To­u­gh kid

Auto Motor Sport - - PROFIL DE PILOT -

La 4 ani, îi spu­nea lui Vir­gil Ia­nțu, la emi­si­u­nea Co­pi­ii spun lu­cruri trăs­ni­te, că vrea să se fa­că pi­lot de cur­se. Acum, es­te un lun­gan de 1,90 m ca­re încă nu a împli­nit 22 de ani, dar ca­re a trăit mai mult și mai in­tens de­cât îi es­te dat în mod nor­mal unui tânăr pa­si­o­nat de mașini și de com­pe­tiții. Între do­uă jo­buri, do­uă cur­se, do­uă no­pți ne­dor­mi­te, l-am întâlnit pe Adi Ili­es­cu la Aca­de­mia Ti­ti Aur, să po­ves­tim des­pre ce ne le­a­gă și ne con­su­mă viața. Ur­me­a­ză un ar­ti­col des­pre o dă­ru­i­re așa cum ori­ce pă­rin­te își do­rește să ai­bă co­pi­lul lui…

Es­te frus­trant. În viață, tre­bu­ie să știi să pi­er­zi. Spe­ram să nu pi­erd așa, în sti­lul „ ăsta. Dar, știi și tu, nu e du­pă cum îți pla­ni­fici. Am mun­cit toa­tă noap­tea și toa­tă zi­ua, mași­na es­te ga­ta, dar nu cred că mer­gem. Nu mai sunt bani“, îmi spu­ne Adi în pri­me­le mi­nu­te du­pă ce ne-am întâlnit. Es­te ma­rți, 12 iu­nie, iar el ar tre­bui să ple­ce la Ba­cău, pen­tru a pa­tra eta­pă de ra­liu a se­zo­nu­lui 2018. Re­cu­noaște­ri­le încep mi­er­curi și el a ră­mas fă­ră bani. Eta­pa l-ar cos­ta 3000 de eu­ro, dar de­ja a acu­mu­lat câte­va mii da­to­rie, ca să re­pa­re ce a stri­cat la Arad, în eta­pa a treia. Anul ăsta, con­cu­re­a­ză cu Mit­su­bis­hi­ul lui de su­flet, la ca­re a înce­put să lu­cre­ze în 2013. Con­cu­re­a­ză la cla­sa 11, cla­sa au­to­mo­bi­le­lor cu omo­lo­ga­re ex­pi­ra­tă sau fă­ră omo­lo­ga­re, adi­că aco­lo un­de poți ve­ni cu ori­ce fel de mași­nă vrei, ori­cât de pu­ter­ni­că. Pri­me­le do­uă eta­pe le-a câști­gat, deși a avut con­cu­re­nță se­ri­oa­să. La Arad, a aban­do­nat și a „că­zut“pe lo­cul 2 în cla­sa­ment, la un punct de li­der, dar la fi­na­lul se­zo­nu­lui se sca­de cea mai sla­bă eta­pă, așa că, de fapt, încă es­te li­der cu ma­xi­mum de punc­te. Dar to­tul e pe ca­le să se nă­ru­ias­că pen­tru că mo­tor­spor­tul nu iar­tă lip­sa de bu­get. Poți să ai o ini­mă imen­să, un ta­lent uriaș, da­că nu ai un ro­bi­net de un­de să cur­gă niște bani vei fi învins. Însă până să cu­noaștem dez­no­dă­mântul se­zo­nu­lui 2018, hai­deți să ve­dem cum a ajuns Adi să fie un pi­lot atât de pu­ter­nic la doar 21 de ani.

La 5 ani, a înce­put să se dea cu kar­tu­ri­le. Ta­tăl lui, So­rin Ili­es­cu, a vrut să îl dea la kar­ting în Ger­ma­nia, pen­tru că, pe vre­mea ace­ea, adu­cea pi­e­se de aco­lo și era con­vins că aco­lo se fa­ce tre­a­bă pro­fe­si­o­nis­tă. Dar până la ur­mă l-a înscris la Școa­la de Kar­ting He­răs­trău. Adi era un co­pil mic, fi­rav, cu pro­ble­me la co­loa­na ver­te­bra­lă, iar șo­cu­ri­le kar­tu­ri­lor ar fi pu­tut să îi cre­e­ze pro­ble­me și mai mari. S-a ți­nut de kar­ting 5 ani, du­pă ca­re s-a oprit.

Pe la 15 ani, a înce­put să me­ar­gă la con­cur­suri de înde­mâna­re și la sla­lom pa­ra­lel, cu o Da­cia Lo­gan. La 16 ani, a venit la coas­tă cu o de­ro­ga­re de vârstă din par­tea fe­de­rați­ei. De fapt, încă nu împli­ni­se 16 ani când a înce­put. Îmi aduc amin­te de el. Era 2012 și a venit cu un Lo­gan al­bas­tru. Pe tai­că-său, îl știam foar­te bi­ne pen­tru că era unul din­tre cei ca­re se lup­tau sus în cla­sa­ment, cu un Evo pre­gă­tit im­pe­ca­bil. S-a dat tot

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.