Emo­tii ,de înce­put

Beau Monde Mirese - - Editorial - Ma­ra Wagner Da­că vrei să fii mi­re­a­să în re­vis­ta noas­tră, te in­vit să-mi scrii pe ma­ra.wagner@bur­da.ro

Fie că ești om, fie cățel sau vră­bi­uță, n-ai cum să nu sa­vu­re­zi pri­mă­va­ra! Cu si­gu­ra­nță ai ob­ser­vat că, de cum au dat pri­me­le ra­ze de soa­re, stră­zi­le s-au um­plut de for­fo­ta oa­me­ni­lor în cău­ta­re de lu­mi­nă, par­cu­ri­le au înce­put să vi­er­mu­ias­că de co­pii scă­pați din cușca ce­lor pa­tru pe­reți în ca­re au fost ți­nuți pes­te iar­nă, pi­si­ci­le se întind le­neșe pe ori­ce pe­tec de soa­re li se ivește în ca­le, cățeii zbur­dă, pă­să­re­le­le ci­ri­pesc. Pe scurt, tot ce mișcă-n ța­ra asta și are su­flet se bu­cu­ră din plin de pri­mă­va­ră.

Și e fi­resc să se întâmple așa, pen­tru că vi­ețu­i­toa­re­le au ne­voie de lu­mi­nă și căl­du­ră și, de cum simt că zi­le­le se lun­gesc și tem­pe­ra­tu­ra ur­că, sunt ga­ta să ce­le­bre­ze cu bu­cu­rie, fi­e­ca­re du­pă fe­lul său, re­naște­rea na­tu­rii. Dar tu? Ți-ai sta­bi­lit nun­ta în acest mi­nu­nat ano­timp? Ai re­zer­vat și or­ga­ni­zat ca o al­bi­nuță, ai pus la punct de­ta­lii și ți-ai gă­sit și ro­chia de mi­re­a­să? Iar acum ai emoții în aștep­ta­rea ma­re­lui eveni­ment? E fi­resc să ai emoții, mai ales că ne­răb­da­rea nu­nții se împle­tește cu bu­cu­ria pri­mă­ve­rii și toa­te împreu­nă si­mți une­ori că te co­pleșesc.

Dar stai fă­ră gri­ji, to­tul va fi bi­ne, chiar da­că acum nu-ți vi­ne a cre­de. Vei trăi cea mai spe­cia­lă zi a ta de până acum și te vei bu­cu­ra de ea de la înce­put până la sfârșit, ne poți cre­de pe cu­vânt.

Fie ca viața și căs­ni­cia să-ți fie un neîntre­rupt șir de bu­cu­rii și en­tu­ziasm ca de înce­put, acom­pa­niat me­reu de pros­peți­me și sen­zația fe­ri­ci­tă de flu­turi în sto­mac!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.