O noap­te de neu­i­tat!

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: IOANA STĂNCESCU

Încon­ju­ra­tă de mis­ter, noap­tea nu­nții ar tre­bui, cel puțin în te­o­rie, să fie, da­că nu uni­că, mă­car cu to­tul spe­cia­lă. Din pă­ca­te, re­a­li­ta­tea ara­tă că aproa­pe ju­mă­ta­te din­tre proas­peții însu­răței adorm – e drept, unul în brațe­le ce­lu­i­lalt – înain­te de a apu­ca să fa­că dra­gos­te. Obo­se­a­la, stre­sul, aler­gă­tu­ra din tim­pul zi­lei, emoți­i­le și mul­ti­ple­le cu­pe de șam­pa­nie își spun de ce­le mai mul­te ori cu­vântul.

De­za­mă­gi­tă? N-ai de ce. Pen­tru că tot re­a­li­ta­tea ara­tă că de­pin­de de ti­ne, dra­gă mi­re­a­să, să faci în așa fel încât, oda­tă aju­nși în ca­me­ră, să nu fii ne­voi­tă să te uiți cum ju­mă­ta­tea ta se pră­bușește pe pa­tul king si­ze, prin­tre așter­nu­tu­ri­le din sa­tin și sfo­răie până di­mi­neață. Așa­dar, da­că vrei ca du­pă o zi de neu­i­tat să ur­me­ze o noap­te la fel de me­mo­ra­bi­lă, ia­tă câte­va sfa­turi.

DE­COR NOU

Ale­geți un loc com­plet nou pen­tru a pe­tre­ce împreu­nă pri­ma noap­te ca soț și soție. Es­te abso­lut evi­dent că, da­că, du­pă ce ați dan­sat toa­tă se­a­ra cu toa­te nea­mu­ri­le și ați ci­oc­nit cu toți cei veniți să vă fe­li­ci­te, vă întoar­ceți la voi aca­să, ima­gi­nea pa­tu­lui ar­hi­cu­nos­cut nu o să reușe­as­că de­fel să vă ți­nă si­mțu­ri­le tre­ze. Ide­al ar fi să gă­siți o lo­cație ca­re să vă poa­tă oferi și o ca­me­ră pen­tru noap­tea nu­nții și un de­cor pe mă­su­ră. În plus, nu ezi­ta să fii pre­te­nți­oa­să – toa­te mi­re­se­le sunt! Așa că poți să ceri per­so­na­lu­lui pe­ta­le de tran­da­fir, lu­mânări par­fu­ma­te sau șam­pa­nie, ori­ce ca­re vă va pu­tea aju­ta să tran­sfor­mați noap­tea nu­nții într-una de neu­i­tat.

SE­XY UNDERWEAR

Chiar da­că spre fi­na­lul pe­tre­ce­rii ai ajuns să-ți schim­bi pan­to­fii cu toc cu adi­dașii tăi al­bi, ex­trem de co­mo­zi, da­că vrei o noap­te to­ri­dă, es­te ca­zul să lu­cre­zi un pic și la ima­gi­ne. Știm foar­te bi­ne că a fost o zi lun­gă și ni­meni nu te con­dam­nă că ai pre­fe­rat o pe­re­che de dre­suri co­mo­de în lo­cul ce­lor cu jar­ti­e­re, dar oda­tă ajun­să în ca­me­ră, bi­ne ar fi să faci uz de tot arse­na­lul de ca­re noi, fe­te­le, pu­tem be­ne­fi­cia. Ni­mic nu e prea mult sau prea îndrăz­neț. Până la ur­mă, vrem să obți­nem o noap­te cu to­tul spe­cia­lă, nu-i așa?

SOMN ȘI VITAMINE

Una din­tre ma­ri­le pro­ble­me cu ca­re se con­frun­tă cu­plul proas­păt că­să­to­rit es­te obo­se­a­la. Așa­dar, da­că nu vrei să ajun­gi mai de­gra­bă în brațe­le lui Mor­feu de­cât în ce­le ale soțu­lui, tre­bu­ie să vă me­na­jați. Încer­cați să dor­miți su­fi­ci­ent de mult, chiar cu câte­va zi­le înain­te, și să vă hră­niți co­res­pun­ză­tor, nu exa­ge­rați cu al­coo­lul și, de ce nu, luați niște vitamine sau mă­car un Mag­ne B6 în zi­ua cu pri­ci­na.

INTIMITATE

Noap­tea nu­nții nu tre­bu­ie în ni­ci­un caz să fie un mo­ment ten­si­o­nat. Nu e ca­zul să

pui pre­si­u­ne nici pe ti­ne, nici pe par­te­ner. Des­tul v-ați agi­tat în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, cău­tând ce­le mai bu­ne va­rian­te de me­niu, de aran­ja­men­te flo­ra­le, de DJ sau de res­tau­rant. Acum e mo­men­tul să închi­deți ochii, să vă luați în brațe și să vă bu­cu­rați unul de ce­lă­lalt. Fru­mu­sețea aces­tei no­pți tre­bu­ie să ți­nă nu de per­for­ma­nță, ci de sen­zua­li­ta­te și de tan­drețe.

Da­că pe vre­muri noap­tea nu­nții era mo­men­tul în ca­re cu­plul se des­co­pe­rea în in­ti­mi­ta­tea lui, în zi­le­le noas­tre, ea ris­că să-și piar­dă din im­por­ta­nță, având în ve­de­re că ma­jo­ri­ta­tea ti­ne­ri­lor însu­răței trăi­esc de­ja de ani buni împreu­nă. Ca să-i re­dați din uni­ci­ta­te, vă sfă­tu­i­esc să încer­cați să dor­miți se­pa­rat mă­car o săp­tă­mână înain­te de nun­tă. Știu că e greu, dar me­ri­tă. În fe­lul aces­ta, în zi­ua cu pri­ci­na, o să ai par­te de un iu­bit ca­re te va dez­bră­ca din pri­viri pe toa­tă du­ra­ta pe­tre­ce­rii.

PROVOCĂRI NOI

Sun­teți împreu­nă de câți­va ani de zi­le, vă cu­noașteți pe di­na­fa­ră, vă luați vor­be­le din gu­ră. Ați fă­cut de­ja amor de ne­nu­mă­ra­te ori, ați încer­cat fel de fel de po­ziții și fan­te­zii. Și to­tuși, va fi pri­ma da­tă când veți avea oca­zia să pe­tre­ceți noap­tea împreu­nă ca soț și soție. Așa­dar, de voi de­pin­de să fa­ceți ca noap­tea nu­nții să nu se­me­ne cu ce­le­lal­te no­pți de iu­bi­re. O idee ar fi să pro­fi­tați de acest mo­ment ca să încer­cați lu­cruri ine­di­te, să pu­neți în prac­ti­că, de ce nu, niște fan­tas­me mai ve­chi, să încer­cați se­xul tan­tric sau pur și sim­plu să re­des­co­pe­riți cor­pul par­te­ne­ru­lui. Da­că nu sun­teți prea ima­gi­na­ti­vi, o car­te de Ka­ma­su­tra poa­te să vă aju­te.

ȘOAPTE DE IU­BI­RE

Se știe că pa­si­u­nea se întreți­ne, iar amo­rul se pre­gă­tește. Nu ezi­ta, pe toa­tă du­ra­ta se­rii, să-i mai stre­cori proas­pă­tu­lui soț din când în când câte o alu­zie la noap­tea ce ur­me­a­ză, să-i șop­tești că abia aște­pți să fii a lui. Des­crie-i în câte­va cu­vin­te len­je­ria pe ca­re o po­rți pe sub ro­chie, fă-ți cla­re in­te­nți­i­le și, din mo­men­tul ace­la, poți fi abso­lut si­gu­ră că pri­e­te­nii și șam­pa­nia vor tre­ce pe lo­cul doi, iar in­te­re­sul lui va fi îndrep­tat doar spre ti­ne.

DISTANȚĂ

CU MĂ­SU­RĂ

Da­că obo­se­a­la acu­mu­la­tă pe tim­pul zi­lei poa­te fi com­bă­tu­tă cu o ca­fea sau chiar cu un ener­gi­zant, al­coo­lul ris­că însă să-ți stri­ce so­co­te­li­le de­fi­ni­tiv. Da­că știi că du­pă un pa­har-do­uă de vin ați­pești de obi­cei la te­le­vi­zor, abți­ne-te. O cu­pă de șam­pa­nie de bun venit – nu tre­bu­ie să bei du­pă ce ci­oc­nești cu fi­e­ca­re in­vi­tat, e de ajuns să îți înmoi bu­ze­le –, un pa­har de vin în tim­pul me­sei și încă o cu­pă de șam­pa­nie la tort, sunt su­fi­ci­en­te cât să nu riști să-ți strici noap­tea nu­nții. Ce să-i faci, une­ori amo­rul mai ce­re și sa­cri­fi­cii!

HAZ DE NECAZ

Am spus și o re­pet: noap­tea nu­nții nu tre­bu­ie să fie des­pre per­for­ma­nță, ci des­pre intimitate. Așa­dar, dis­trați-vă, râdeți împreu­nă, nu vă sfi­iți să vă amu­zați. Mai ales că, de mul­te ori, si­tuați­i­le pot fi de-a drep­tul hi­la­re. Cum să nu râzi când te tre­zești blo­ca­tă în pro­pria ro­chie de mi­re­a­să pe ca­re nici tu, nici iu­bi nu reușiți să o des­cheiați? Sau cum să nu te amu­zi când soțul înce­ar­că să-ți des­ple­te­as­că pă­rul și se tre­zește cap­tiv într-o to­nă de fi­xa­tiv?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.