Între tra­diți­o­nal și tren­dy

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: IOANA STĂNCESCU

Ce mâncăm la nun­tă? O între­ba­re ca­re, indi­fe­rent de vre­muri și si­tuații, își va avea întot­de­au­na ros­tul. Chit că veți op­ta pen­tru bu­ca­te tra­diți­o­na­le sau pen­tru un sus­hi bar, im­por­tant es­te ca me­ni­ul să răs­pun­dă în pri­mul și în pri­mul rând do­ri­nțe­lor voas­tre. Nu con­te­a­ză că mă­tușa de la Con­sta­nța nu con­ce­pe nun­tă fă­ră sar­ma­le sau că ve­rișoa­ra din Ita­lia nu pu­ne gu­ra pe car­ne. Me­ni­ul tre­bu­ie să fie ales de voi, ti­ne­rii că­să­to­riți, și abia apoi ajus­tat în fun­cție de pre­fe­ri­nțe­le ce­lor­la­lți. Din fe­ri­ci­re aveți de un­de ale­ge, dat fi­ind fap­tul că ma­jo­ri­ta­tea res­tau­ran­te­lor ca­re or­ga­ni­ze­a­ză nu­nți și-au adap­tat ofer­te­le ten­di­nțe­lor ac­tua­le.

O idee ar fi să optați pen­tru un bu­fet sue­dez. O astfel de va­rian­tă are mul­te avan­ta­je. În pri­mul rând ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea să aveți pre­pa­ra­te pen­tru toa­te gus­tu­ri­le, astfel încât fi­e­ca­re in­vi­tat să-și poa­tă ale­ge. Apoi, nu veți fi ne­voiți să între­ru­peți pe­tre­ce­rea de fi­e­ca­re da­tă când se va adu­ce un nou fel de mânca­re. În plus, ce ră­mâne ar pu­tea fi ser­vit a do­ua zi sub for­ma unei brun­ch. Iar da­că toa­te aces­te ar­gu­men­te nu v-au con­vins, vă spu­nem că un bu­fet sue­dez are da­rul să fa­că o eco­no­mie sub­sta­nția­lă în bu­ge­tul de nun­tă.

Da­că acum câți­va ani, ve­ge­ta­ri­e­nii erau vă­zuți mai de­gra­bă ca niște pă­sări ra­re, în pre­zent nu­mă­rul lor a ajuns su­fi­ci­ent de sem­ni­fi­ca­tiv încât să ne fa­că să ți­nem cont și de res­tri­cți­i­le lor ali­men­ta­re. Așa că ce-ați zi­ce de un me­niu fă­ră car­ne? Poa­te o să vi se pa­ră bi­zar, dar să știți că pe­tre­ce­rea nu va avea de­loc de su­fe­rit de pe ur­ma unei astfel de de­ci­zii. Din con­tră: pre­pa­ra­te­le pe ba­ză de le­gu­me dau un plus de ener­gie și deci exis­tă șan­se ca lu­mea să dan­se­ze până-n zori. Nu vă gândiți la ar­hi­cu­nos­cu­te­le roșii um­plu­te cu sa­la­tă de vi­ne­te sau la do­vle­cei pa­ne. Ci la brus­che­te, sa­la­te, fri­gă­rui de le­gu­me, ta­bo­u­leh, hum­mus, vi­ne­te în stil gre­cesc, brânză ha­lo­u­mi la gră­tar, pa­chețe­le de pri­mă­va­ră, chif­te­luțe de le­gu­me cu sos de iaurt, pas­tă de an­ghi- na­re sau ham­bur­geri de lin­te cu sos gua­ca­mo­le. Indi­fe­rent de rețe­te, un lu­cru es­te cert: un me­niu ve­ge­ta­rian poa­te fi la fel de im­pre­si­o­nant și de so­fis­ti­cat ca unul cla­sic. To­tul es­te să vă gă­siți un bu­că­tar pri­ce­put și plin de ima­gi­nație.

Chiar da­că ve­ci­na de la par­ter sau ve­rișoa­ra de gra­dul doi de la Te­cuci ris­că să-și dea ochii pes­te cap la ori­ce idee ca­re ie­se din ti­pa­re, da­că voi vă do­riți o nun­tă în con­for­mi­ta­te cu noi­le tren­duri, fa­ceți, vor­ba cânte­cu­lui, cum vă spu­ne ini­ma. Până la ur­mă, s-ar pu­tea ca și ce­le do­uă doam­ne mai con­ser­va­toa­re să apre­ci­e­ze ten­di­nțe­le ac­tua­le. Ca­re sunt ele? Ei bi­ne, anul aces­ta se „poar­tă“food-trac­ku­ri­le. Mai pe ro­mânește, to­ne­te­le cu mânca­re. Sin­gu­ra con­diție e o nun­tă în aer li­ber ca­re să per­mi­tă to­ne­te­lor să se in­sta­le­ze și bu­că­ta­ri­lor să înce­a­pă să pre­pa­re mânca­rea la fața lo­cu­lui, sub ochii in­vi­tați­lor. O astfel de idee nu doar că es­te ex­trem de sim­pa­ti­că, dar vă va per­mi­te să vă ori­en­tați că­tre mâncă­ruri foar­te cool: pa­el­la, bur­geri, piz­za, car­to­fi pră­jiți – se­ri­os, ce ți-ai pu­tea dori mai mult pen­tru o pe­tre­ce­re reuși­tă? Iar da­că nu vreți ca lu­mea să se înghe­su­ie în fața to­ne­te­lor, pu­teți an­ga­ja os­pă­tari ca­re să ser­ve­as­că la me­se. Atât de sim­plu.

Nu exis­tă pe lu­me dra­gos­te mai sin­ce­ră de­cât dra­gos­tea pen­tru mânca­re, spu­nea Ge­or­ge Ber­nard Shaw. Prin ur­ma­re, du­pă ro­chia de mi­re­a­să, ur­mă­to­rul lu­cru ca­re tre­zește cu­ri­o­zi­ta­tea in­vi­tați­lor es­te me­ni­ul.

O să zi­ceți, bi­ne, bi­ne, dar ce fa­cem cu de­ser­tu­ri­le? Că doar nu o să înlo­cu­im tor­tul cu clă­ti­te. Nu, deși ar fi o idee amu­zan­tă. La de­sert, vă pro­pun un can­dy-bar. Aici vă lă­săm pe voi să vă pu­neți ima­gi­nația la con­tri­buție. Pot fi ori­ce fel de bom­boa­ne, de la aca­de­le, la fon­dan­te, tre­când prin ce­le cla­si­ce, de ci­o­co­la­tă și ajun­gând până la ce­le raw ve­ga­ne. Pen­tru un plus de ori­gi­na­li­ta­te, ați pu­tea adu­ce chiar și o to­ne­tă de va­tă de za­hăr. Da­că vi se pa­re puțin, mai adău­gați și niște bri­oșe și din­tr-oda­tă aveți su­fi­ci­en­te dul­ci­uri cât să vă răs­fățați toți pri­e­te­nii.

Da­că nu ați reușit încă să vă de­ci­deți între cla­sic și tren­dy, să știți că pu­teți să le aveți pe amândo­uă. Ni­mic nu vă împi­e­di­că să ames­te­cați ce­le do­uă sti­luri. Pu­teți înce­pe cu o gus­ta­re tra­diți­o­na­lă și con­ti­nua, de exem­plu, cu un bu­fet sue­dez cu pre­pa­ra­te cal­de. Sau in­vers: des­chi­deți pe­tre­ce­rea cu o se­le­cție de an­treuri înain­te să tre­ceți la bi­ne-cu­nos­cu­te­le sar­ma­le. Im­por­tant es­te ca mânca­rea să fie gus­toa­să și vi­nul su­fi­ci­ent și de ca­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.