Au­tos­ta­tus

Auto Motor Sport - - NUMĂRUL URMĂTOR - Text:

Am pri­mit niște cri­tici pri­vi­toa­re la pre­ce­den­ta po­ves­te, des­pre „șla­gă­re­le“ro­mânești cu ti­tlul Și mai ales, cui sunt „de­di­ca­te“res­pec­ti­ve­le pi­e­se și ve­hi­cu­le. Po­lei­te sau nu.

Re­cu­nosc, nu a fost cea mai fe­ri­ci­tă pe­ri­oa­dă de timp în ca­re să mă leg de gus­tu­ri­le oa­me­ni­lor, toc­mai acum când se su­sți­ne „ba­cul“la lim­ba ma­ter­nă! Însă de­ge­a­ba vor­bim des­pre po­lua­re, dez­vol­ta­re du­ra­bi­lă și alte ches­tii de fe­lul asta atât timp cât au­to­mo­bi­lul es­te cel mai im­por­tant și cel mai vi­zi­bil sta­tus în pre­zent. Bi­ju­te­ri­i­le ți le văd doar cei trei oa­meni din ju­rul tău, imo­bi­le­le sunt pri­vi­te de niște zeci sau poa­te su­te de tre­că­tori, ba­nii din ban­că nu-i știe ni­meni. A ră­mas au­to­mo­bi­lul, ca­re e vi­zi­bil într-o sin­gu­ră zi de că­tre mii de oa­meni, deci chiar nu con­te­a­ză cu ce mer­ge. Și nici pe ci­ne cal­că pe pi­ci­or. De fapt, per­for­ma­nțe­le au tre­cut pe lo­cul al doi­lea, mult mai im­por­tan­te fi­ind vi­de­o­cli­pu­ri­le în ca­re apar.

Prin­tre cei ca­re vor lua no­te bu­ne la ba­ca­lau­re­at și au pă­ri­nți la fel de bi­ne-cres­cuți exis­tă o ten­di­nță din ce în ce mai pu­ter­ni­că: mașini ve­chi re­con­stru­i­te du­pă stan­dar­de și cu echi­pa­men­te mo­der­ne. Un exem­plu. Cu un preț si­mi­lar cu ches­ti­i­le sus-me­nți­o­na­te, dar în cu to­tul altă ca­te­go­rie se înscrie Mini Re­mas­te­red. Doar broșu­ra cos­tă vreo 50 li­re ster­li­ne! Pa­rțial re­con­diți­o­na­tă, pa­rțial re­con­stru- ită, mași­nuța are mo­toa­re ori­gi­na­le de 1,3 l, dar cu pu­te­rea mai ma­re cu 50% față de cum era pe vre­mea lui Mr. Be­an (apro­po de ales mași­na du­pă ve­de­te vi­deo). Ca­ro­se­ria es­te evi­dent re­con­stru­i­tă, poa­te chiar de la ze­ro, iar in­te­ri­o­rul a păs­trat nu­mai ae­rul de ve­chi, to­tul fi­ind adus la teh­no­lo­gia con­tem­po­ra­nă, cu in­ter­co­nec­ta­re etc. Si­gu­ra­nța es­te la un cu to­tul alt ni­vel (di­re­cție, frâne, sus­pen­sie), înca­drându-se cu brio în tra­fi­cul urban sau de pe au­tos­tra­dă din pre­zent.

Da­că vă ten­te­a­ză, exis­tă unul, Da­vid Brown, prin Ma­rea Bri­ta­nie, ca­re fa­ce așa ce­va pen­tru „pre­mia­nți“. Dan Atha­na­siu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.