Măr­tu­rii pen­tru o nun­tă de iar­nă

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Și pen­tru că vrei ca toa­tă lu­mea să-și adu­că amin­te de voi și du­pă ma­rea pe­tre­ce­re, ale­ge din­tre aces­te 10 idei de măr­tu­rii, ca­re îţi vor tran­sfor­ma nun­ta într-un eveni­ment de neu­i­tat.

Da­că nu ți-e te­a­mă de frig și vrei să ai o nun­tă al­bă la pro­priu, atunci ale­ge să te mă­riți în de­cem­brie, în pe­ri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Ale­ge ac­ce­so­rii ti­vi­te cu bla­nă al­bă și încă­lțări căl­du­roa­se și pre­gă­tește pă­turi roșii pen­tru o șe­di­nță fo­to spe­cia­lă, la să­ni­uș.

Tur­tă dul­ce gla­zu­ra­tă. Ale­ge for­me ca­re te duc cu gândul la iar­nă și la Cră­ci­un: omu­le­ţi, că­su­ţe, bră­du­ţi sau ful­gi. Co­man­dă fur­se­cu­ri­le la un pa­ti­ser spe­cia­li­zat sau fă-le chiar tu și nu ui­ta să le de­co­re­zi cu mul­tă gla­zu­ră de za­hăr în cu­lori fes­ti­ve. Amba­le­a­ză tur­ta dul­ce în pun­gi in­di­vi­dua­le le­ga­te cu fun­di­ţe roșii.

Da­că te sim­ţi ge­ne­roa­să, cum­pă­ră niște mă­nuși dră­gu­ţe, le­a­gă-le cu fun­de și scoa­te in­vi­ta­ţii afa­ră, la o bă­taie cu bul­gări. Nu ui­ta să imor­ta­li­ze­zi mo­men­tul și să-i încăl­zești du­pă ace­ea cu niște vin fi­ert. Și asta mă du­ce cu gândul la su­ges­tia cu nu­mă­rul 3.

Con­di­men­te pen­tru vin fi­ert într-un bor­că­naș sim­pa­tic sau în pun­gu­ţe de hârtie pe ca­re aţi im­pri­mat un me­saj de mul­ţu­mi­re. Fă aca­să ames­te­cul din con­di­men­te spe­ci­fi­ce, pre­cum ana­son ste­lat, scor­ţișoa­ră, pi­per, ghim­bir, za­hăr brun sau cum­pă­ră din ma­ga­zi­ne și tran­sfe­ră-l în am­ba­la­je mai pri­e­te­noa­se.

Ce poa­te fi mai plă­cut iar­na de­cât să bei o ci­o­co­la­tă fi­er­bin­te înve­lit într-o pă­tu­ră căl­du­roa­să? Ofe­ră in­vi­ta­ţi­lor ci­o­co­la­tă pe băţ, ca­re se di­zol­vă în lap­te fi­er­bin­te. Nu ui­ta să pui la fi­e­ca­re o eti­che­tă cu un de­sign ele­gant de iar­nă pe ca­re să scrii nu­me­le voas­tre, ca să ţi­nă min­te ci­ne le-a înles­nit re­la­xa­rea.

O baie re­la­xan­tă du­pă ce vii de la o tu­ră cu sa­nia sau cu schi­u­ri­le e o ac­ti­vi­ta­te ne­mai­po­me­ni­tă pen­tru se­zo­nul re­ce. Dă­ru­i­ește in­vi­ta­ţi­lor să­pu­nuri ar­ti­za­na­le în for­mă de fulg sau să­ruri de baie cu aro­mă spe­ci­fi­că săr­bă­to­ri­lor de iar­nă – brad, ci­tri­ce, scor­ţișoa­ră.

Niște mi­ni­glo­buri de ză­pa­dă vor încânta to­ţi oas­pe­ţii, mari și mici de­o­po­tri­vă. Ale­ge glo­buri din co­merţ (pre­ţu­ri­le încep de la 3 lei bu­ca­ta) sau fă tu une­le per­so­na­li­za­te aca­să, da­că ai timp și ma­te­ria­le­le ne­ce­sa­re. Ai ne­voie de bor­ca­ne cu fun­dul ro­tun­jit, fi­gu­ri­ne pen­tru li­pit în in­te­ri­or și po­lis­ti­ren sau scli­pici pen­tru ză­pa­dă.

Dă­ru­i­ește in­vi­ta­ţi­lor niște glo­buri cu ca­re să-și com­ple­te­ze co­lec­ţia de or­na­men­te de pom. Co­man­dă glo­buri per­so­na­li­za­te cu nu­me­le voas­tre și dă­ru­i­ește fi­e­că­rei fa­mi­lii câte unul.

Astfel, vă vor avea ală­turi de ini­mi­le lor în fi­e­ca­re an când vor împo­do­bi bra­dul.

Ni­mic nu spu­ne mai ta­re hyg­ge de Cră­ci­un de­cât pre­zen­ţa unor lu­mânări aprin­se. Ale­ge niște lu­mânări fru­moa­se pen­tru fi­e­ca­re in­vi­tat și, ca să să fii com­plet hyg­ge, ale­ge lu­mânări ne­par­fu­ma­te, în cu­lori neu­tre.

Vă plac fur­se­cu­ri­le de Cră­ci­un, nu-i așa? Tu­tu­ror le plac, mai ales da­că sunt fă­cu­te în ca­să. Dă­ru­i­ește for­me pen­tru de­cu­pat fur­se­curi cu te­ma­ti­că de iar­nă sau Cră­ci­un. Gă­sești de cum­pă­rat se­turi com­ple­te de fur­se­curi, astfel că fi­e­ca­re ma­să va avea mo­de­le di­fe­ri­te. Cau­tă o re­ţe­tă de fur­se­curi de­li­ci­oa­se și im­prim-o pe spa­te­le eti­che­te­lor per­so­na­li­za­te pe ca­re le faci pen­tru for­me­le de de­cu­pat.

O idee pen­tru ca­re îţi va mul­ţu­mi toa­tă lu­mea ar fi să dă­ru­i­ești sti­clu­ţe mici pli­ne cu ţu­i­că pen­tru fi­ert. Evi­dent, va tre­bui să pre­gă­tești câte una pen­tru fi­e­ca­re in­vi­tat, spre de­o­se­bi­re de ce­le mai mul­te din­tre idei­le an­te­ri­oa­re ca­re pot fi dă­ru­i­te per cu­plu. Pen­tru un as­pect și mai fru­mos, ale­ge ţoi­uri de 50 ml, în loc de sti­cle obișnu­i­te, și pu­ne pe fund câte­va boa­be de pi­per.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.