți 3G+, do­tat cu sis­te­me­le de in­fo­tain­ment MIB 1 sau 2. Au­di Con­nect are par­te și de in­te­gra­rea Ama­zon Mu­sic, ser­vi­ciu de

on­li­ne cu o li­bră­rie de până la 50 mi­li­oa­ne de me­lo­dii și o va­ri­e­ta­te de tran­smi­sii spor­ti­ve li­ve.

QAu­rel Ni­cu­les­cu.

pro­du­că­tori

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.