Ten­di­nțe pen­tru anul vi­i­tor

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAG­NER

Emoți­i­le pre­gă­ti­ri­lor în aștep­ta­rea nu­nții se um­flă în une­le ca­zuri ca un aluat pus la dos­pit și nu de puți­ne ori se întâmplă ca lu­cru­ri­le să nu ia­să exact așa acum au fost plă­nu­i­te. Dar nu vă spe­riați, ni­cio nun­tă nu e per­fec­tă. Și, ori­ce-ar fi, păs­trați-vă op­ti­mis­mul!

Ese­a­ra în ca­re ai aran­jat ca toa­te pri­e­te­ne­le ta­le, ce­le mai apro­pia­te și ce­le mai fai­ne fe­te pe ca­re le știi, să se strângă lao­lal­tă și să se dis­tre­ze. Fie că mer­geți într-un club și dan­sați până di­mi­neața, fie că pe­tre­ceți o zi la un SPA sau or­ga­ni­ze­zi un be­au­ty ses­si­on la ti­ne aca­să, tot pe­tre­ce­rea bur­lă­cițe­lor se che­a­mă și știți de­ja toa­te că vă aște­ap­tă o se­a­ră dis­trac­ti­vă, în ca­re se va râde, se va po­ves­ti, se va bârfi și poa­te se la­să chiar și cu la­cri­mi – de fe­ri­ci­re, de­si­gur.

Ca la ori­ce șe­ză­toa­re între fe­te, se va vor­bi mult, foar­te mult, și se va po­ves­ti mai ales des­pre, cum alt­fel, nu­nți, tre­cu­te și vi­i­toa­re, nu­nți ale pri­e­te­ne­lor, ve­rișoa­re­lor, co­le­ge­lor de ser­vi­ciu sau de gră­di­niță, ale ve­ci­ne­lor sau chiar nu­nți ale per­soa­ne­lor ne­cu­nos­cu­te. Și ca-n ori­ce dis­cuție înflă­că­ra­tă pe ca­re o poar­tă mai mul­te fe­te, vor apă­rea întâmplări haz­lii, păța­nii aven­tu­roa­se și po­vești mai mult sau mai puțin de groa­ză. „Am fost la o nun­tă a unei ru­de înde­păr­ta­te, la ca­re ma­ma soa­cră s-a îmbă­tat atât de ta­re, că a ador­mit la ma­să!“, spu­ne una din­tre fe­te și gândul tău fu­ge brusc spre ma­ma lui, te între­bi da­că nu cum­va ar pu­tea avea o pro­ble­mă cu al­coo­lul, de ca­re să nu știe ni­meni. „Vai, dar eu am fost oda­tă la o nun­tă la ca­re niște ru­de ale ei s-au apu­cat să se cer­te cu pă­ri­nții lui de la ce­va mi­nor și s-a ajuns la un ase­me­nea scan­dal, că o par­te din ei au pă­ră­sit nun­ta!“O, Doam­ne, te gândești, voi oa­re pe ca­re din­tre ru­be­de­nii le-ați che­mat? Și nu cum­va au ce­va de împă­rțit, s-or fi cer­tat vre­o­da­tă, sunt con­flic­te ve­chi moc­nin­de la mij­loc? „Asta nu-i ni­mic“, râde a treia pri­e­te­nă. „La o nun­tă la ca­re a fost so­ră-mea, mi­re­a­sa avea niște pan­to­fi cu to­curi înal­te și, fix în fața pre­o­tu­lui, când era emoția mai ma­re, și-a căl­cat cum­va pe ti­vul ro­chi­ei și a că­zut gră­ma­dă pe jos. Mai rău a fost că s-a prins de nașul ca­re ți­nea lu­mâna­rea, ăsta a scă­pat-o și erau să dea foc la bi­se­ri­că!“Iar tu încre­me­nești și îți juri să exer­se­zi bi­ne mer­sul pe to­curi și ro­chie lun­gă înain­te de a ieși din ca­să. Sau să-ți scur­te­zi re­pe­de ro­chia într-un mo­del mini, mă­car în față. „Dar să ve­zi la nun­ta lui vă­ru-meu!“, zi­ce și pri­e­te­na ca­re până acum a tă­cut și v-a as­cul­tat. „Toa­te au fost mi­nu­na­te până la mo­men­tul tor­tu­lui, când fo­to­gra­ful a vrut să po­ze­ze nu știu ce de­ta­liu de pe tort. Ci­ne­va l-a împins din greșe­a­lă, fo­to­gra­ful s-a de­ze­chi­li­brat și a in­trat cu co­tul în eta­jul su­pe­ri­or!“Mo­ment în ca­re nu mai su­po­rți și pui mâna pe te­le­fon să-ți suni iu­bi­tul și să te asi­guri că ați an­ga­jat cel mai pro­fe­si­o­nist fo­to­graf, unul atent și neîmpi­e­di­cat, că­ru­ia să-i ex­pli­cați chiar a do­ua zi că nu vreți sub ni­cio for­mă po­ze cu de­ta­li­ul de pe tort!

Sunt mul­te po­vești de groa­ză ca­re se pot întâmpla la o nun­tă, nu ai cum să pre­ve­zi mi­ci­le ac­ci­den­te și ni­meni nu-ți poa­te da vreo ga­ra­nție că to­tul se va des­fășu­ra con­form pla­nu­lui, fă­ră in­ci­den­te mai mult sau mai puțin ne­plă­cu­te. Da­că te știi an­xi­oa­să și nu vrei să in­tri în pa­ni­că, să stai no­pți­le cu ochii în ta­van de te­a­mă că ce­va si­gur nu ie­se bi­ne, să plângi zi­ua de ex­te­nua­re și stres sau să-ți vi­nă să amâni nun­ta pe mo­tiv că nu vei reuși să fii ga­ta la timp cu toa­te, exis­tă do­uă so­luții. Pri­ma ar fi să te apuci de Yo­ga și me­di­tații Zen, să înveți să-ți con­tro­le­zi fri­ca, să te cal­me­zi și să-ți crești ni­ve­lul op­ti­mis­mu­lui prin exer­ciții. Da­că însă n-ai timp sau nu ești ge­nul, exis­tă me­reu va­rian­ta a do­ua. Le poți spu­ne tu­tu­ror, îi anu­nți pe toți di­nain­te, de la dom­nișoa­re de onoa­re până la ma­ma soa­cră, de la wed­ding plan­ner la por­tar: fă­ră po­vești hor­ror înain­te de nun­tă! De alt­fel, nici nu exis­tă așa ce­va în viața re­a­lă, până și po­ves­tea asta a fost pu­ră in­venție! ;)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.