Să­ru­turi in­ten­se

Beau Monde Mirese - - Beauty -

În ce­ea ce pri­vește ma­chia­jul bu­ze­lor, cre­a­to­rii de tren­duri au de­cre­tat: pre­do­mi­nă do­uă tren­duri ma­jo­re iar­na ace­as­ta, și anu­me bur­gun­dul, ca nua­nță-ve­de­tă, și efec­tul de de­gra­de rein­ter­pre­tat. Pri­ma ca­te­go­rie es­te si­no­ni­mă cu ru­juri ca­re fac par­te din pa­le­ta cro­ma­ti­că a vi­nu­lui roșu pre­fe­rat și al fruc­te­lor de pă­du­re, cu fi­ni­sa­je atât ma­te, cât și lu­ci­oa­se. A do­ua ca­te­go­rie vi­ze­a­ză loo­kul prin ta­po­ta­rea la ma­xi­mum a cu­lo­rii că­tre ex­te­ri­o­rul bu­ze­lor sau de­pășind pre­me­di­tat con­tu­rul na­tu­ral al aces­to­ra. Efec­tul se obți­ne cu aju­to­rul a do­uă sau chiar trei nua­nțe de pro­dus: pri­ma, cea mai întu­ne­ca­tă, ar tre­bui să fie ma­tă și cre­moa­să, iar a do­ua sau ce­le­lal­te do­uă, mai des­chi­se, în tex­turi sti­cloa­se. Crei­o­nul de bu­ze es­te un ele­ment in­dis­pen­sa­bil în con­tu­ra­rea aces­tui tip de ma­chiaj, de­oa­re­ce te va asi­gu­ra că ru­jul nu mi­gre­a­ză spre ri­di­col. Pen­tru un look de im­pact, asi­gu­ră-te că res­tul chi­pu­lui es­te co­lo­rat în tușe cât mai neu­tre: pri­vi­re cle­an, po­meți sculp­tați sub­til și ten tran­slu­cid.

1. Ruj Full Mat, Artde­co, 53 lei (Do­u­glas); 2. Lip­gloss Ro­u­ge Co­co Gloss, 155 lei (Cha­nel Be­au­ty Spa­ce); 3. Ro­u­ge-ex­pert Click Stick, By Ter­ry, 139 lei (Do­u­glas); 4. Ruj Stud­ded Kiss, Kat Von D Be­au­ty, 89 lei (Sep­ho­ra); 5. Crei­on de bu­ze Ro­u­ge Gel Lip Li­ner, Sep­ho­ra, 37 lei

5 1

4

3

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.