Moar­tea pa­si­u­nii

Auto Motor Sport - - NUMĂRUL URMĂTOR - Text: Dan Atha­na­siu

Cir­cu­lația ur­ba­nă nu mai es­te cir­cu­lație. E boa­lă cu­ra­tă. Min­ta­lă și tru­pe­as­că. Indi­vi­dua­lă și co­lec­ti­vă. Dar nu mă îndur să re­nu­nț la mași­nă!

Acum vreo câți­va ani, am fost im­pre­si­o­nat de un co­leg ca­re fo­lo­sea Wa­ze. Din­co­lo de dis­cuți­i­le le­ga­te de aver­ti­ză­ri­le pen­tru po­liție, ori gro­pi, am in­tu­it că, la un mo­ment dat, va de­ve­ni inu­til și poa­te chiar pe­ri­cu­los.

Nu știu cum sunt stră­zi­le în orașe­le din ța­ra sa de baști­nă, dar pe aici, pe la noi, alei­le dau în stră­zi, iar stră­zi­le dau în bu­le­var­de. Arhi­tec­tu­ra ace­as­ta, gen ba­zin hi­dro­gra­fic, are lo­gi­ca și efi­ci­e­nța sa până la un punct. Să îți ima­gi­ne­zi că te poți stre­cu­ra prin oraș mai re­pe­de pe stră­zi lă­tu­ral­ni­ce, doar da­to­ri­tă cu­noști­nțe­lor pe ca­re le ai, es­te per­fect plau­zi­bil. Să-ți ima­gi­ne­zi că poți să faci ace­lași lu­cru fo­lo­sind un anu­me pro­gram, la fel ca un mi­li­on de alți șo­feri, es­te ab­surd.

Am de­venit toți ega­li. Avem ace­lași ni­vel de in­te­li­ge­nță! Mai exact, sun­tem un gen de ro­boți ghi­dați de un pro­gram. De bu­nă­voie! Ba cred că mai și plă­tim cum­va pen­tru asta. Prin pi­ețe, pe lângă ghe­ne­le de gu­noi ale blo­cu­ri­lor sau prin fața șco­li­lor ori pe con­tra­sens, de­ma­răm cu ochii la te­le­foa­ne și ne bu­cu­răm da­că reușim să câști­găm un sin­gur mi­nut pe o dis­ta­nță de 10–15 km.

În Ro­mânia sunt în cir­cu­lație 8.000.000 de au­to­ve­hi­cu­le. N-or fi toa­te pe drum si­mul­tan, dar nici pe ce­le cu nu­me­re străi­ne nu le adău­găm. Doar pe tim­pul aces­tei veri au fost înma­tri­cu­la­te în toa­tă ța­ra vreo 52.000 de au­to­tu­ris­me noi. Iar so­co­tind toa­te ca­te­go­ri­i­le de ve­hi­cu­le, es­ti­măm 350.000 de înma­tri­cu­lări în iu­nie, iu­lie și au­gust. Tot în in­ter­va­lul aces­ta au fost emi­se apro­xi­ma­tiv un sfert de mi­li­on de per­mi­se!

Cum oa­re să mai încă­pem toți pe stră­zi?

Tra­fi­cul es­te ca o cu­tie cu bom­boa­ne asor­ta­te, nu știi ni­ci­o­da­tă ce gă­sești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.