No­ua opu­le­nță

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Se­zo­nul ac­tual pro­pu­ne di­re­cții ce pro­pul­se­a­ză in­di­vi­dua­lis­mul în prim-plan. Asta înse­am­nă că loo­kul tău tre­bu­ie să co­nți­nă un ele­ment-sem­nă­tu­ră, ca­re să te de­fi­neas­că la ma­xi­mum. Ia­tă pro­pu­ne­ri­le noas­tre!

Dis­cu­tând cu mai mu­lți ma­ke-up ar­tiști des­pre ten­di­nțe­le cu­ren­te din ma­ke-up și ob­ser­vând cum se schim­bă re­gu­li­le de la un se­zon la altul, nu am pu­tut să nu mă întreb da­că aces­tea se apli­că și în ca­te­go­ria bri­dal. Răs­pun­sul es­te da. Abor­da­rea, in­flue­nța­tă de mișca­rea glo­ba­lă de per­so­na­li­za­re la ni­vel de look, se sim­te pes­te tot și asta nu poa­te de­cât să ne bu­cu­re. Așa­dar, ex­pe­ri­men­te­a­ză ma­chia­jul așa cum si­mți tu, dă la o par­te pla­sa de si­gu­ra­nță și fii au­ten­ti­că! Noi îți spu­nem cum poți fa­ce asta: prin­tr-un ma­chiaj ine­dit al ochi­lor, prin­tr-o pe­re­che de bu­ze de­se­na­tă is­pi­ti­tor și prin­tr-un par­fum em­ble­ma­tic.

Pri­vi­re hip­no­ti­că

Una din­tre ten­di­nțe­le prin­ci­pa­le ale mo­men­tu­lui vi­ze­a­ză ma­chia­jul ochi­lor, prin­tr-o fi­ni­sa­re mul­ti­di­men­si­o­na­lă. Teh­ni­ca se tra­du­ce prin jux­ta­pu­ne­rea între far­duri ma­te și lu­ci­oa­se, prin abun­de­nța tex­tu­rii ma­te, spar­tă de de­ta­lii stră­lu­ci­toa­re, pla­sa­te stra­te­gic. În acest tip de ma­chiaj jo­cul con­tras­te­lor con­te­a­ză cel mai mult. Re­zul­ta­tul es­te un efect 3D, ca­re con­fe­ră pri­vi­rii un to­u­ch hip­no­tic și mis­te­ri­os de­o­po­tri­vă. Mi­ze­a­ză pe to­nuri na­tu­ra­le ca ba­ză pen­tru ple­oa­pe și pe acor­duri de ar­gin­tiu sau bronz, pen­tru a crea di­men­si­u­ne și pro­fun­zi­me. Chiar și pig­me­nții si­de­fați și par­ti­cu­le­le de glit­ter pot fi o ale­ge­re câști­gă­toa­re, mai ales da­că îți do­rești să atra­gi toa­te pri­vi­ri­le în zi­ua nu­nții ta­le. Păs­tre­a­ză res­tul ma­chia­ju­lui în acor­duri mi­ni­ma­lis­te, de­oa­re­ce sunt si­gu­ră că nu vrei să ai o apa­riție prea încăr­ca­tă.

2

5 1. Pa­le­tă de far­duri 5 Co­u­leurs, Di­or, co­le­cția Pre­ci­o­us Roc­ks, 300 lei; 2. Pa­le­tă de far­duri Smo­ky Stories, Bourjois, 57 lei; 3. Crei­on de ochi Do­u­glas Makeup, 29 lei; 4. Fard de ple­oa­pe Ombre Hyp­no­se Sty­lo, Lan­côme, 122 lei; 5. Fard de ple­oa­pe Extra Di­men­si­on Eyes­ha­dow, M.A.C, co­le­cția Snow­ball, 84 lei

1

3

4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.