7 fil­me de vi­zi­o­nat înain­te de nun­tă

ÎNAIN­TE DE NUN­TĂ

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Si­gur că de­ja fi­er­bi de ne­răb­da­re să vi­nă zi­ua cea ma­re și nici mult nu mai es­te până atunci. Ia­tă și cel mai plă­cut mod de a-ți pe­tre­ce tim­pul în aștep­ta­rea ma­re­lui eveni­ment: vi­zi­o­nând se­a­ra fil­me pe su­bi­ec­tul vos­tru nu­mă­rul unu!

Mi­re­a­sa e iu­bi­ta mea! (2008) Co­me­die cu Pa­trick Dem­psey, Mi­chel­le Mo­na­ghan

Tom du­ce o via­ţă mi­nu­na­tă și știe că se poa­te bi­zui pe Han­nah, încântă­toa­rea lui pri­e­te­nă și sin­gu­ra con­stan­tă a vi­e­ţii lui. To­tul mer­ge per­fect până când Han­nah ple­a­că în Sco­ţia, într-o de­pla­sa­re de ser­vi­ciu. Tom re­a­li­ze­a­ză cât de pus­tie i se pa­re via­ţa fă­ră ea și își pro­pu­ne să re­zol­ve pro­ble­ma la întoar­ce­rea ei, când o va ce­re pe Han­nah de ne­vas­tă. Află însă că Han­nah s-a lo­go­dit cu un sco­ţian fru­mos și bo­gat și că in­ten­ţi­o­nea­ză să ple­ce pes­te Oce­an.

Nun­tă à la grec­que (2002) Co­me­die cu Nia Var­da­los, John Cor­bett

To­ţi mem­brii fa­mi­li­ei Por­to­ka­los sunt îngri­jo­ra­ţi pen­tru To­u­la, ca­re e ne­mă­ri­ta­tă la 30 de ani și lu­cre­a­ză la res­tau­ran­tul gre­cesc al pă­rin­ţi­lor. To­u­la re­fu­ză ofer­ta ta­tă­lui ei de a mer­ge în Gre­cia pen­tru a-și cău­ta un soţ, dar dă cu ochii de un fru­mos străin, aflat în res­tau­rant. Aces­ta însă nu-i dă ate­nție și To­u­la es­te pre­gă­ti­tă să-l cu­ce­re­as­că.

Dom­nișoa­re de onoa­re (2011) Co­me­die cu Ellie Kem­per, Kris­ten Wi­ig, Maya Ru­dol­ph, Me­lis­sa Mccar­thy, Ro­se Byr­ne, Wen­di Mclen­don-co­vey

Via­ţa lui Annie e un de­zas­tru. Când află că pri­e­te­na ei s-a lo­go­dit și se va că­să­tori, îi e clar că ea tre­bu­ie să-i fie dom­nișoa­ra de onoa­re. Deși fa­li­tă atât în dra­gos­te, cât și fi­nan­ciar, Annie nu ţi­ne cont de ni­mic și se arun­că în tot fe­lul de ri­tua­luri pe cât de scum­pe, pe atât de ex­tra­va­gan­te.

Vrea să fa­că to­tul per­fect și e de­ci­să să-i ara­te vi­i­toa­rei mi­re­se, dar și ce­lor­lal­te dom­nișoa­re de onoa­re, cât de de­par­te se poa­te mer­ge pen­tru ci­ne­va la ca­re ţii foar­te mult.

Iu­bi­tul meu se însoa­ră (1997) Co­me­die ro­man­ti­că cu Ju­lia Ro­ber­ts, Ca­me­ron Diaz, Der­mot Mul­ro­ney, Ru­pert Eve­rett

Ju­lia Ro­ber­ts și Ca­me­ron Diaz își scot ar­me­le din do­ta­re și por­nesc la lup­tă pen­tru cu­ce­ri­rea ace­lu­iași băr­bat. Pro­ble­ma con­stă în fap­tul că Ju­lian­ne ( Ju­lia Ro­ber­ts) l-a avut pe acest băr­bat la înde­mână mai mul­ţi ani, dar ni­ci­o­da­tă nu a fost ca­pa­bi­lă să fa­că pri­mul pas sau să-i ce­a­ră să ia o de­ci­zie.

Vrei să te însori cu mi­ne? (2009) Co­me­die ro­man­ti­că cu Ryan Rey­nol­ds, San­dra Bul­lock

Când Mar­ga­ret, un im­por­tant edi­tor de car­te din New York ris­că să fie re­pa­tria­tă în Ca­na­da na­ta­lă, obișnu­i­tă să gânde­as­că ra­pid, de­cla­ră că es­te lo­go­di­tă cu asis­ten­tul ei, Andrew, ca­re nu bă­nu­i­ește ni­mic și pe ca­re îl chi­nu­ie de mai mul­ţi ani. El e de acord să îi fa­că jo­cul, dar im­pu­ne câte­va con­di­ţii pro­prii. Sur­prin­ză­to­rul cu­plu se îndre­ap­tă că­tre Alas­ka pen­tru a cu­noaște ca­pri­ci­oa­sa fa­mi­lie a lui Andrew, iar tână­ra fe­meie ca­re la oraș de­ţi­nea întot­de­au­na con­tro­lul se tre­zește prin­să într-un șir de si­tua­ţii co­mi­ce ti­pi­ce.

To­tul des­pre sex (2008) Co­me­die ro­man­ti­că cu Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, Kris­tin Da­vis, Kim Cat­trall, Cyn­thia Ni­xon

Sa­rah Jes­si­ca Par­ker es­te Car­rie Brad­show, jur­na­lis­ta me­reu în cău­ta­rea par­te­ne­ru­lui ide­al. Via­ţa ei nu poa­te fi con­ce­pu­tă în afa­ra ma­gi­cu­lui grup de pri­e­te­ne. Împreu­nă, ce­le mai bu­ne pri­e­te­ne reușesc să tran­sfor­me ori­ce eveni­ment fe­ri­cit, ori­ce des­păr­ţi­re sau de­pre­sie într-o oca­zie ex­ce­len­tă de a fa­ce cum­pă­ră­turi din ma­ga­zi­ne­le ce­lor mai în vo­gă de­sig­neri și de a vor­bi des­pre sex și băr­ba­ţii din vi­e­ţi­le lor. Ma­rea între­ba­re ră­mâne des­chi­să: se va că­să­tori Car­rie cu Mr Big?

Pa­tru nu­nți și o înmor­mânta­re (1994) Co­me­die cu Hu­gh Grant și Andie Mac­do­well

Char­les es­te un bur­lac con­vins, cu o so­li­dă ex­pe­ri­en­ţă amo­roa­să, întot­de­au­na ca­va­le­rul de onoa­re, dar ni­ci­o­da­tă mi­re­le. Ho­tă­rât să evi­te ori­ce ur­mă de an­ga­ja­ment fa­ţă de ci­ne­va, acest gen­tle­man en­glez es­te re­cu­nos­cut pen­tru întârzi­e­ri­le sa­le la fi­e­ca­re ce­re­mo­nie. Însă are o sur­pri­ză atunci când o întâlnește pe fe­meia vi­e­ţii lui, Car­rie, la nun­ta unui pri­e­ten. Spe­ran­ţe­le lui de a se im­pli­ca într-o re­la­ţie cu fru­moa­sa fe­meie se nă­ru­ie ime­diat, pen­tru că ea ur­me­a­ză să ple­ce a do­ua zi în Ame­ri­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.