Da­cia în lu­mi­ni­le Pa­ri­su­lui

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Un mo­tor cu 150 de cai pen­tru ga­ma Da­cia re­pre­zin­tă, fă­ră îndoia­lă, o no­u­ta­te dem­nă de toa­tă ate­nția, dar Sa­lo­nul au­to de la Pa­ris ne-a re­zer­vat și alte câte­va sur­pri­ze, prin­tre ca­re ves­tea că, în cu­rând, vom ve­dea un Dus­ter pick-up în re­pre­zen­ta­nțe­le măr­cii. Însă nu va fi ver­si­u­nea lo­ca­lă a sud-ame­ri­ca­nu­lui Re­nault Dus­ter Oro­ch.

Î nain­te de toa­te, să înce­pem cu no­u­ta­tea de sub ca­po­tă, mo­to­rul 1.3 TCe, cu in­je­cție di­rec­tă de ben­zi­nă și fil­tru de par­ti­cu­le. Da­că pen­tru alte mărci in­tro­du­ce­rea no­u­lui stan­dard WLTP (Wor­ldwi­de Har­mo­ni­sed Li­ght Ve­hi­cle Test Pro­ce­du­re) pen­tru mă­su­ra­rea și cer­ti­fi­ca­rea con­su­mu­lui și emi­si­i­lor a dat pes­te cap pro­du­cția anu­mi­tor mo­de­le, pen­tru Da­cia a însem­nat prac­tic un pas înain­te în pri­vi­nța mo­toa­re­lor din ga­mă. Du­pă adop­ta­rea unei ver­si­uni op­ti­mi­za­te a di­e­se­lu­lui tra­diți­o­nal al măr­cii, de­venit 1.5 Blue dCi (uti­li­ze­a­ză un ca­ta­li­za­tor cu re­du­ce­re ca­ta­li­ti­că se­lec­ti­vă și un sis­tem de tra­ta­re a emi­si­i­lor cu so­luție AdBlue), no­ul mo­tor pe ben­zi­nă 1.3 TCe adu­ce per­for­ma­nțe su­pe­ri­oa­re pro­pul­so­ru­lui 1.2 TCe, pe ca­re îl înlo­cu­i­ește atât din per­spec­ti­va emi­si­i­lor, cât și a pres­tați­i­lor di­na­mi­ce, fi­ind dis­po­ni­bil în do­uă ni­ve­luri de pu­te­re, 130 și 150 CP.

Lan­sat la Sa­lo­nul au­to de la Pa­ris pe Da­cia Dus­ter, mo­to­rul va fi dis­po­ni­bil mai întâi pen­tru ver­si­u­ni­le 4×2, iar de la ju­mă­ta­tea anu­lui vi­i­tor, pen­tru ce­le cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă. Deși re­pre­zen­ta­nții măr­cii nu au ofe­rit in­for­mații su­pli­men­ta­re des­pre prețul noi­lor ver­si­uni și da­că acest pro­pul­sor va fi in­tro­dus și pe res­tul ga­mei, in­ter­vi­u­ri­le re­a­li­za­te la Pa­ris au re­le­vat alte re­pe­re ese­nția­le pen­tru vi­i­toa­re­le mo­de­le Da­cia.

Alter­na­ti­va GPL

Pre­si­u­nea re­du­ce­rii emi­si­i­lor și mă­su­ri­le tot mai res­tric­ti­ve pen­tru mo­to­ri­ză­ri­le di­e­sel im­pun re­vi­zu­i­rea stra­te­gi­i­lor de piață și im­ple­men­ta­rea unor so­luții alter­na­ti­ve de pro­pul­sie. Hi­bri­di­za­rea es­te o opți­u­ne pen­tru mul­te din­tre măr­ci­le de vo­lum, dar pen­tru Da­cia, con­cen­tra­tă pe o ofer­tă de mo­bi­li­ta­te ac­ce­si­bi­lă, un ase­me­nea sce­na­riu nu es­te via­bil de­o­cam­da­tă. So­luția? „Ne vom con­cen­tra pe GPL, răs­pun­de Marc Suss, di­rec­to­rul pro­gra­mu­lui Glo­bal Access din ca­drul gru­pu­lui Re­nault, întru­cât ne ofe­ră o re­du­ce­re cu 10% a emi­si­i­lor de CO2 și es­te foar­te ac­ce­si­bil pen­tru cli­e­nții noștri.“Con­form es­ti­mă­ri­lor Re­nault, ca­re țin cont de prețu­ri­le ac­tua­le pen­tru ben­zi­nă și GPL, dar și de va­lo­ri­le me­dii de con­sum (con­su­mul GPL es­te mai ma­re cu cir­ca 20% față de ben­zi­nă), cos­tul su­pli­men­tar al unui mo­tor adap­tat pen­tru GPL poa­te fi amor­ti­zat în mai puțin de un an și ju­mă­ta­te pen­tru o mași­nă ca­re par­cur­ge anual 15.000 km. „Con­ver­sia pe GPL are re­le­va­nță pen­tru cli­e­nții ca­re cum­pă­ră di­e­sel pen­tru că au de par­curs dis­ta­nțe mari. Așa că stra­te­gia noas­tră pe ter­men scurt se îndre­ap­tă spre GPL, fi­in­dcă es­te mai ac­ce­si­bil de­cât un hi­brid“, spu­ne Marc Suss.

În con­tex­tul scă­de­rii sem­ni­fi­ca­ti­ve a vânză­ri­lor de mo­de­le di­e­sel și în aștep­ta­rea noii ge­ne­rații Lo­gan/San­de­ro la ori­zon­tul anu­lui 2020, es­te cât se poa­te de jus­ti­fi­ca­tă între­ba­rea da­că pro­pul­soa­re­le pe mo­to­ri­nă își vor mai gă­si un rost în vi­i­toa­rea ga­mă Da­cia. „Încă nu avem un răs­puns, dar seg­men­tul di­e­sel sca­de ra­pid – pen­tru Lo­gan și San­de­ro, di­e­se­lul re­pre­zen­ta între 25 și 30% din vânză­ri­le de pe piața eu­ro­pe­a­nă, dar acum a ajuns la 10%. La Dus­ter, pon­de­rea es­te mai ma­re pen­tru că e vor­ba des­pre un SUV, însă, da­că pen­tru San­de­ro di­e­se­lul va co­bo­rî sub 5%, atunci nu îl vom păs­tra în ofer­tă. De ace­ea, tre­bu­ie să avem o so­luție pen­tru cei ca­re con­duc pe dis­ta­nțe mari.“

Obi­ec­tiv: un mi­li­on

Cu sau fă­ră di­e­sel în ofer­tă, Da­cia păs­tre­a­ză un po­te­nțial de crește­re re­mar­ca­bil. „De­ci­zia asu­ma­tă es­te de a de­păși în ur­mă­to­rii ani pra­gul de un mi­li­on de mașini pro­du­se anual, dar pen­tru asta tre­bu­ie să creștem ca­pa­ci­ta­tea de pro­du­cție“, de­cla­ră Marc Suss. Cu cir­ca 720.000 de mașini vându­te anul aces­ta, con­form es­ti­mă­ri­lor re­pre­zen­tan­tu­lui Re­nault, Da­cia se apro­pie de li­mi­te­le uzi­ne­lor din Ro­mânia și Ma­roc (Tan­ger și Ca­sa­blan­ca), ca­re pot pro­du­ce anual până la 760.000 de uni­tăți. Drept ur­ma­re, fa­bri­ca de la Mi­o­veni ar pu­tea be­ne­fi­cia de in­ves­tiții im­por­tan­te, atât timp cât con­diți­i­le lo­ca­le ră­mân com­pe­ti­ti­ve. Alt­fel, pla­nuri și stra­te­gii pen­tru noi mo­de­le exis­tă – în afa­ră de no­ua ge­ne­rație Lo­gan/San­de­ro dez­vol­ta­tă pe o ver­si­u­ne sim­pli­fi­ca­tă a plat­for­mei vi­i­to­ru­lui Re­nault Clio, du­pă 2020 vor ve­ni și ur­mașii lui Dok­ker și Lod­gy. Cu o di­fe­re­nță însă: „Nu vom abor­da ace­e­ași stra­te­gie pen­tru Lod­gy, dar vom păs­tra în ga­mă un mo­del cu șap­te lo­curi“, pre­ci­ze­a­ză Marc Suss. Cum di­rec­to­rul pro­gra­mu­lui Glo­bal Access re­cu­noaște suc­ce­sul mai ma­re de ca­re s-a bu­cu­rat la vre­mea sa ver­si­u­nea Lo­gan MCV cu șap­te lo­curi, pu­tem să an­ti­ci­păm o re­veni­re la con­cep­tul inițial (bre­ak su­praînă­lțat), dar și un mo­del ine­dit, în for­me­le unui SUV alun­git. Vom ve­dea cât de cu­rând ca­re va fi până la ur­mă ale­ge­rea con­struc­to­ru­lui.

Apoi, avem pro­mi­si­u­nea con­cep­tu­lui K-ZE, pre­zen­tat se­pa­rat de no­u­tăți­le Sa­lo­nu­lui au­to de la Pa­ris de Car­los Ghosn, con­du­că­to­rul Alia­nței Re­nault-Nis­san-Mit­su­bis­hi. Întru­pând un SUV elec­tric de seg­ment A, K-ZE es­te pa­ri­ul Re­nault pen­tru piața chi­ne­ză, un­de va de­bu­ta, anul vi­i­tor, ca mo­del de se­rie. In­spi­rat de suc­ce­sul lui Re­nault Kwid în India și Ame­ri­ca de Sud, acest mic cros­so­ver va încer­ca să fa­că au­to­mo­bi­lul elec­tric mai ac­ce­si­bil într-o con­fi­gu­rație ca­re se apro­pie foar­te mult de con­cep­tul măr­cii Da­cia. De­o­cam­da­tă, re­pre­zen­ta­nții Re­nault nu și-au asu­mat ni­ci­un an­ga­ja­ment ofi­cial le­gat de adu­ce­rea aces­tui mo­del în Eu­ro­pa, dar noi nu pu­tem de­cât să spe­răm că, da­că va fi lan­sat pe Bă­trânul Con­ti­nent, atunci va pur­ta lo­go­ul Da­cia.

Li­der pe o piață con­va­les­cen­tă

Re­flec­tând per­for­ma­nțe­le co­mer­cia­le din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă – crește­re a vânză­ri­lor cu 17,1% în pri­me­le 8 luni ale anu­lui față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2017 –, Da­cia își păs­tre­a­ză po­ziția de li­der pe piața ro­mâneas­că, un­de pro­fi­tă de­o­po­tri­vă de crește­rea eco­no­mi­că, de atrac­ti­vi­ta­tea no­u­lui Dus­ter și de suc­ce­sul pro­gra­mu­lui Ra­bla, în ca­re mar­ca nați­o­na­lă re­pre­zin­tă cir­ca ju­mă­ta­te din mași­ni­le noi cum­pă­ra­te pe ba­za ti­che­tu­lui de ca­sa­re a unui au­to­mo­bil ve­chi. Ha­kim Bo­u­te­hra, di­rec­tor ge­ne­ral al Re­nault Com­mer­cial Ro­u­ma­nie, en­ti­ta­tea gru­pu­lui Re­nault ca­re co­mer­cia­li­ze­a­ză la noi măr­ci­le Da­cia, Re­nault și Nis­san, are con­vin­ge­rea că piața lo­ca­lă poa­te de­păși din nou pra­gul de 300.000 de mașini noi vându­te anual, așa cum se întâmpla înain­te de cri­za fi­nan­cia­ră is­ca­tă în 2008, dar atra­ge ate­nția că, în acest mo­ment, doar vânză­ri­le de au­to­mo­bi­le de oca­zie și-au re­că­pă­tat di­na­mi­ca de acum 10 ani. „În 2017, piața ve­hi­cu­le­lor de oca­zie a de­pășit cel mai ma­re ni­vel al său de di­nain­te de cri­ză, în vre­me ce piața mași­ni­lor noi ră­mâne doar la 50–55% din per­for­ma­nțe­le an­te­ri­oa­re, spu­ne Ha­kim Bo­u­te­hra. Să ne amin­tim însă că, în 2017 și 2018, vârsta me­die a par­cu­lui au­to din Ro­mânia a cres­cut cu 2 ani!“

Din­co­lo de di­fe­re­nțe­le de fis­ca­li­za­re din­tre co­mer­cia­li­za­rea unui au­to­mo­bil nou și unul de oca­zie, cu un im­pact sem­ni­fi­ca­tiv asu­pra bu­ge­tu­lui nați­o­nal, Ha­kim Bo­u­te­hra atra­ge ate­nția asu­pra im­pli­cați­i­lor im­por­tu­lui ma­siv de au­to­mo­bi­le ve­chi în ce­ea ce pri­vește si­gu­ra­nța ru­ti­e­ră și emi­si­i­le de sub­sta­nțe po­luan­te. La toa­te aces­tea se adau­gă, bi­neînțe­les, efec­te­le asu­pra sus­te­na­bi­li­tății pe ter­men lung a mă­su­ri­lor de ti­pul pro­gra­mu­lui Ra­bla, ca­re, în loc să înti­ne­re­as­că par­cul nați­o­nal, ar pu­tea ajun­ge să sub­venți­o­ne­ze mai de­gra­bă piața au­to din alte țări.

Că­răușul de aca­să

Du­pă o lun­gă pe­ri­oa­dă în ca­re vânză­ri­le de au­to­ve­hi­cu­le noi în Ro­mânia au fost su­sți­nu­te de achi­ziți­i­le de flo­te, pes­te do­uă trei­mi din cum­pă­ră­tori fi­ind per­soa­ne ju­ri­di­ce, în ul­ti­mii 2 ani Da­cia înre­gis­tre­a­ză o re­vi­go­ra­re a vânză­ri­lor că­tre cli­e­nții in­di­vi­dua­li. Ha­kim Bo­u­te­hra apre­cia­ză că un echi­li­bru între vânză­ri­le că­tre per­soa­ne fi­zi­ce și ce­le ju­ri­di­ce și-a do­ve­dit is­to­ric va­li­di­ta­tea pen­tru piața lo­ca­lă. To­tuși, anul vi­i­tor adu­ce o no­u­ta­te im­por­tan­tă pen­tru seg­men­tul ve­hi­cu­le­lor uti­li­ta­re Da­cia – ver­si­u­nea pick-up a no­u­lui Dus­ter, dez­vol­ta­tă de ca­ro­si­e­rul ro­mân Rom­tu­rin­gia, va fi co­mer­cia­li­za­tă în re­pre­zen­ta­nțe­le Da­cia din ța­ră, du­pă ce a fost pre­zen­ta­tă în ace­as­tă toam­nă la Sa­lo­nul Inter­nați­o­nal pen­tru Au­to­ve­hi­cu­le Co­mer­cia­le din Ha­no­vra.

Pri­ma ge­ne­rație Dus­ter a be­ne­fi­ciat de o de­cli­na­re pick-up adap­ta­tă de Rom­tu­rin­gia în prin­ci­pal pen­tru flo­ta OMV Pe­trom (pes­te 600 de uni­tăți). Acum, ace­as­tă opți­u­ne de ca­ro­se­rie va fi dis­po­ni­bi­lă tu­tu­ror ce­lor in­te­re­sați de com­bi­nația din­tre abi­li­tăți­le tot-te­ren ale Dus­te­ru­lui și spați­ul de încăr­ca­re asi­gu­rat de o be­nă ge­ne­roa­să. Stu­di­i­le de piață efec­tua­te de Re­nault încă nu jus­ti­fi­că adu­ce­rea Dus­te­ru­lui Oro­ch din Ame­ri­ca de Sud (pe­na­li­zat de lip­sa tra­cți­u­nii in­te­gra­le și de ca­pa­ci­ta­tea de încăr­ca­re li­mi­ta­tă), drept ur­ma­re so­luția ofe­ri­tă de Rom­tu­rin­gia re­pre­zin­tă com­pro­mi­sul adec­vat pen­tru a răs­pun­de ce­re­rii de pe piață, fă­ră a afec­ta li­nia de pro­du­cție de la Mi­o­veni.

Pe lângă no­ul mo­tor 1.3 TCe, Da­cia a anu­nțat la Pa­ris ac­tua­li­za­rea sis­te­mu­lui Me­dia Nav Evo­lu­ti­on, com­pa­ti­bil acum cu Apple Ca­rPlay și Android Au­to.

Pro­fi­lul cli­en­tu­lui Da­cia es­te di­fe­rit de la ța­ră la ța­ră, spu­ne Marc Suss, dar cu o tră­să­tu­ră co­mu­nă: dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a fa­ce o ale­ge­re in­te­li­gen­tă, la un preț com­pe­ti­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.