EFECT INSTANT

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupțial -

Bran­dul bel­gian Re­mes­car, pre­zent în pes­te 20 de țări, lan­se­a­ză și în Ro­mânia un nou pro­dus ca­re adu­ce o so­luție ra­pi­dă pen­tru ri­du­ri­le din ju­rul ochi­lor, pre­zen­te la 67% din­tre fe­mei­le tre­cu­te de vârstă de 45 de ani. Com­pa­nia es­te re­nu­mi­tă pen­tru pro­du­se­le sa­le cu for­mu­le ra­pi­de, afla­te la gra­nița din­tre cos­me­ti­că și me­di­ci­nă, ce adre­se­a­ză pro­ble­me spe­ci­fi­ce ale pi­e­lii. Stu­di­i­le cli­ni­ce au ară­tat ca Re­mes­car Ri­duri Tal­pa Gâștei di­mi­nue­a­ză cu până la 73% ri­du­ri­le din ju­rul ochi­lor, efec­tul fi­ind vi­zi­bil timp de opt ore. Per­fect pen­tru un eveni­ment im­por­tant!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.