Bu­gat­ti Di­vo

În ca­drul unui eveni­ment ex­clu­si­vist ca­re a avut loc la Peb­ble Be­a­ch, Mon­te­rey, Ca­li­for­nia, Bu­gat­ti a pre­zen­tat un nou mo­del, mai agil, ce va fi pro­dus în ediție li­mi­ta­tă.

Auto Motor Sport - - ADVERTORIAL -

„Di­vo va fi mult mai per­for­mant în ce­ea ce pri­vește ac­ce­le­rația la­te­ra­lă, agi­li­ta­tea și sta­bi­li­ta­tea pe vi­ra­je. Es­te fă­cut pen­tru cur­be.“Step­han Win­kel­mann, preșe­din­te Bu­gat­ti Bu­gat­ti du­ce di­na­mi­ca pe vi­ra­je la un nou ni­vel, fo­lo­sind ce­le mai ino­va­toa­re teh­no­lo­gii. Tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, ma­să pro­prie de do­uă to­ne și un ampa­ta­ment de 2,71 m – aces­tea sunt in­gre­di­en­te­le ce­lui mai agil mo­del de la Bu­gat­ti.

Per­for­ma­nțe di­na­mi­ce: Pe cir­cu­i­tul de înde­mâna­re de 6,2 km de la Nar­do, Di­vo es­te cu 8 se­cun­de mai ra­pid de­cât un Chi­ron. Roți mai ușoa­re, noi pa­no­uri din fi­bră de car­bon mai su­bțiri, eli­mi­na­rea an­ti­fo­nă­rii și a unor ca­pi­to­na­je, plus un sis­tem au­dio ușu­rat re­duc ma­sa pro­prie a mași­nii cu 35 kg. Di­re­cția și tre­nul de ru­la­re au un răs­puns mai ferm în toa­te ce­le trei mo­duri de ru­la­re (EB, Au­tos­tra­dă și Ma­ne­vra­bi­li­ta­te). În plus, un­ghi­ul de că­de­re al roți­lor a fost ma­jo­rat. Ae­ro­di­na­mi­că:

Ele­ro­nul pos­te­ri­or a cres­cut cu 23%, ajun­gând la 1,83 m lăți­me, iar împreu­nă cu un nou di­fu­zor, ge­ne­re­a­ză o apă­sa­re ae­ro­di­na­mi­că de 456 kg (cu 90 kg mai mult de­cât la Chi­ron). Nu­me­roa­se ar­ti­fi­cii op­ti­mi­ze­a­ză atât flu­xul de aer pes­te ca­ro­se­rie, cât și ră­ci­rea mo­to­ru­lui și a frâne­lor. De­sign:

Pre­zen­tat ca un mo­del con­cen­trat că­tre per­for­ma­nță în vi­ra­je, Di­vo tre­bu­ia să se di­fe­re­nți­e­ze cât mai clar de Chi­ron, păs­trând însă sti­lul Bu­gat­ti. Ast­fel, gri­la fron­ta­lă în for­mă de pot­coa­vă, la­te­ra­le­le ca­ro­se­ri­ei, înă­lți­mea și am­pa­ta­men­tul au ră­mas nes­chim­ba­te. Di­fe­re­nțe­le se văd în lăți­me (+2 cm) și în lun­gi­me (+9,7 cm), iar la ba­za ca­ro­se­ri­ei au apă­rut nu­me­roa­se ele­men­te din car­bon me­ni­te să con­tu­re­ze ca­rac­te­rul ori­en­tat că­tre per­for­ma­nță al no­u­lui mo­del Bu­gat­ti.

Scau­ne­le sport ofe­ră un su­port la­te­ral mai ferm în Di­vo, iar con­so­la cen­tra­lă a fost re­vi­zu­i­tă pen­tru a îmbu­nă­tăți con­for­tul. Fa­ru­ri­le LED au un fas­ci­cul de 35 mm și ser­vesc atât ca lu­mini de ru­la­re pe timp de zi, cât și ca sem­nă­tu­ră lu­mi­noa­să a mo­de­lu­lui. Fi­e­ca­re din­tre blo­cu­ri­le op­ti­ce pos­te­ri­oa­re es­te con­sti­tu­it din 44 de di­o­de LED cu for­me 3D și di­men­si­uni dis­tinc­te, ca­re pă­lesc trep­tat că­tre cen­trul mași­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.