Indis­po­ni­bi­li­ta­te tem­po­ra­ră

Prin in­tro­du­ce­rea noi­lor re­gle­men­tări Eu­ro 6c și a me­to­do­lo­gi­ei de tes­ta­re WLTP, din con­fi­gu­ra­toa­re­le mai mul­tor mo­de­le de la anu­miți pro­du­că­tori au fost scoa­se nu­me­roa­se ver­si­uni de mo­to­ri­za­re.

Auto Motor Sport - - DOSAR -

Înce­pând din ace­as­tă va­ră, lis­te­le de prețuri și con­fi­gu­ra­toa­re­le de pe si­te-uri­le pro­du­că­to­ri­lor au de­venit im­pre­vi­zi­bi­le. Mul­te mo­to­ri­zări au fost re­tra­se pen­tru ca mai apoi să fie ia­răși in­tro­du­se, într-o va­rian­tă re­vi­zu­i­tă ast­fel încât să res­pec­te nor­me­le de po­lua­re Eu­ro 6c. De exem­plu, mul­tă vre­me nu a fost ofe­ri­tă de­cât mo­to­ri­za­rea di­e­sel de

115 CP pen­tru Ško­da Octa­via, iar VW Pas­sat nu a mai avut mo­to­ri­zări pe ben­zi­nă în ofer­tă.

Por­sche a pre­zen­tat ver­si­u­nea res­ti­li­za­tă a lui Ma­can la Pa­ris, însă pri­me­le li­vrări se vor fa­ce abia în de­cem­brie. Mai mult, cei ca­re op­te­a­ză pen­tru va­rian­ta Tur­bo își vor pri­mi mași­na abia în lu­na mar­tie a anu­lui vi­i­tor. La 718 au exis­tat pro­ble­me cu ver­si­u­ni­le Cay­man și Box­ster S, iar GTS-ul nu a pu­tut fi omo­lo­gat de­cât cu tran­smi­sie PDK.

La înce­pu­tul lu­nii oc­tom­brie, lu­cru­ri­le au înce­put să re­vi­nă la nor­mal, însă câte­va mo­de­le din gru­pul VW au fost eli­mi­na­te com­plet. De exem­plu, Ti­gua­nul cu mo­to­rul di­e­sel de 2,0 li­tri nu mai poa­te fi co­man­dat cu tran­smi­sie ma­nua­lă și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă. Nici Gol­ful GTI de ba­ză nu se mai gă­sește în ofer­tă, lis­te­le de prețuri înce­pând acum cu ver­si­u­nea Per­for­man­ce.

Alți con­struc­tori și-au pre­gă­tit din timp mo­toa­re­le pen­tru tre­ce­rea la

Eu­ro 6c, Opel fi­ind unul din­tre ei. Ast­fel, con­struc­to­rul ger­man și-a de­fi­ni­ti­vat omo­lo­ga­rea tu­tu­ror mo­de­le­lor din ga­mă la 30 au­gust, evi­tând ast­fel sin­co­pe­le des întâlni­te la cei­la­lți pro­du­că­tori.

Li­mi­ta­rea mai stric­tă a emi­si­i­lor de par­ti­cu­le a fă­cut și câte­va vic­ti­me. Do­uă din­tre aces­tea sunt mo­de­le­le de înal­tă per­for­ma­nță din ga­ma 911 de la Por­sche: GT2 și GT3. Și BMW M3 a fost lă­sat să moa­ră, având însă un ur­maș la ori­zont. Suc­ce­so­rul aces­tu­ia va de­bu­ta în mar­tie și va adu­ce o se­rie de îmbu­nă­tățiri teh­ni­ce ca­re au fost de­ja adop­ta­te de fra­te­le său M4, prin­tre ca­re me­ri­tă amin­ti­te car­da­nul din car­bon și an­sam­blul tre­nu­lui spa­te, mo­di­fi­ca­te pen­tru a lă­sa loc unui fil­tru de par­ti­cu­le.

BMW M3 Mo­men­tan, doar M4 mai es­te dis­po­ni­bil, suc­ce­so­rul lui M3 fi­ind pre­gă­tit să in­tre pe piață în pri­ma par­te a anu­lui vi­i­tor. Por­sche 911 Mo­de­le­le su­per­sport GT2 și GT3 sunt prin­tre vic­ti­me­le noi­lor re­gle­men­tări Eu­ro 6c. Golf GTI Ver­si­u­nea sport a lui VW Golf es­te dis­po­ni­bi­lă doar în va­rian­ta Per­for­man­ce. Ver­si­u­nea de ba­ză a fost re­tra­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.