Arse­na­lul de măști

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

În ul­ti­mul timp, in­dus­tria de cos­me­ti­ce a fost lua­tă cu asalt de un nou val de pro­du­se-mi­nu­ne, dez­vol­ta­te în epi­cen­trul ino­vați­ei cos­me­ti­ce, Co­re­ea de Sud. Avan­ta­jul ameți­tor pe ca­re îl con­fe­ră aces­tea con­stă în in­fu­za­rea ra­pi­dă a pi­e­lii cu in­gre­di­en­te ese­nția­le pen­tru un as­pect fă­ră cu­sur. Astfel, noi­le măști fa­cia­le, tip ex­pres, vin la pa­chet cu re­zul­ta­te vi­zi­bi­le, da­că nu in­stan­ta­nee, într-un timp mult mai re­dus de­cât până acum și cu un ac­cent pus ex­clu­siv pe ex­pe­ri­e­nța sen­zo­ria­lă. Re­a­li­za­te din hârtie, mi­cro­fi­bră, hi­dro­gel, cau­ci­uc cos­me­tic sau bi­o­ce­lu­lo­ză, măști­le acți­o­nea­ză pre­cum o ba­ri­e­ră, me­nți­nând in­gre­di­en­te­le ac­ti­ve din com­po­ziție în sta­rea lor na­tu­ra­lă. Alt­fel spus, aces­tea nu se eva­po­ră și nici nu se de­gra­de­a­ză la con­tac­tul cu ae­rul sau cu pi­e­lea, ba chiar sunt di­re­cți­o­na­te exact aco­lo un­de tre­bu­ie. În plus, noi­le pro­du­se sunt ex­trem de blânde, po­tri­vi­te pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de pi­e­le și ușor de uti­li­zat, de­oa­re­ce vin pre­do­za­te co­res­pun­ză­tor, în fun­cție de ne­voi. For­mu­la ino­va­toa­re a aces­to­ra per­mi­te fi­xa­rea pre­ci­să pe con­tu­rul feței, deci nu o să ai par­te de mi­gra­rea sau de alu­ne­ca­rea in­con­for­ta­bi­lă de pe chip. Me­to­da de fo­lo­si­re es­te și ea ex­trem de sim­plă: înde­păr­te­a­ză fo­lia pro­tec­toa­re, apli­că mas­ca pe ten și las-o să acți­o­ne­ze timp de 10-15 mi­nu­te. În tot acest timp, te poți ocu­pa de ul­ti­me­le de­ta­lii pen­tru zi­ua nu­nții.

No­ua ten­di­nță, in­spi­ra­tă de ri­tua­lu­ri­le asia­ti­ce de skin­ca­re, adu­ce în prim-plan măști­le fa­cia­le ex­pres, sub for­mă de fo­lie sau din hârtie, ca­re ilu­mi­nea­ză, hi­dra­te­a­ză și împros­pă­te­a­ză chi­pul în timp re­cord.

5 3

6 7 4

1

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.