RE­NAULT

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Fra­te bun cu SUV-ul com­pact ca­re a in­tro­dus mo­da cros­so­ve­re­lor (Nis­san Qas­hqai), no­ul Kad­jar a îmbu­nă­tățit rețe­ta fo­lo­si­tă de con­struc­to­rul fran­cez în 2015. Res­pec­tând iden­ti­ta­tea de mar­că ce fo­lo­sește din plin for­ma li­te­rei „C“, Kad­jar pro­pu­ne sem­na­li­za­toa­re, sto­puri și lu­mini de ce­ață cu teh­no­lo­gia Pu­re Vi­si­on LED. SUV-ul are ti­puri noi de jan­te, cu di­men­si­uni între 17 și 19 in­chi, dar și trei noi nua­nțe noi pen­tru ca­ro­se­rie: Vert Ou­ral,

Iron Blue și Gray Hi­ghland. Inte­ri­o­rul a fost și el re­vi­zu­it, dar și mai im­por­tan­tă es­te in­tro­du­ce­rea în ga­mă a no­u­lui pro­pul­sor 1.3 TCe FAP, dez­vol­tat cu Daim­ler, aici cu pu­teri de 140 și

160 CP. Și va­rian­te­le di­e­sel au fost mo­der­ni­za­te, iar de acum înco­lo, avem de-a fa­ce cu Blue dCi 115 (+5 CP și 10 Nm) sau cu Blue dCi 150, ca­re adu­ce în plus 20 CP și poa­te fi echi­pat in­clu­siv cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă.

Nici Re­nault nu pu­tea ra­ta oca­zia de a pre­zen­ta un mo­del spec­ta­cu­los la Pa­ris, sa­lo­nul de ca­să al con­struc­to­ru­lui fi­ind gaz­da ce­lui de-al trei­lea con­cept din se­ria EZ. EZ-Ulti­mo le ur­me­a­ză ce­lor lan­sa­te la Ge­ne­va și IAA CV de la Ha­no­vra, și anu­me EZ-Go (con­cept de car sha­ring au­to­nom) și EZ-Pro (con­cept de ve­hi­cul au­to­nom des­ti­nat li­vră­ri­lor). Așa cum su­ge­re­a­ză și nu­me­le, EZ-Ulti­mo se ocu­pă de zo­na pre­mi­um a unui po­si­bil vi­i­tor ser­vi­ciu de lux pen­tru mo­bi­li­ta­tea au­to­no­mă. Avem de-a fa­ce cu un ve­hi­cul com­plet elec­tric, com­plet au­to­ma­ti­zat și co­nec­tat, dis­po­ni­bil pen­tru că­lă­to­rii uni­ce, pla­ta fi­ind cu ora sau cu zi­ua. Po­li­va­len­tă, mași­na poa­te tre­ce de la că­lă­to­rii pri­va­te în oraș la ex­pe­ri­e­nțe tu­ris­ti­ce pre­mi­um sau că­lă­to­rii în scop de afa­ceri. Inte­ri­o­rul es­te un ade­vă­rat „lo­un­ge“, scau­ne­le se ro­tesc au­to­mat pen­tru un ac­ces fa­cil, iar ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te va­ria­ză de la lemn la mar­mu­ră.

Atmos­fe­ra de la bord a de­venit un ele­ment foar­te im­por­tant – în spe­cial fi­in­dcă ni­meni nu con­du­ce –, ast­fel încât Re­nault a pre­zen­tat, oda­tă cu EZ-Ulti­mo, și un nou sis­tem de in­fo­tain­ment, de­nu­mit AEX (Aug­men­ted Edi­to­rial Expe­ri­en­ce).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.