10 sfa­turi pen­tru pri­mul dans

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

1Pen­tru că de aces­te cli­pe o să vă adu­ceți amin­te pes­te ani și ani, n-ar fi rău să exer­sați pen­tru dan­sul mi­ri­lor și să pre­gă­tiți mo­men­tul, tran­sfor­mându-l într-unul cu to­tul și cu to­tul spe­cial. Mul­te eta­pe ale nu­nții vor fi ui­ta­te, dar pri­mul dans nu se ui­tă ni­ci­o­da­tă! De ase­me­nea, in­vi­tații voștri vor apre­cia că ați alo­cat timp și efort să pre­gă­tiți un ase­me­nea mo­ment pen­tru ei. Și pen­tru că dă to­nul pe­tre­ce­rii pen­tru între­a­ga se­a­ră, dan­sul mi­ri­lor es­te o oca­zie ex­ce­len­tă să vă in­tro­du­ceți oas­peții în at­mos­fe­ra de par­ty: atunci când vor ve­dea cât de bi­ne vă si­mțiți pe rin­gul de dans, cu toții se vor si­mți dor­nici să se dis­tre­ze.

2Me­lo­dia pe ca­re o ale­geți va de­ter­mi­na sti­lul de dans, pașii, mișcă­ri­le, co­re­gra­fia. Ide­al ar fi ca rit­mul me­lo­di­ei să fie clar, foar­te bi­ne mar­cat de in­stru­men­te­le mu­zi­ca­le, ca­re sta­bi­lesc rit­mul de ba­ză al cânte­cu­lui.

3Da­că nu sun­teți Fred Astai­re și Gin­ger Ro­gers și vă cam căl­cați pe pi­ci­oa­re, sfa­tul nos­tru es­te să învățați un dans dră­guț – nici prea com­pli­cat, nici prea sim­plu –, să fie un pic mai mult de­cât ba­na­lul pas de blues din li­ceu, dar to­tuși nici ce­va ex­trem de com­pli­cat, astfel încât să nu fiți puși în si­tuații stânje­ni­toa­re, mai ales când toți pri­e­te­nii și ru­de­le vă pri­vesc. Un pic de fum poa­te fi util în ca­zul vos­tru: mas­che­a­ză stângă­ci­i­le și dă im­pre­sia că plu­tiți pe un nor, ce­ea ce va crea o at­mos­fe­ră ro­man­ti­că și va spori emoția mo­men­tu­lui.

4O me­lo­die mai len­tă nu es­te nea­pă­rat mai sim­plu de dan­sat. De alt­fel, o pi­e­să rit­ma­tă va fi mai pe pla­cul in­vi­tați­lor. Da­că nu aveți un cântec al vos­tru, ale­geți unul ca­re să vă ex­pri­me cât mai au­ten­tic sti­lul per­so­nal.

5Iu­biți dan­sul și vreți ca toa­tă lu­mea să va­dă acest lu­cru? Învățați o co­re­gra­fie cu­nos­cu­tă, pe o me­lo­die din­tr-un film ce­le­bru. De exem­plu, tan­go­ul din „Par­fum de fe­meie“/„por una ca­be­za“sau sal­sa din „Dir­ty Dan­cing“/„ti­me of My Li­fe“, ori ce­le­brul dans in­ter­pre­tat de John Tra­vol­ta și Oli­via New­ton-john din „Gre­a­se“/„you’re the One That I Want“.

6Exer­sați dan­sul în pan­to­fii de nun­tă! Pe lângă fap­tul că vă veți obișnui cu ei, da­că pan­to­fii sunt noi, se vor mai și lă­sa

Toți ochii sunt ațin­tiți asu­pra voas­tră, vreți să vă im­pre­si­o­nați in­vi­tații și să fiți mândri de co­re­gra­fia ale­a­să. Ia­tă câte­va sfa­turi ca­re să vă aju­te să tran­sfor­mați dan­sul mi­ri­lor într-un mo­ment ma­gic, prin ca­re să împăr­tășiți iu­bi­rea și bu­cu­ria cu toți cei ca­re vă sunt ală­turi.

puțin, ma­te­ria­lul lor nu va mai fi ri­gid, astfel încât nu vă veți tre­zi cu bă­tă­turi în zo­na căl­câi­e­lor sau a de­ge­te­lor. Nu vreți ca acest as­pect să vă sur­prin­dă ne­plă­cut în tim­pul pri­mu­lui dans, nu?

7Da­că vreți să fa­ceți din dan­sul mi­ri­lor un mo­ment ine­dit, cum nu s-a vă­zut pe la alte nu­nți, pu­teți com­bi­na mai mul­te me­lo­dii – cu schim­bări in­te­re­san­te de ritm. O co­re­gra­fie fun­ny, bi­ne pre­gă­ti­tă, pe o pi­e­să mu­zi­ca­lă ca­re nu se po­tri­vește de­loc cu sti­lul vos­tru din viața de zi cu zi, va fi sur­prin­ză­toa­re pen­tru in­vi­tați, prin pris­ma con­tras­tu­lui ca­re șo­che­a­ză și amu­ză în ace­lași timp. Sur­pri­za-sur­pri­ze­lor poa­te fi un flash mob, ca­re să in­clu­dă dom­nișoa­re­le și ca­va­le­rii de onoa­re sau gru­pul pri­e­te­ni­lor apro­piați. Dați o cău­ta­re pe net pen­tru un flash mob pe pi­e­sa „Hap­py“a lui Pha­rell Wil­liams și veți gă­si mai mul­te co­re­gra­fii, pen­tru in­spi­rație.

8Nu vă ui­tați la pi­ci­oa­re atunci când dan­sați. Se ve­de urât! În plus, tre­bu­ie să ve­deți tot tim­pul în ce di­re­cție vă mișcați și ce se află în ju­rul vos­tru. Nu ați vrea să vă împi­e­di­cați de ce­va în tim­pul pi­rue­te­lor sau să vă lo­viți de vreo ma­să atunci când dan­sați, nu-i așa?

9Nu dan­sați pe vârfuri de­cât da­că o ce­re co­re­gra­fia. Teh­nic es­te in­co­rect și, mai mult de­cât atât, es­te ine­fi­ci­ent fi­in­dcă veți obo­si mult mai re­pe­de sau vă pu­teți de­ze­chi­li­bra (când pui toa­tă tal­pa jos ai mai mul­tă sta­bi­li­ta­te atunci când exe­cuți pașii de dans).

10Ori­ce se întâmplă în tim­pul pri­mu­lui dans, zâmbiți larg și mer­geți mai de­par­te! Re­la­xați-vă și sa­vu­rați mo­men­tul! Es­te pri­mul vos­tru dans ca soț și soție, bu­cu­rați-vă de el!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.