Sti­lul de fo­to­gra­fie po­tri­vit

Beau Monde Mirese - - Sumar - THEO MA­NU­SA­RI­DE.

De un­de știm ce fel de fotografii ne do­rim la nun­tă, la ce să fim ate­nți și ca­re din­tre sti­luri se po­tri­vește cel mai bi­ne per­so­na­li­tății noas­tre? Am ru­gat un ce­le­bru fo­to­graf de nu­nți să ne ex­pli­ce puțin cum pu­tem să ne ori­en­tăm în sen­sul aces­ta. Ia­tă ce sfa­turi ne dă

Ale­ge­rea fo­to­gra­fu­lui de nun­tă es­te, pro­ba­bil, prin­tre ce­le mai gre­le și mai im­por­tan­te de­ci­zii pe ca­re le ve­ţi lua pen­tru nun­tă voas­tră, dar și pen­tru fa­mi­lia voas­tră proas­păt înte­meia­tă. Poa­te aţi mai au­zit asta și es­te de­ja un clișeu însă es­te ade­vă­rat: du­pă nun­tă ve­ţi ră­mâne doar cu fo­to­gra­fi­i­le și ve­ri­ghe­te­le și, bi­neînţe­les, cu su­fle­tul vos­tru pe­re­che. Astfel pu­tem să cla­si­fi­căm fotografii ro­mâni în ur­mă­toa­re­le sti­luri: re­por­taj, fas­hi­on, edi­to­rial.

1 Fo­to­gra­fia tip re­por­taj (o veți mai gă­si sub de­nu­mi­rea de „fo­to­jur­na­lism de nun­tă”)

Fo­to­gra­fia de nun­tă în stil re­por­taj se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin do­cu­men­ta­rea zi­lei nun­ţii fă­ră in­ter­ven­ţia fo­to­gra­fu­lui (sau cu in­ter­ven­ţii mi­no­re și ra­re), ca­re es­te doar un na­ra­tor în ima­gini al eveni­men­tu­lui, încer­când să sur­prin­dă au­ten­ti­ci­ta­tea nun­ţii prin in­stan­ta­nee cre­a­ti­ve. Fo­to­jur­na­liștii de nun­tă sunt axa­ţi pe sur­prin­de­rea emo­ţi­i­lor și mai pu­ţin atrași de fo­to­gra­fi­i­le de grup și de fo­to­gra­fi­i­le re­gi­za­te de cu­plu, poa­te chiar de­loc, păs­trând în per­ma­ne­nță dis­cre­ţia asu­pra ac­ti­vi­tă­ţii lor, fo­to­gra­fi­ind fă­ră să in­co­mo­de­ze mi­rii și in­vi­ta­ţii și spu­nând po­ves­tea zi­lei din­tr-o per­spec­ti­vă neal­te­ra­tă de ex­pan­si­vi­ta­tea per­so­na­lă.

PRO: Da­că nu vă plac ima­gi­ni­le re­gi­za­te, da­că sun­te­ţi per­so­na­li­tă­ţi ex­pan­si­ve, emo­ti­vi, foar­te ju­căuși, zâmbă­re­ţi și ima­gi­ni­le au­to­mat vor tran­smi­te emo­ţii pu­ter­ni­ce fă­ră a fi ne­voie de in­ter­ven­ţia fo­to­gra­fu­lui, da­că veți con­si­de­ra că nu aţi avea răb­da­re sau nu vă re­pre­zin­tă să fi­ţi așe­za­ţi pen­tru fotografii, re­por­ta­jul de nun­tă s-ar pu­tea să fie so­lu­ţia po­tri­vi­tă.

CONTRA: Da­că pen­tru voi sunt im­por­tan­te ima­gi­ni­le de ti­pul por­tre­te­lor de mi­re­a­să, fo­to­gra­fi­i­lor de cu­plu sau al ce­lor de fa­mi­lie, da­că sun­te­ţi per­soa­ne cal­me, ti­mi­de și sim­ţi­ţi ne­voia de a avea un spri­jin con­cret în in­di­ca­ţi­i­le și su­ges­ti­i­le fo­to­gra­fu­lui, da­că v-ar plă­cea ca fo­to­gra­ful să fie atent la im­per­fec­ţi­u­ni­le ca­re vă de­ran­je­a­ză și să le as­cun­dă, fo­to­jur­na­lis­mul de nun­tă es­te po­si­bil să nu fie cea mai bu­nă ale­ge­re.

2 Fo­to­gra­fia tip fas­hi­on (o veți mai gă­si sub for­ma „fo­to­gra­fie de nun­tă fi­ne art“)

Fo­to­gra­fia de nun­tă de tip fas­hi­on se axe­a­ză pe fo­to­gra­fi­e­rea de­ta­li­i­lor (ro­chie, pan­to­fi, bi­ju­te­rii etc.) în sti­lul ce­lor pre­zen­ta­te în re­cla­me și orga­ni­za­rea mai mul­tor șe­din­ţe fo­to pe par­cur­sul zi­lei (pre­gă­ti­ri­le și por­tre­te­le mi­re­lui, ale mi­re­sei, șe­din­ţa fo­to de cu­plu etc.) într-un stil ase­mă­nă­tor cu al pic­to­ria­le­lor din re­vis­te­le de mo­dă.

Se do­rește cre­a­rea unor ima­gini cât mai aproa­pe de per­fec­ţi­u­ne, prin re­gi­za­rea mo­men­te­lor de la pre­gă­tiri și fo­to­gra­fi­i­le de cu­plu și in­ter­pre­ta­rea lor într-un stil gla­mo­ur prin ex­pre­sii pu­ter­ni­ce, pos­turi, lu­mini și fun­da­luri dra­ma­ti­ce. Fotografii de nun­tă ca­re abor­de­a­ză sti­lul fas­hi­on se im­pli­că pu­ter­nic pe între­a­ga des­fășu­ra­re a zi­lei nun­ţii și, deși fo­to­gra­fia­ză in­stan­ta­nee, acest lu­cru es­te po­si­bil să nu fie fe­lul lor pre­fe­rat de ex­pri­ma­re ar­tis­ti­că. PRO: Ima­gi­ni­le vă vor por­tre­ti­za în cea mai bu­nă va­rian­tă a voas­tră, mi­ci­le im­per­fec­ţi­uni vor fi di­mi­nua­te sau vor dis­pă­rea com­plet. Da­to­ri­tă im­pli­că­rii in­ten­se a fo­to­gra­fu­lui și a pro­ce­să­rii ex­ten­si­ve sunt pu­ţi­ne ele­men­te ne­do­ri­te ca­re vor apă­rea în fotografii.

CONTRA: Es­te ne­ce­sa­ră mul­tă răb­da­re pen­tru a po­za pen­tru astfel de fotografii, va fi ne­voie să alo­ca­ţi mult timp șe­din­ţe­lor fo­to, post-pro­ce­sa­rea es­te po­si­bil să du­re­ze mai mult de­cât în ca­zu­ri­le altor sti­luri de fo­to­gra­fie de nun­tă și exis­tă ris­cul de a nu vă re­gă­si per­so­na­li­ta­tea în ima­gi­ni­le re­gi­za­te ale fo­to­gra­fu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.