Dul­ci­uri co­u­tu­re

Pen­tru nun­ta per­fec­tă

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupțial -

La fel ca po­ves­tea voas­tră de iu­bi­re, nun­ta es­te un eveni­ment unic și per­so­nal. Gra­ce

Co­u­tu­re Ca­kes, pri­mul ate­li­er de co­fe­tă­rie co­u­tu­re din Bu­cu­rești, îți pu­ne la dis­po­ziție con­sul­ta­nți ca­re se vor asi­gu­ra că tor­tul și dul­ci­u­ri­le ale­se de ti­ne sunt cu ade­vă­rat spe­cia­le și adap­ta­te per­fect sti­lu­lui și te­mei nu­nții. Pro­du­se­le ca­re al­că­tu­i­esc can­dy bar-ul și tor­tul de­li­ci­os, cu de­sign ex­clu­si­vist, te vor aju­ta să cre­e­zi noi mo­men­te de neu­i­tat pen­tru voi doi și in­vi­tații voștri. www.gra­cecc.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.